Stillingsbeskrivelse Lege i spesialisering (LIS) Avdeling for medisinsk mikrobiologi v. 1.2, 04.11.2020

1.  Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege.

 

2.  Organisatorisk plassering

Lege i spesialisering (LIS) er administrativt og faglig underlagt avdelingsoverlegen

En overlege/spesialist på avdelingen skal være oppnevnt som veileder i spesialiseringsperioden.

 

3.  Stillingens hovedoppgaver

LIS er ansatt i en stilling der hovedformålet er å oppnå en spesialisering innen fagområdet.

 

3.1. Kvalitet

LIS har et selvstendig ansvar i henhold til norsk autorisasjon som lege.

 

3.2. Faglig utvikling

LIS skal

-       Delta i avdelingens program for spesialistutdanning

-       Delta i faglige og administrative oppgaver i henhold til krav og beskrivelse i individuell og generell utdanningsplan: Generell utdanningsplan for leger i spesialisering, avdeling for medisinsk mikrobiologi (Ikke tilgjengelig) og Opplæringsplan for nye LIS ved avdeling for medisinsk mikrobiologi: Opplæringsplan for nye LIS ved avdeling for medisinsk mikrobiologi (Ikke tilgjengelig)

-      Skal bidra til å følge opp mål, strategier og tiltaksplaner innen medisinsk ansvarsområde

-      Få satt av tid til undervisning, faglig fordypning og kurs

-      Oppfylle Helsedirektoratets krav til spesialistutdanning i henhold til gjeldende regelverk og sjekkliste, samt målbeskrivelse for medisinsk mikrobiologi.

4.  Samarbeidsforhold

LIS skal bidra til et godt faglig samarbeid med veileder, avdelingsoverlege, andre leger og kolleger på avdelingen.

Samarbeide med kolleger og annet helsepersonell i og utenfor avdelingen for å bidra til et godt faglig og sosialt miljø.

 

5.  Spesielle bestemmelser

LIS har et selvstendig ansvar i henhold til Helsepersonelloven, men skal til enhver tid ha mulighet for å konferere og få supervisjon av en overordnet kollega i den grad det er nødvendig.

Har taushetsplikt etter Helsepersonelloven, «Taushetsplikt og opplysningsrett, kap. 5».

Ansvarlig for å følge lover og forskrifter og de prosedyrer og retningslinjer som er utarbeidet ved foretaket/avdelingen.

 

Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef/avdelingsoverlege etter at saken har vært forelagt stillingsinnehaveren.