Ansvarlig Diabetes sykepleier, stillingsbeskrivelse v. 1.0, 14.09.2022

1.Kvalifikasjoner

Offentlig godkjent sykepleier

Videreutdanning som klinisk spesialist diabetes

Erfaring fra opplæringsvirksomhet er en fordel

 

2Organisatorisk plassering

Avdelingssykepleier på Barne- og ungdomspoliklinikken er nærmeste overordnet.

 

3. Ansvarsområder

Leder for diabetes teamet Barne- og ungdomspoliklinikken

·         Ansvarlig for organisering av tverrfaglig diabetesteam møter

·         Har ansvar for å kontinuerlig oppdatere og forbedre Barnediabetesjournalen ved å sende innspill til og delta på månedlige møter med DIPS-FastTrak.

·         Ha ansvar for at det sendes inn årsrapportdata i Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for Barne- og ungdomsdiabetes og delta på årlige møter med registeret.

·         Ansvarlig for oppdatere Barne- og ungdomspoliklinikkens retningslinjer og prosedyrer for denne pasientgruppen i samarbeid med Fagansvarlig overlege 

·         Det settes av tid til administrasjon og pasienthenvendelser

·         Er en ressursperson i forhold til denne pasient gruppen

·         Reflekterer over eget arbeid, og holder seg faglig oppdatert

·         Har ansvar for undervisning, veiledning og opplæring av barn/unge med diabetes og deres foresatte.

·         Har ansvar sammen med sengepost for opplæring av personale i barnehager/skoler til barn med diabetes, der foreldrenes opplæring ikke er tilstrekkelig. Opplæringen organiseres i hovedsak som et tilbud på SUS.

·         Er ansvarlig for sykepleiefaglig utvikling innen fagfeltet diabetes, i samarbeid med avdelingssykepleier, leger og diabetesteamet ved Barne- og ungdomsklinikken

·         Har ansvar for egne pasientkonsultasjoner, observerer og iverksetter nødvendige sykepleietiltak

·         Koordinerer timer/undersøkelser og forberedelser av pasienter til avtalt time i samarbeid med sekretær.

·         Dokumenterer sykepleien på en faglig god måte

·         Benytter kunnskapsbaserte prosedyrer og ressurspersoner i fagmiljøet innen diabetesomsorg

·         Ha hovedansvaret for opplæring for medisinsk teknisk utstyr (MTU) som til enhver tid benyttes i diabetesbehandlingen.

·         Dokumenterer egen opplæring i Kompetansportalen

·         Er med å arrangerer diabetes kurs på LMS

 

4. Samarbeidsforhold

Samarbeider med barnelegene, øvrige diabetes sykepleiere og andre aktuelle faggrupper

Diabetes sykepleier og overlege samarbeider om god pasientflyt ut fra kompetanse og gjeldende retningslinjer (diabetes sykepleier skal bl.a. ikke overta legers pasientlister ved akutt sykdom eller annet fravær)

Ansvarlig dia-sykepleier har et overordnet ansvar ift arbeidsfordeling mellom diabetes sykepleiere ved Barne- og ungdomspoliklinikken.

Samarbeider med helsesøstre på skoler og barnehager om undervisning om diabetes.

Samarbeider med Lærings- og mestringssenteret (LMS) om gjennomføring av kurs i diabetes

Deltar i aktuelle samarbeidsmøter internt/eksternt

 

5. Andre bestemmelser

Sykepleier er underlagt taushetsplikt i henhold til Helsepersonell loven § 21 og Spesialisthelsetjenesteloven § 6.1.

Sykepleier skal utøve sykepleiefunksjonen i overensstemmelse med de yrkesetiske retningslinjene.

Ved spesielle situasjoner eller behov, kan diabetes-sykepleier avhjelpe andre poster ved Barne- og ungdomsklinikken.