Teknisk leder, Prosjekt og utvikling v. 1.0, 06.05.2010

Stilling:  Teknisk Leder         Enhet: Intern Serviceenhet   Avd: Eiendom, Prosjekt & Utvikling

 

1.         Organisatorisk plassering

 

               -    Stillingen er direkte underlagt og rapporterer til Seksjonsleder.  Seksjonsleder`s stedfortreder.

      

-     Stillingen er organisert som linjefunksjon.

 

2.         Stillingens ansvarsområde/hovedoppgaver

 

§  Ansvar for drifts- og vedlikeholdsarbeider byggfag ved SUS.

 

§  Ansvar for daglig koordinering av vedlikeholdsoppgaver til seksjonens håndverkere.

 

§  Utføre arbeidet i h.h.t. vedtatte styringssignaler og oppsatte mål.

 

§  HMS-ansvar for arbeidene. Og ansvar for at arbeidene drives i h.h.t. gjeldende lover og forskrifter.

 

§  Budsjettansvar for spesielt angitte prosjekter. Ellers utøve arbeidet etter foretakets delegasjonsreglement fullmakter.

 

§  Ansvarlig for å holde seg faglig oppdatert.

 

§  Delta i enhetens ledelsesverktøy EFQM.

 

3          Samarbeidsforhold:

 

§  Stillingsinnehaver vil i utstrakt grad arbeide ut mot avdelingens kunder og samarbeidspartnere. Det er derfor av stor viktighet at en ivaretar service og kundefokus.

 

§  På en aktiv måte arbeide for videreutvikling av arbeidsmiljø og samarbeidsforholdene mellom avdelingens ansatte og dens kunder.

 

  • Holde Seksjonsleder informert om sitt arbeid.

 

4.         Generelle bestemmelser:

 

            a.         Stillingen har taushetsplikt etter sykehuslovens § 16.

 

b.         Endringer i stillingsbeskrivelsen fremlegges av Seksjonsleder etter at endringene er forelagt stillingsinnehaver. Slike endringer skal fremlegges skriftlig.