Barsel 7G - generelle arbeidsrutiner v. 1.6, 08.05.2020

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©

Endringer er understreket

Målsetting

Gi barselkvinner og deres nyfødte en god start ved å ha fokus på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Ha god trivsel hos de ansatte.

 

Posten

7G ligger i sydbygget i 7.etasje. Posten har plass til 20 kvinner og 20 barn, fordelt på 8 dobbeltrom og 4 enerom (vi disponerer også rom 7024, som er på 7H). Pasientene på 7G har hatt komplikasjoner av ulike slag i svangerskap eller fødsel, har prematurt barn født etter uke 35 eller barn på nyfødtavdelingen, trenger tolk eller har behov for ekstra oppfølging av andre årsaker. Ved ukomplisert forløp hos mor og barn er normal liggetid 3 dager. Noen ganger må de bli lenge på sykehuset pga ulike komplikasjoner, matingsproblem hos premature eller at de har barn på 3D. Når mors tilstand tillater det, kan hun overflyttes til pasienthotellet eller mødrerom på 3D, som pårørende til barnet.

 

Bemanning

Jordmødre:

D-vakt hverdag: 4 jordmødre + ass avd leder og avd leder. Helg: 3 jordmødre.

A-vakt: 2 jordmødre

N-vakt: 2 jordmødre.

 

Barnepleiere:

D-vakt hverdag: 4 barnepleiere. Helg: 3 barnepleiere.

A-vakt: 2 barnepleiere

N-vakt: 2 barnepleiere

Vi har sekretærer med kontor på 7H som betjener 7G.

 

Ansvarshavende jordmor

Kvalifikasjoner

Jordmor/sykepleier må være kjent i avdelingen

 

Ansvarsområde/hovedoppgaver

 • Ansvar for jordmor- og pleiefaglig drift
 • Fordele arbeidet til jordmødre og barnepleiere etter rapport.
 • Ringe fødeavdelingen etter vaktskifte for å orientere deg om aktivitet/belegg på de andre enhetene
 • Ha kontinuerlig oversikt over endringer i aktiviteten, eventuelt omfordele arbeidsoppgaver og ha oppdatert pasientliste
 • Ansvarshavende på dagvakt i ukedagene deltar på morgenmøtet kl.08 i 7. etg på 7H sitt pauserom. 
 • Ta kontakt med de andre føde-/barselpostene når aktiviteten øker slik at det kan bli behov for ekstra ressurser. Formålet er å avklare om det er kapasitet/ kompetanse til å hjelpe.  Tilkalle / beordre ekstra bemanning ved sykdom/ travel vakt dersom det ikke er ressurser å låne fra andre poster
 • Ansvar for evakuering ved brann
 • Melde avvik ved samtidighetskonflikter
 • Ikke forlat posten uten å gi ansvaret til andre/ gi beskjed om hvor du kan nås
 • Ved vaktskiftet, gi rapport og avklar med påtroppende ansvarshavende ved behov at noen må arbeide overtid
 • Lede den første samtalen med alle involverte dersom det har skjedd en alvorlig hendelse, evt. involver kollegastøtte. Kontakte avdelingsjordmor 1. virkedag om hendelsen
 • Tilgjengelig for telefonhenvendelser
 • Ha dialog med ansvarshavende sykepleier på nyfødtintensiv 3D i forhold til å vurdere antall premature barn barsel 7G kan ta ansvar for..

 

Arbeidsoppgaver

På dagtid deles avdelingen mellom de jordmødrene og barnepleierne som er på vakt. Navnene på den som har ansvar for hvert enkelt rom noteres på whiteboard på korridoren utenfor vaktrommet. Dette gjør det enklere for kvinnene å vite hvem de skal henvende seg til. Kontinuitet i oppfølgingen vektlegges og tilstrebes.

 

Nye pasienter

Ved ankomst til avdelingen skal jordmor som følger kvinnen/barnet fra Føden/Fødeloftet:

 • Flytte dem i DIPS.
 • Legge oppholdsmappen i merket kasett på skrivestuen
 • Skrive barnet inn på barnestuen.
 • Legge frem kvinnens medisinkurve. Sjekk at diagnoseskjema er utfylt
 • Skrive overflyttingsnotat i NATUS og gi muntlig rapport ut fra sjekkliste til jordmor
 • Kjøre mor og barnet på plass på rommet og finne drikke til mor

 

Jordmor som tar imot kvinnen/barnet på 7G:

 • Legger dem på rett rom i Natus og Dips. Skrive øverste linje i BO (Natus) og under merknader i Dips ut fra rapport fra Føden/Fødeloftet
 • Lage mappe med medisinkurve med påført medisin, ONEWS-skjema, kopi av helsekort, barsel-diagnoseskjema Diagnoseskjema barsel , mors navnelapper og evt pre-og postoprativ kurve fra 1G.

 

Oppholdsmappe

 • Ligger i merket kasset (pas. romnummer) i hylle på skrivestuen
 • Ved utreise legges den i merket kasett "utreise"

 

Dokumentasjon

Se Journalføring barsel - jordmor og barnepleier

 

Vedrørende pasienter med psykososiale problemer, er det viktig å kartlegge hvilke nettverk som finnes i kvinnens miljø og dokumentere dette. Evt formidle kontakt med sykehusets sosialkurator eller andre i hjelpeapparatet (helsestasjon, DPS – mobilt team, barnevern eller lignende). Informere kvinnen om hvem vi gir opplysninger til, og noter dette på meldingen til helsestasjonen.

 

Polikliniske konsultasjoner

Poliklinisk time legges inn i DIPS

Husk å alltid fylle ut kons skjema. Sekretærene trenger en diagnose for å kunne legge inn takster. Bruk enten post partum kontroll eller annen relevant diagnose (blødning, hypertensjon osv)

 

Barn nødnummer/personnummer

Barnet legges inn på nødnummer på fødeavdelingen. Barnet får personnummer i løper av kort tid. Skriv ut navnelapper på barsel ved behov.

Hvis barnet skal til barnepoliklinikken eller ta polikliniske blodprøver, settes det lapp på oppholdsmappen sammen med aktuelle henvisninger/skriv ved utskriving.

 

Diagnoseskjema på barn

Barnelege fyller ut diagnoseskjema ved barnelegeundersøkelsen. Jordmor og barnepleier går gjennom diagnoseskjema ved utskriving i lag. Kryss for hørselstest mm.

Når barn vises før utskriving, skal barnelege fylle diagnoseskjema med hoveddiagnose.

 

Smitte

Vi har to enkeltrom med eget toalett og sluse for smittepasienter og et eneklrom med eget toalett.

MRSA, ESBL, VRE retningslinjer KK

Kontaktsmitte - veiledning (Ikke tilgjengelig)

Blodsmitte (Ikke tilgjengelig)

Hepatitt

HIV-positiv i svangerskap, fødsel og barsel

 

 

Lenker

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Barsel 7G - arbeidsoppgaver for barnepleiere

Barsel 7G - arbeidsoppgaver for jordmor