Postmenopausal blødning N95.0

Postmenopausal blødning N95.0 v. 1.7, 23.04.2020

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer understreket

 

 

GU med UL og histologisk prøve fra endometriet. Pipelleprøve ofte tilstrekkelig.

 

Ved uegnet pipelleprøve er versaskopi et alternativ til fr. abrasio

 

Hvis mistenker corpuscancer ta cervcialt utskrap i samme seanse.

 

 

Husk også cervixcytologi , ev biopsi

 

Hvis ikke åpenbar blødningsfokus – hematuri?

 

       Væskespalte i uterinhulen:

Sees hos ca 10%. Skal ikke tas med ved måling av endometrietykkelsen

    Mål i sagitalplan og der det er tykkest

 

Hvis lite materiale (uegnet) ved pipelle/abrasio og endometrietykkelsen er ≤ 4 mm

så er det akseptabelt.

 

Ved reblødning eller persisterende blødning gjør ny us med histologisk prøve ev hystereoskopi/versaskopi.

   

 

Endometriepolypp N84.0

Flytskjema postmenopausal blødning (Ikke tilgjengelig)