Funksjonsbeskrivelse bedriftslege v. 1.6, 01.07.2020

1.           Hensikt

Beskrive hvordan arbeidsmedisinske tjenester blir ivaretatt i Helse Stavanger/ SUS, samt hvordan slike tjenester inngår i det tverrfaglige samarbeidet i bedriftshelsetjenesten.

 

 

2.           Omfang

Gjelder for lege ansatt i bedriftshelsetjenesten.

 

 

3.           Beskrivelse

 

Bedriftshelsetjenesten har ansatt bedriftslege/arbeidsmedisinsk rådgiver i 50% stilling fra 01.09.2020.

Stillingen har overordnet ansvar for medisinskfaglige vurderinger knyttet til bedriftshelsetjenesten, og skal gi medisinskfaglige råd til HMS sjef/avdelingsleder BHT der det er aktuelt, slik at denne kan utøve sin funksjon i tråd med gjeldende regelverk på området.

 

Stillingen inngår i det tverrfaglige teamet ved Helse Stavanger BHT, og arbeider i henhold til aktuelle lover og forskrifter samt interne prosedyrer. Arbeidet varierer mellom det å ha selvstendige oppgaver med stor handlefrihet, til det å samarbeide med alle i teamet om ulike oppgaver og gjennomføre planlagte aktiviteter internt og i bedriften forøvrig.

 

 

Overordnede krav til medarbeidere i Bedriftshelsetjenesten (BHT):

Bedriftsoverlegen skal utføre arbeidet i overensstemmelser med helsepersonell loven, etiske regler og andre til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og bestemmelser av betydning for virksomheten. Dette gjelder både faglige relevante instrukser, prosedyrer og retningslinjer og generelle retningslinjer. Bedriftsoverlegen skal gjøre seg kjent med innholdet i aktuelle håndbøker ved SuS. Gjeldende verne- og sikkerhetsbestemmelser skal overholdes.

 

Bedriftsoverlegen plikter å holde seg oppdatert på utviklingen innen eget fagområde og generell informasjon som gis gjennom referater, rundskriv etc. 

 

Bedriftshelsetjenesten bistår ledere, ansatte, verneombud og AMU i deres arbeidsmiljøarbeid. Hovedfokus skal være på forebyggende arbeid og bedriftsoverlegen skal sammen med de andre i BHT:

· Prioritere og definere eget arbeidsområde

· Utarbeide rutiner og arbeidsformer

· Utarbeide statistikker og rapporter

 

Hovedoppgaver/ ansvarsområder for bedriftslege:

 

 • Rådgivning og bistand i spørsmål vedrørende arbeidsmedisin og risikoforhold
 • Bidra til kompetanseheving innen fagfeltet arbeidsmedisin internt i BHT, samt undervise i aktuelle tema for ansatte, ledere og verneombud
 • Gjennomføre målrettede arbeidsmedisinske konsultasjoner basert på eksponeringer i arbeidsmiljøet
 • Bidra i utvikling av et system for og gjennomføring av målrettede arbeidshelseundersøkelser, og vurderinger i samsvar med krav i lover og forskrifter innenfor de til enhver tid gjeldene eksponeringer for SuS
 • Ved behov henvise videre i behandlingsapparatet (evt i samarbeid med annet helsepersonell) og sende relevante meldinger til Arbeidstilsynet, NAV og andre
 • Rådgivning i forhold til arbeidsmedisinske funksjonsvurderinger, og oppfølging ved sykefravær
 • Rådgivning og bistand i rusforebyggende arbeid.
 • Følge med i utviklingen i det medisinske fagfeltet og bidra til at BHT oppfyller de krav som stilles til god medisinskfaglig standard
 • Ivareta kontakten med interne legespesialister i helseforetaket som benyttes til vurdering av arbeidshelse for ansatte.

 

Øvrige oppgaver:

 • Ha en generell kompetanse innen HMS og oppdatere seg faglig innen dette feltet
 • Deltakelse i relevante prosjekter
 • Bidra i strategisk planlegging
 • Deltakelse i arbeidet med å utarbeide handlingsplaner for BHT sitt arbeid i de ulike enhetene i foretaket

 

 

 

Samarbeid med avdeling for smittevern

 

Ansattes risiko for å bli utsatt for smitte i et sykehusmiljø anses som betydelig, dersom det ikke er innarbeidede gode smitteverntiltak. Bedriftsoverlegen samarbeider med helseforetakets avdeling for smittevern i forebyggingsarbeid og oppfølging av arbeidstakere, der dette anses hensiktsmessig.

 

5.0 Avvik

 

Avvik i forhold til denne prosedyren tas opp med Personal- og organisasjonsdirektør.