Stillingsbeskrivelse - seksjonsleder Seksjon for henvisningsdokumentasjon v. 1.4, 29.09.2020

Stillingsbeskrivelse - seksjonsleder Seksjon for henvisningsdokumentasjon

 

Stilling:       Seksjonsleder

Kode:          3055

Enhet:         Divisjon for Driftsservice    

Avdeling:     Dokumentavdelingen, Seksjon for henvisningsdokumentasjon

 

 

1.    Organisatorisk plassering

Seksjonsleder er i linjefunksjon og rapporterer til avdelingssjef for Dokumentavdelingen.

 

 

2.    Stillingens ansvarsområde/hovedoppgaver

 

         Lede enheten, samt forvalte enhetens ressurser i samsvar med fullmaktstruktur og overordnede mål.                                                      

         Opptre på vegne av arbeidsgiver i sitt daglige virke

         Bidra til å utvikle og effektivisere foretakets dokumentflyt knyttet til henvisninger. 

         Ivareta et overordnet ansvar for mottak av henvisninger til foretaket.

         Ivareta økonomi- og personalansvar i Seksjon for henvisningsdokumentasjon.

         Levere månedlige driftstall til avdelingssjef for Dokumentavdelingen.

         Ansvarlig for seksjonens kvalitets, sikkerhets og HMS arbeid, påse at dokumentasjon blir oppdatert

         Ansvarlig for å holde seg faglig oppdatert

 

 

3.    Samarbeidsforhold

         Informere og stimulere sine medarbeidere til å samarbeide om seksjonens og foretakets overordnede mål.

         Aktivt samarbeide med Intern Service ledelse, foretakets og seksjonenes brukere, slik at en oppnår en brukervennlig og kostnadseffektiv drift.

         Sørge for god kontakt og samarbeid mellom foretakets avdelingsledelse, tillitsvalgte og eksterne samarbeidspartnere

         Utføre oppgaver pålagt av nærmeste overordnede

         Ansvar for enhetens HMS

 

 

 

4.    Generelle bestemmelser

 

a)           Leder har taushetsplikt etter sykehuslovens § 16

b)           Endringer i stillingsbeskrivelsen fremlegges av avdelingssjef for Dokumentavdelingen etter at endringene er forelagt seksjonsleder for henvisningsdokumentasjon. Slike endringer skal fremlegges skriftlig.