Psykolog/Psykologspesialist - HABU v. 1.3, 02.07.2019

Organisatorisk plassering:

Avdelingssjef er nærmeste overordnede

Sjefspsykolog er bindeledd til avdelingssjef i faglige saker.

 

Kvalifikasjoner:

Psykolog: Offentlig godkjent psykolog

Psykologspesialist: Offentlig godkjent psykolog. Spesialist innen klinisk nevropsykologi eller habilitering. Annen relevant spesialitet kan vurderes.

 

Ansvarsområde:

Psykolog/Psykologspesialist utfører arbeidsoppgaver delegert fra inntaksteam, sjefspsykolog eller nærmeste overordnede.

Psykolog/Psykologspesialist har selvstendig behandleransvar innen eget fagområde.

Psykolog/Psykologspesialist plikter å utføre arbeidet i henhold til lovbestemmelser og forskrifter for eget fag, barnehabiliteringsfeltet, spesialisthelsetjenesten samt interne rutiner for SUS og avdelingen.

 

Samarbeid:

Psykolog/Psykologspesialist inngår i fagteam rundt det enkelte barn og har ellers nært samarbeid med andre faggrupper ved barne- og ungdomshabilitering.

Psykolog/Psykologspesialist samarbeider med aktuelle fagpersoner i kommunehelsetjenesten, på andre avdelinger på SUS og ved andre aktuelle institusjoner.

 

Arbeidsoppgaver:

Diagnostisering og utredning av ulike nevrokognitive tilstander/utviklingsforstyrrelser med vekt på nevrokognisjon og psykososial fungering.

Vurdering av hvilke konsekvenser barnets tilstand vil kunne få for videre utvikling, adaptive evner og livskvalitet.

Bidra til at kommunen evt. i samarbeid med andre instanser, setter i verk aktuell behandling og tiltak der dette er relevant.

Oppfølging/behandling tilbys enkelte definerte grupper.

Prosedyrearbeid for å utvikle det sær- og tverrfaglige tilbudet i tråd med spesialisthelsetjenestens oppgaver.

Undervisning og veiledning internt og eksternt.

 

Dokumentasjon:

Etter lov om Helsepersonell

§ 40. Krav til journalens innhold m.m.

Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.

Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen.

 

Fagutvikling:

Psykolog/Psykologspesialist plikter å holde seg ajour innen eget fag og habiliteringsfeltet.