Stillingsbeskrivelse for vaktkoordinator kontor v. 1.1, 04.01.2019

1.   Kvalifikasjoner

 • Sekretær, helsesekretær eller tilsvarende

 2.   Organisatorisk plassering

 • Administrativt underlagt seksjonsleder seksjon 3
 • Faglig underlagt fagansvarlig helsesekretær

 3.   Stillingens hovedoppgaver

 • Koordinere arbeidet på kontoret på vakt
 • Samarbeide med vaktkoordiantor og faggruppene gjennom hele vakten
 • Delta i kontorets daglige arbeid og vaktordning

4. Ansvars og arbeidsområder:

 • Utføre arbeidet på faggruppen etter faglige, administrative og kvalitetsmessige retningslinjer gjeldende for helseforetaket og for avdelingen
 • Ansvarsforhold for vaktkoordinator kontor er også beskrevet i den enkelte prosedyre
 • Arbeidet skal utføres etter gjeldende prosedyrer og innebærer blant annet:
  • Sørge for at laboratorieprøver blir pakket ut, registrert og evt. videresendt til andre laboratorier
  • Blodprøvetaking, forutsatt kompetanse
  • Pakke og sende varer til primærhelsetjenesten
  • Betjene pasienter, personale på SUS og andre som henvender seg på avdelingen
  • Delta i opplæring av nyansatte og helsesekretærelever
  • Sørge for at kvalitetssikring og HMS-arbeid blir drevet etter gjeldende prosedyrer
 • Har rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert

 4.   Samarbeidsforhold

Vaktkoordinator kontor skal motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger innen avdelingen og har informasjonsplikt overfor nærmeste overordnede.

 5.   Spesielle bestemmelser

 • Har taushetsplikt etter Helsepersonelloven Taushetsplikt og opplysningsrett, kapittel 5
 • Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef, etter at saken har vært forelagt vaktkoordinator kontor. Slike endringer skal gis skriftlig.