Koordinator (for oppfølgning av pasientbehandling) v. 3.2, 03.02.2015

 

Lovgrunnlag for pasientbehandling finnes enkelt på Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

 

Lov om spesialisthelsetjeneste av 2.07.99 nr. 61, § 3-7 og § 2-6

Lov om helsepersonell m.v. nr. 64 av 2.07.99 med tilhørende forskrifter

Lov om pasientrettigheter nr 63 av 2.07.99 med tilhørende forskrifter

Forskrift om pasientjournal 21.12.00

 

Koordinator

Viser til overordnet SUS-rutine for oppnevning av koordinator Prosedyre koordinator Helse Stavanger HF

Legen eller annen behandler som tar opp journalnotat ved innleggelse /poliklinisk eller ambulant konsultasjon skal melde fra til sin leder (seksjonsoverlege, avdelingsjordmor eller avd.sykepleier) dersom pasienten har behov for koordinator. Dersom behovet for koordinator fremkommer senere i forløpet, skal det meldes fra på samme måte.

 

Pasienten har rett til en helhetlig og omsorgsfull behandling, vi skal sørge for god informasjon og at hun gis anledning til å medvirke i behandlingen, jfr rettighetene som framkommer i lovene. I en del tilfelle nås disse målene best ved at pasienten får en lege som koordinator, eller en person fra en annen yrkesgruppe avhengig av problemstilling (f.eks sosionom).

Koordinator følger opp pasienten i det aktuelle sykdomsforløpet, inntil ansvaret tilbakeføres til primærhelsetjenesten.

Legen med oppfølgningsansvar kan være LIS, men med støtte av en overlege eller seksjonsoverlege.

Pasienten skal informeres om hvem som er hennes koordinator.

 

Det er svært viktig at kontinuiteten sikres for pasienter med alvorlige tilstander, komplikasjoner og tilstander med behov for samarbeid på tvers av avdelinger, eller med eksterne samarbeidsparter. Likeledes ved psykososiale, kulturelle eller språklige utfordringer. Seksjonsoverlegen, evt avdelingsoverlegen, har et spesielt ansvar for at en lege eller et team med tilstrekkelig kompetanse får ansvar for oppfølgningen.

 

Oppretting av oppfølgningsansvar:

Seksjonsoverlegen har ansvar for at kontinuiteten sikres i den daglige driften etter disse føringene:

 

Elektive inngrep:Operatør gis vanligvis oppfølgningsansvar.

Akutte gynekologiske tilstander uten operasjon: Legen som tok imot pasienten, eller overlegen på post.

Poliklinisk pasienter:Legen som utreder/behandler pasienten. Pasienter under utredning for kreft (kreftforløp) har spesielt behov for kontinuitet, og følges av legen som utreder pasienten i samarbeid med seksjonsoverlegen for gynekologisk kreft og kreftkoordinator.

Syke gravide innlagt 7H:Bør tildeles en lege med hovedansvar for behandlingen, eller kontinuiteten sikres av seksjonsoverlegen.

Operativt forløste:Forløsende lege gis vanligvis oppfølgningsansvar, evt seksjonsoverlegen på enheten.

                                                                                                 

Det kan være hensiktsmessig at behandlingsansvarlig lege også er informasjonsansvarlig og journalansvarlig person for pasienten i henhold til Lov om helsepersonell.

Journalopptak før operasjon (Innlagt/fast-track/dagpasient)

Journalrutiner-generelle for Kvinneklinikken

 

Individuell plan

I Lov om spesialisthelsetjeneste (§2-6) står det: ”Fylkeskommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tilbud.  Fylkeskommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for pasientene.” http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-061.html#2-5

 

Kommunehelsetjenesten har det primære ansvar for utarbeidelse av planen, men

alleyrkesgrupper ved KK bør samarbeide med andre tjenesteytere om individuelle planer der dette er aktuelt, delta i gjennomføringen av planene, og bidra til at om individuelle planer opprettes der det er nødvendig.

 

Seksjonsoverlegen har ansvar for at pasienter ved KK som har behov for individuell plan får det.