Stillingsbeskrivelse Lege i spesialisering (LIS) ABK v. 1.4

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege

 

Organisatorisk plassering

  • LIS er administrativt underordnet seksjonsoverlege og avdelingsoverlege.
  • LIS er faglig underordnet overlegene.
  • LIS er ansatt ved avdeling for blod- og kreftsykdommer i rotasjonsstilling.
  • LIS har medisinskfaglig instruksjonsmyndighet i forhold til tverrfaglige medarbeidere.
  • LIS har oppnevnt veileder blant overlegene.

 

Ansvarsområder / hovedoppgaver

LIS er ansatt i tidsbegrensede stillinger med hovedformål en spesialistutdanning.

 

LIS har et selvstendig ansvar i forhold til helsepersonell loven, men skal til enhver tid ha mulighet til å konferere og få hjelp av en overordnet kollega, i den grad det er nødvendig.

 

LIS er ansvarlig for å følge lover og forskrifter, samt de prosedyrer og retningslinjer som er utarbeidet ved avdelingen / sykehuset.

 

Arbeidet kan deles inn i vaktarbeid, arbeid på sengepost, arbeid på stråleavdeling og poliklinisk virksomhet.

 

På vaktene har LIS ansvar for undersøkelse og behandling av pasienter som er henvist til innleggelse eller ø.hjelp poliklinisk vurdering. Det forventes også at LIS bidrar med visittgang og postarbeid når tiden tillater dette.

LIS skal starte utredning med supplerende undersøkelser. Vedkommende skal om mulig stille diagnose og starte nødvendig akutt behandling, samt vurdere behov for overvåkningsnivå. Arbeidsfordelingen mellom tilstedevakter framgår av egen instruks.

 

1. Kvalitet

Selvstendig faglig ansvar i henhold til norsk autorisasjon som lege.

 

2. Økonomi

Medansvar for at posten / avdelingen disponerer og ivaretar sine ressurser hensiktsmessig.

 

3. Utviklingsarbeid

Delta i avdelingens program for spesialistutdanning.

Pålegges oppgaver i spesialistutdanning, etter avtale.

 

4. Helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Medansvar for at HMS arbeid og kvalitetssikring blir utført etter gjeldende prosedyrer.

 

5. Personalforhold

Samarbeide med kolleger og annet helsepersonell for et positivt faglig og sosialt miljø.

Ta opp problemer og konflikter med nærmeste overordnede på en konstruktiv måte.

 

Samarbeidsforhold

Arbeidsmåten er basert på et godt samarbeid og god kommunikasjon med overordnet lege, sykepleiere og annet personell.

Medansvar for et godt arbeidsmiljø på posten.

Medisinskfaglige og sykepleierfaglige mål og arbeid integreres i felles innsats til pasientens beste.

 

Spesielle bestemmelser

LIS er underlagt taushetsplikt etter helsepersonell-loven kap.5 § 21

Det skal settes av tid til undervisning og faglig fordypning i henhold til tariffavtale.

Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef / avdelingsoverlege, etter at saken har vært forelagt stillingsinnehaveren. Slike endringer gis skriftlig.