Immunisering / Blodtypeserologi i svangerskap v. 2.3

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket 

 

Det tas prøve av alle gravide til ABO og RhD typing og antistoff-screening. Denne prøven bør tas ved første svangerskapskontroll, men ikke før sv.sk.uke 12 da man ikke med sikkerhet kan utelukke immunisering hvis prøven tas for tidlig.

RhD-negative kvinner og kvinner med påviste antistoffer følges som angitt nedenfor.

 

 

RhD positive kvinner:

Ingen irregulære blodtypeantistoff 

Videre kontroll gjøres ikke

 

Irregulære antistoff av sjelden/ingen betydning   

Ny prøve i uke 36 

 

Irregulære blodtypeantistoff som kan ha betydning

Ny prøve i uke 20

Blodbanken gir anbefaling av blodprøvekontroller på svarskjema.

Oppfølgning ved fostermedisinsk poliklinikk, se under.

 

RhD negative kvinner:

Ingen irregulære blodtypeantistoff

Ny prøve i uke 24 til bestemmelse av føtal RhD-genotype (fra føtalt DNA i mors blod).

Ved Rh negativt foster- ingen ytterligere oppfølgning før fødsel, men føtal Rh status kontrolleres etter fødselen.

Ved Rh-positivt foster sendes brev fra blodbanken til fastlege/rekvirerende lege, som kaller kvinnen inn og setter Rhesus profylakse i svangerskapsuke 28.  Svangerskap- Rh-negativ gravid- oppfølging av svangerskap - Pasientinformasjon

Ingen ytterligere oppfølgning i svangerskapet, men føtal Rh status kontrolleres etter fødselen, og ny Rh profylakse gis ved verifisert Rh positivt barn.

Se Immunglobulin Anti -D: Legemidler barsel

 

Irregulære blodtypeantistoff påvises     

Ved påvist anti-D tas ny prøve til bestemmelse av føtal Rh-type (fra føtalt DNA i mors blod) i svangerskapsuke 18. Gjentas i svangerskapsuke 24 dersom svaret viser at fosteret er Rh-negativt.

Blodbanken gir anbefaling av blodprøvekontroller på svarskjema.

Oppfølgning ved fostermedisinsk poliklinikk, se under.


Ved påvist andre irregulære antistoffer enn anti-D tas ny prøve i uke 20.

Blodbanken gir anbefaling av blodprøvekontroller på svarskjema.

Oppfølgning ved fostermedisinsk poliklinikk, se under.

 

Kontroll ved fostermedisinsk poliklinikk:

Påvist anti-D ved titer ≥ 64

Kontroll ved fostermedisinsk poliklinikk hver 14. dag etter uke 16 inntil resultat på føtal RhD genotyping foreligger.

Føtal RhD genotyping viser Rh negativt foster

Ikke nødvendig med oppfølgning ved fostermedisinsk poliklinikk.
Blodbanken vil imidlertid anbefale kontroll av antistofftiter, og dersom titer ≥ 64 og stiger 2 trinn fra utgangsverdi bør kvinnen vurderes av spesialist.

 

Føtal RhD genotyping viser Rh positivt foster

Blodbanken anbefaler kontroller av antistofftiter.

Kontroll ved fostermedisinsk poliklinikk hver andre uke fra uke 16 dersom titer ≥ 64

Hyppigere (ukentlige) kontroller ved titerstigning 2 trinn fra utgangsverdi.

Anbefal induksjon av fødsel uke 38 ved anti-D≥64 pga usikker prognostisk verdi av hastighetsmålinger i a.cer.media etter sv.sk.uke 38.

 

Påvist anti-c (lille c) eller K (Kell) ved titer 64

Kontroll ved fostermedisinsk poliklinikk hver andre uke fra uke 16 dersom titer ≥ 64

Hyppigere (ukentlige) kontroller ved titerstigning 2 trinn fra utgangsverdi.

Anbefal induksjon av fødsel uke 38 ved antistofftiter≥64 pga usikker prognostisk verdi av hastighetsmålinger i a.cer.media etter sv.sk.uke 38.

 

Påvist anti-E, anti-e (lille e), anti-C, og Duffy ved titer ≥ 64

Kontroll ved fostermedisinsk poliklinikk uke 24, 32 og 38

Oftere kontroll hvis titer stiger 2 trinn eller mer.

Ikke nødvendig med induksjon før overtid med mindre det foreligger misstanke om føtal anemi.

 

Det er ikke nødvendig med kontroll ved fostermedisinsk poliklinikk ved titer lavere enn 64 uansett hvilken type antistoff. Disse kvinnene kontrollerer titer i hht blodbankens anbefalinger. OBS dersom titer stiger 2 trinn eller mer fra utgangsverdi.

 

Undersøkelser ved fostermedisinsk poliklinikk:

Se etter tegn til hydrops (kun ascites tyder på anemi).
Vurder placentatykkelse, fostervannsmengde og bevegelse hos fosteret.

Mål hastighet i arteria cerebri media (normalkurve fra Lund) Doppler arteria cerebri media

Ved målte hastigheter > 1.5 MoM (mulitiples of median) kan føtal anemi misstenkes.

Ved føtal anemi vurderes vanligvis forløsning etter uke 32-34.

Før svangerskapsuke 32-34 er det aktuelt med intrauterine transfusjoner. Konferer/henvis til NSFM (Nasjonalt senter for fostermedisin) ved St.Olavs Hostpital.

 

Etter fødsel

 

Fødsel og prøvetakning av nyfødte ved immunisering

Blodbanken gir anbefaling av blodprøver som skal tas av barnet etter fødsel. Det står på det siste blodbank-skjemaet kvinnen har fått.

 

         RhD: Navlestrengsblod kan brukes til å Rhesus type barnet. Dersom svaret er inkonklusivt vil blodbanken be om en ny prøve av barnet som er kapillær prøve.

         DAT, ABO-typing og evt andre prøver må tas kapillært av barnet. (Navlestrengsblodet kan inneholde blod fra mor eller være forurenset, og kan derfor gi falske svar)

 

Immunglobulin anti-D

Rhesus profylakse/anti-D gis etter fødsel dersom navlestrengsprøve bekrefter RhD positivt foster. Profylakse skal gis selv om anti-D er gitt i svangerskapet. 
Legemidler barsel

 

Pasientinformasjon: Svangerskap- Rh-negativ gravid- oppfølging av svangerskap - Pasientinformasjon