RUS - Innlagte ved Rogaland A-senter v. 1.1

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket.

Innlagte på Rogaland A-senter(RAS):

  • Gravide innlagt til frivillig opphold og behandling
  • Gravide innlagt under Helse og omsorgsloven (HOL) § 10-3: tilbakeholdelse av gravid i institusjon uten eget samtykke.
  • Gravide innlagt under HOL § 10-4: tilbakeholdelse i institusjon etter eget samtykke

(Kan gjelde alle typer rusmisbruk.)

 

Oppfølging av gravide fra Rogaland A-senter på SUS:
Oppfølgingen er utarbeidet etter Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering, som også er anbefalt brukt til andre barn som har vært eksponert for rusmidler i svangerskapet.

 

Fødepoliklinkken/Føde/Barsel/Nyfødtavdeling:
Alle opplysninger fra RAS til SUS underveis i svangerskapet sendes til avdelingsleder eller assisterende avdelingsleder ved fødepoliklinikken, som sørger for å sende opplysningene videre til aktuelle ved SUS: koordinator ved SUS (sosionom ved KK,) avdelingsledere og assisterende ved 7G, FA og 3D.

 

  • Henvisning sendes til fødepoliklinikken snarest mulig etter at pasienten er innlagt på RAS. Ansvarlig er overlege ved Avdeling for gravide og småbarnsfamilier, RAS
  • Pasientene følges opp med kontroller på fødepoliklinikken:

uke 12: ultralydundersøkelse, stadfeste svangerskap, planlegge videre kontroller ved fødepoliklinikken

uke 18: Rutineultralydundersøkelse.

Avelingsjordmor/assisterende kontrollerer at NB notat ligger i Natus og henvisning ligger i DIPS.

uke 28: Ultralydundersøkelse; vurdere vekst.

uke 32: Ultralydundersøkelse: vurdere vekst. Avdelingsleder/assisterende organiserer avtale for omvisning og orientering om avdelingens rutiner. Det avtales tid for omvisning ved fødeavdelingen, barsel 7G og eventuelt 3D.

Innskriving i fødejournal ved fødepoliklinikken.

Vurdere videre kontroller før fødsel.

  • Det skal foretas grundig kartlegging/utredning av kvinnen/paret når graviditet er bekreftet. Så snart planer for oppfølging etter fødsel er klar sendes oppdaterte opplysninger til SUS, senest i uke 36. Ansvarlig er avdelingsleder og overlege ved Avdeling for gravide og småbarnsfamilier, RAS.
  • Oppdatert informasjon om LAR-medikament og andre medikament sendes fra RAS til SUS i uke 36. Ansvarlig er overlege ved Avdeling for gravide og småbarnsfamilier, RAS.

 

Ved innleggelse i svangerskapet, 7H:

Les alltid informasjon i DIPS og Natus.

Sosionom ved KK varsles ved innleggelse.

Dersom kvinnen behandles med LAR-medikament, se RUS - LAR - legemiddelassistert behandling; svangerskap, fødsel, nyfødt og barnepoliklinikk

 

Fødsel; les alltid informasjon i DIPS og Natus.

a. Kvinner innlagt i fødsel etter HOL § 10-3 (tvang), blir vurdert av personal fra RAS frem til fødselen. Oppfølging etter fødsel skal være planlagt, og plan for oppfølging sendt til SUS. Dersom mor og barn fortsatt skal være innlagt ved Avdeling for gravide og småbarnsfamilier etter fødsel, følges de opp derfra. Ellers er det sosialtjenesten og/eller barnevernstjenesten som da følger opp.

b. Omsorgsovertakelse ved fødsel: RAS jobber for at dette skal være planlagt og pasienten informert før fødsel. Dersom det er bestemt omsorgsovertakelse ved fødsel vil kvinnen få tilbud om å komme tilbake til RAS ved utskriving fra SUS.

Midlertidig omsorgsovertakelse nyfødte- og registrering sperret adresse (Ikke tilgjengelig)

c. Andre kvinner: Dersom kvinnen er frivillig innlagt på RAS og omsorgsovertakelse ikke er bestemt følges kvinnen og barnet barselavdelingens rutiner. Også for disse familiene skal det være planlagt oppfølging etter fødsel som skal være informert om til SUS. Det er alltid meldeplikt ved fødsel til barnevertjenesten hvis det er mistanke om rusmiddelmisbruk eller atferd uforenlig med omsorgsansvar hos mor eller far. Dersom det er mulig skal henvendelse gå via sosionom.

 

De som øsker å avslutte svangerskapet henvises gynekologisk-poliklinikk:

RUS - Rogaland A-senter, svangerskapsavbrudd

 

Barsel: innlegges 7G. Se DIPS og Natus for eventuell plan for oppholdet og hjemreise. Dersom kvinnen er i LAR RUS - LAR - legemiddelassistert behandling; svangerskap, fødsel, nyfødt og barnepoliklinikk

Oppfølging ved Rogaland A-senter: Behandlingstilbud til gravide og småbarnsfamilier