Stillingsbeskrivelse - seksjonsleder Seksjon for henvisning - pasientdokumentasjon v. 1.5

Stillingsbeskrivelse - seksjonsleder Seksjon for henvisning – og pasientdokumentasjon

 

Stilling:       Seksjonsleder

Kode:          3055

Enhet:         Divisjon for Driftsservice    

Avdeling:     Dokumentavdelingen, Seksjon for henvisning – og pasientdokumentasjon

 

 

1.    Organisatorisk plassering

Faglig og administrativt organisert i linjefunksjon til avdelingssjef i Dokumentavdelingen. Stillingsinnehaver rapporterer til avdelingssjef og deltar i avdelingens ledergruppe.

 

2.    Stillingens ansvarsområde/hovedoppgaver

 

·         Lede enheten, samt forvalte enhetens ressurser i samsvar med fullmaktstruktur og overordnede mål.                                                     

·         Opptre på vegne av arbeidsgiver i sitt daglige virke

·         Bidra til å utvikle og effektivisere foretakets dokumentflyt knyttet til pasientdokumentasjon. 

·         Ivareta et overordnet ansvar for mottak og registrering av henvisning og øvrig pasientdokumentasjon til foretaket.

·         Ivareta økonomi- og personalansvar i Seksjon for henvisning – og pasientdokumentasjon.

·         Levere månedlige driftstall til avdelingssjef for Dokumentavdelingen.

·         Ansvarlig for seksjonens kvalitets, sikkerhets og HMS arbeid, påse at dokumentasjon blir oppdatert

·         Kvalitetssikre og godkjenne journalkopi både for somatikk- og psykiatri før utsending

·         Ansvarlig for å holde seg faglig oppdatert

 

 

3.    Samarbeidsforhold

·         Informere og motivere sine medarbeidere til å samarbeide om seksjonens- avdelingens og foretakets overordnede mål.

·         Aktivt samarbeide med Driftsservice ledelse, foretakets og seksjonenes brukere, slik at en oppnår en brukervennlig og kostnadseffektiv drift.

·         Sørge for god kontakt og samarbeid mellom foretakets avdelingsledelse, tillitsvalgte og eksterne samarbeidspartnere

·         Utføre oppgaver pålagt av nærmeste overordnede

·         Ansvar for enhetens HMS

 

4.    Kvalifikasjoner

 

Stillingsinnehaver må ha:

 

·        Høyere utdanning og/eller relevant og lang erfaring innen ledelse

·        God kjennskap til sykehusdrift

·        Gode samarbeidsevner

·        Gode kommunikasjonsevner

·        Gode IT- kunnskaper

·        God system- og prosess forståelse

·        Gode holdninger

 

5.    Generelle bestemmelser

 

a)       Stillingsinnehaver har taushetsplikt etter lov om spesialisthelsetjenesten §6-1

b)      Over tid må stillingsinnehaver påregne endringer i oppgaver innenfor rammen av hovedoppgavene i pkt. 2. Endringer skjer etter avtale mellom stillingsinnehaver og nærmeste overordnede. Slike endringer skal fremlegges skriftlig.

c)       Alt arbeid skal fortrinnsvis utføres innenfor normal arbeidstid. Unntaksvis kan driftssituasjonen ved avdelingen til tider nødvendiggjøre overtidsarbeid. Overtidsarbeid pålegges av leder.