Hydronefrose:Rutine ved intrauterin+påvist hydronefose v. 1.5, 01.08.2013

Oppfølging av nyfødte ved intrauterint påvist utvidet nyrebekken hos foster

(basert på UNN prosedyre samt Veileder i Pediatri 2011)

Barsel/barnelege må uttrykkelig få beskjed om funn som er gjort intrauterint slik at videre

oppfølging kan sikres!! På rtg. remisser bør det oppføres intrauterint påvist AP diameter av

nyrebekken. Alle nyfødte som prenatalt har fatt påvist AP-diameter av nyrebekken > 7 mm skal

undersøkes postnatalt med UL nyrer mellom dag 5. og 10. Undersøkelsen utføres ikke før 5. dag med

mindre bilaterale alvorlige avvik er påvist prenatalt.

NB. Årsaken til at UL nyrer/urinveier ikke tas før 5. levedag er at tidligere utført undersøkelse kan bli

falsk negativ pga relativt liten diurese de første levedøgn som igjen gir mindre dilatasjon.

Det skal alltid lages et notat i Dips på barn som henvises til ultralyd urinveier, samt notat i Natus.

1. Prenatalt påvist mild dilatasjon av nyrebekken (5-10 mm):

I denne gruppen vil det muligens skjule seg noen barn med VUR som ikke oppdages selv om en gjør UL undersøkelse

ved 4-6 ukers alder. Imidlertid vil det nok hovedsakelig være lettere grader av VUR uten

dilatasjon og vi gjør ikke rutinemessig MUCG for a utrede alle disse barna hvis de er asymptomatisk

(dvs. ikke hatt UVI). Hos denne gruppen barn gjøres:

Ultralydkontroll av barnet etter 4-6 uker

AP-diameter < 5 mm: Ingen videre kontroller hvis ikke symptomer.

AP-diameter 5 - 14 mm, men ingen dilatasjon av calyx: Ny UL ktr. etter 6 mnd. Evt. MUCG.

• AP-diameter > 15 mm: Utredning som nedenfor.

2. Vedvarende/intermitterende prenatal påvist dilatasjon av nyrebekken (> 10 mm):

Vær spesielt oppmerksom på de med prenatal dilatasjon > 20 mm da dette prognostisk taler for at de

på et senere tidspunkt vil få behov for kirurgi.

Av alle disse barna tas UL nyrer/urinveier av barnet mellom 5- 10 dagers alder.

Ved AP-diameter < 15 mm/moderate forandringer:

• Ingen fast kjemoprofylakse

• Ny ultralydundersøkelse ved 4-6 ukers alder. Hvis patologi ved 4-6 ukers alder: Vurder evt.

urografi (med furosemid 1 mg/kg) og renografi.

• Se ellers kapittel om hydronefrose i UNN Metodebok i nyfødtmedisin 2012

Ved AP-diameter > 15 mm og/eller betydelige eller billaterale forandringer (dilaterte calyces etc.):

Barnet overføres nyfødtintensiv avdelingen.

• Start fast Trimetoprim-profylakse 10 mg/ml, 0,5-1 ml vesp., evt. Furadantin etter 1 måned.

• Ved unilaterale problemer: Urografi (med furosemid 1 mg/kg) og renografi ved 4-6 ukers alder, se

ellers kap. om hydronefrose i UNN Metodebok i nyfødtmedisin for videre oppfølging.

• Ved bilaterale problemer: Alle bør fa gjort en MUCG for å utelukke urethraklaffer (blærevegg

fortykket?) I tillegg ny ultralyd og urografi ved 4 ukers alder. Kfr. urolog.

• Ved vedvarende dilatasjon av nyrebekken og ureter og ingen påvist obstruksjon (overgangsstenose,

terminal ureterstenose) bestilles MUCG mtp vesicouretral refluks (VUR).

Supplerende utredning ved betydelig patologi:

• Kreatinin, Na, K og Syre/base behøver man kun å ta ved betydelig patologi som forventes a påvirke

nyrefunksjonen (bilateral patologi).

• Etter evt. operasjon eller anleggelse av nefrostomi pga obstruktiv misdannelse må man følge

diurese, vekt og elektrolytter nøye. Ofte oppstår en transient post-obstruktiv polyuri pga at en

tidligere obstruert nyre har nedsatt evne til a konsentrere urin (tubulær funksjon).