Immunisering / Blodtypeserologi i svangerskap v. 2.2, 23.02.2017

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket 

 

Det tas prøve av alle gravide til ABO og RhD typing og antistoff-screening ved første svangerskapskontroll (RhD-genotyping skal tas fra uke 12.).

 

Alle gravide med blodtypeantistoff av IgG klasse skal kontrollere antistoff titer i hht. anbefalinger som blodbanken angir på svarskjema. 

 

RhD positive kvinner:

Ingen irregulære blodtypeantistoff 

Videre kontroll gjøres ikke

 

Irregulære antistoff av sjelden/ingen betydning   

Ny prøve i uke 36 

 

Irregulære blodtypeantistoff som kan ha betydning

Ny prøve i uke 20

Blodbanken gir anbefaling av blodprøvekontroller på svarskjema.

Oppfølgning ved fødepol, se under.

 

RhD negative kvinner:

Ingen irregulære blodtypeantistoff

Ny prøve i uke 24 til bestemmelse av føtal RhD-genotype (fra føtalt DNA i mors blod).

Ved Rh negativt foster- ingen ytterligere oppfølgning før fødsel, men føtal Rh status kontrolleres etter fødselen.

Ved Rh-positivt foster sendes standard brev fra fødepoliklinikken med innkalling til  Rh-profylakse som settes ved fødepoliklinikken i svangerskapsuke 28.  Svangerskap- Rh-negativ gravid- oppfølging av svangerskap - Pasientinformasjon

Ingen ytterligere oppfølgning i svangerskapet, men føtal Rh status kontrolleres etter fødselen, og ny Rh profylakse gis ved verifisert Rh positivt barn.

Se Immunglobulin Anti -D: Legemidler barsel

 

Irregulære blodtypeantistoff påvises     

Ved påvist anti-D tas ny prøve til bestemmelse av føtal Rh-type (fra føtalt DNA i mors blod) i svangerskapsuke 18. Gjentas i svangerskapsuke 24 dersom svaret viser at fosteret er Rh-negativt.

Blodbanken gir anbefaling av blodprøvekontroller på svarskjema.

Oppfølgning ved fødepoliklinikk, se under.


Ved påvist andre irregulære antistoffer enn anti-D tas ny prøve i uke 20.

Blodbanken gir anbefaling av blodprøvekontroller på svarskjema.

Oppfølgning ved fødepoliklinikk, se under.

 

Kontroll ved fødepoliklinikk:

Påvist anti-D ved titer ≥ 64

Kontroll ved fødepol hver 14. dag etter uke 16 inntil resultat på føtal RhD genotyping foreligger.

Føtal RhD genotyping viser Rh negativt foster

Ikke nødvendig med oppfølgning ved fødepol.
Blodbanken vil imidlertid anbefale kontroll av antistofftiter, og dersom titer ≥ 64 og stiger 2 trinn fra utgangsverdi bør kvinnen vurderes ved fødepol.

 

Føtal RhD genotyping viser Rh positivt foster

Blodbanken anbefaler kontroller av antistofftiter.

Kontroll ved fødepol hver andre uke fra uke 16 dersom titer ≥ 64

Hyppigere (ukentlige) kontroller ved titerstigning 2 trinn fra utgangsverdi.

Anbefal induksjon av fødsel uke 38 ved anti-D≥64 pga usikker prognostisk verdi av hastighetsmålinger i a.cer.media etter sv.sk.uke 38.

 

Påvist anti-c (lille c) eller K (Kell) ved titer 64

Kontroll ved fødepol hver andre uke fra uke 16 dersom titer ≥ 64

Hyppigere (ukentlige) kontroller ved titerstigning 2 trinn fra utgangsverdi.

Anbefal induksjon av fødsel uke 38 ved antistofftiter≥64 pga usikker prognostisk verdi av hastighetsmålinger i a.cer.media etter sv.sk.uke 38.

 

Påvist anti-E, anti-e (lille e), anti-C, og Duffy ved titer ≥ 64

Kontroll ved fødepol uke 24, 32 og 38

Oftere kontroll hvis titer stiger 2 trinn eller mer.

Ikke nødvendig med induksjon før overtid med mindre det foreligger misstanke om føtal anemi.

 

Det er ikke nødvendig med kontroll ved fødepol ved titer lavere enn 64 uansett hvilken type antistoff. Disse kvinnene kontrollerer titer i hht blodbankens anbefalinger. OBS dersom titer stiger 2 trinn eller mer fra utgangsverdi.

 

Undersøkelser ved fødepol:

Se etter tegn til hydrops (kun ascites tyder på anemi).
Vurder placentatykkelse, fostervannsmengde og bevegelse hos fosteret.

Mål hastighet i arteria cerebri media (normalkurve fra Lund) Doppler arteria cerebri media

Ved målte hastigheter > 1.5 MoM (mulitiples of median) kan føtal anemi misstenkes.

Ved føtal anemi vurderes vanligvis forløsning etter uke 32-34.

Før svangerskapsuke 32-34 er det aktuelt med intrauterine transfusjoner. Konferer/henvis til NSFM (Nasjonalt senter for fostermedisin) ved St.Olavs Hostpital.

 

Immunglobulin anti-D

Rhesus profylakse/anti-D gis etter fødsel dersom navlestrengsprøve bekrefter RhD positivt foster. Profylakse skal gis selv om anti-D er gitt i svangerskapet. 
Legemidler barsel

 

Pasientinformasjon: Svangerskap- Rh-negativ gravid- oppfølging av svangerskap - Pasientinformasjon