Fordeling av rom på isolatpost 2I v. 1.3, 23.01.2022

 

 

Intensiv 2M:     

ISO 1 disponeres av intensiv 2M

ISO 2 disponeres av intensiv 2M når de har behov for 2 isolat.

Når 2M har 2 covid-19 positive pasienter må en legge en plan for videre opptrapping sammen med 3F/2I, vakthavende intensivlege og vakthavende infeksjonsmedisiner. Se også Covid-19 Opprettelse av pandemiposter Versjon 6.0

 

3F:

ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7, ISO 8 disponeres av 3F

ISO 2 – disponeres av 2M, men hvis ISO 1 er ledig kan 3F disponere ISO 2. Når ISO 1 er i bruk må ISO 2 kunne frigjøres raskt til intensivpasient (innen 10 min.).

ISO 7 - disponeres av 3F, men kan frigjøres til fødeavdelingen hvis behov til covid positiv fødende. I påvente av at ISO 7 blir ledig til fødende behandles disse på pandemipost 7H. Fødsel/innleggesle av gravid på 2I er aktuelt der kvinnen trenger intermediær-/intensivbehandling for covid, ev er covidsmittet og trenger høyere behandlingsnivå av obstetrisk årsak.

Fødende med positiv Covid-19 test på ISO 7 - der barnet er prematurt/har behov for stabilisering og behandling umiddelbart etter fødsel: ISO 8 frigis (så raskt som dette er mulig) og kan da brukes av nyfødtavdelingen til barnet kan transporteres videre. Ved varsel til 2I om fødende til ISO 7 må også, når det er behov, informasjon om bruk og frigjøring av ISO 8 gis til personalet på 2I.

Kapasitet: Mottaksklinikken vil da kunne disponere 6 isolat på 2I. 3 av disse kan brukes til 2 pasienter (kohort). Total kapasitet blir da 9 covid positive pasienter. Dette antallet må ses i en sammenheng med antall covid-19 positive intensiv –og intermediærpasienter. 2M og MIKO vil også benytte isolat ved 2I til behandling av covid positive intensiv –og intermediærpasienter.

Rommene som disponeres av 3F er tilgjengelige for intermediær pasienter, fødeavdelingen og eventuelt andre avdelinger med covid-19 positiv pasient. Disse avdelingen må da sørge for pleiepersonell og fagspesifikk oppfølging.

Barneavdelingen isolerer nå covid positive barn på isolat i barneavdelingen.

Det er egen prosedyre som beskriver fagavtaler tilknyttet pandemipostene: Fagavtaler tilknyttet Pandemiposter (Ikke tilgjengelig)

Ekstraordinært kapasitetsmøte kan brukes for fordeling av pasienter og frigjøring av isolat når det er behov for å flytte pasienter som må isoleres, men IKKE har covid-19 til andre avdelinger for å frigi isolat/enerom på 2I og/eller 3F til pasienter med covid-19.

Beredskapsvakt (mobil 90 91 90 35) kan da bistå med innkalling via HelseCIM. Men beslutningen om dette tas av involverte avdelingssjefer.