Forskningsjordmor avd. Kvinneklinikken v. 1.0, 23.01.2018

Kvinneklinikken SUS ©

Ny prosedyre

 

Kvalifikasjoner

§  Autorisert jordmor og sykepleier

§  Godkjent ph.d.

§  Minst 3 år erfaring som jordmor ved føde/barsel post

§  Fortrinnsvis kompetanse innen kunnskapsbasert praksis/veiledning/pedagogikk

Organisatorisk plassering

§  Avdelingssjef KK er nærmeste overordnede

Samarbeid

§  Forskningsjordmor samarbeider med forskningskoordinator KK om forskningsoppgaver

§  Forskningsprosjektene kan være i samarbeid med andre ansatte ved Kvinneklinikken

§  Delta på stabsmøter KK og i forskningsgruppen ved KK

 

Ansvarsområde/hovedoppgaver

Det er utarbeidet egen forskningsstrategi ved Kvinne- og barneklinikken. Forskningsjordmor KK deltar på lik linje som andre ved KK med denne strategien i sin forskning. (Her vil det komme lenke til forskningstrategien)

§  Ansvarlig for egne forskningsprosjekter

§  Veilede sykepleiere/jordmødre ved KK som tar akademisk utdanning på master og ph.d – nivå.

§  Bistå som forskningsmedarbeider med planlegging, gjennomføring, datainnsamling og forfatte artikler for andre forskningsprosjekter ved KK SUS

o   Herunder være med å søke på midler til forskning, i samråd med forskningskoordinator ved KK

 

Andre oppgaver som kan være mulig:

§   Litteratursøk for andre ved KK

§   Kanalisere faglige innspill fra kolleger

§   Delta i kvalitetssikringsprosjekt

§   Nettverksbygging:

o    Stimulere til forskningsaktiviteter på tvers av faggrupper, både internt og eksternt.

o   Arbeide med andre forskere og sentra ved SUS og eksternt, som f. eks

§  Forskningsavdelingen

§  Fag og foretak

§  UiS og andre universitet/høyskoler

§  SAFER

Spesielle bestemmelser

§   Arbeider dagtid, fleksiturnus. Stillingen kombineres med 50 % stilling i 3.delt turnus som jordmor og følger derfor stillingsregelverket for turnus 35,5 timer/uke.

I sommerferieavviklingsperioden arbeider man klinisk ved det arbeidsstedet vedkommende er i rullering.