Stillingsbeskrivelse for seksjonsleder v. 1.5

1.   Kvalifikasjoner

 • 3 års relevant høyskole/universitetsutdanning eller tilsvarende
 • Autorisert bioingeniør
 • Utdanning og/eller erfaring innen ledelse.

 

2.   Organisatorisk plassering

 • Seksjonsleder rapporterer til sjefbioingeniør
 • Stillingen er organisatorisk plassert på nivå-4 i henhold til sykehusets fullmakts struktur, eventuelt med delegerte fullmakter
 • Stillingen har delegert ansvar for daglig drift av egen seksjon.
 • Stillingen har delegert personalansvar for ansatte ved egen seksjon.
 • Stillingen har delegert fagansvar for seksjonens fagområder
 • Seksjonsleder er medlem av avdelingens ledergruppe

 

3.  Stillingens hovedoppgaver

        Seksjonsleder skal:

 • sammen med sjefbioingeniør og medisinsk ansvarlig lede daglig drift i egen seksjon ihh til retningslinjer for virksomheten
 • aktivt delta i avdelingens arbeid med å utarbeide mål og handlingsplaner for aktivitet og HMS
 • ha ansvar for å gjennomføre planer og aktiviteter innen egen seksjon etter avdelingens kvalitetsmål
 • lede egen seksjon slik at produksjonsmål nås innenfor budsjett
 • sørge for at HMS-arbeidet i seksjonen drives etter gjeldende lover og forskrifter
 • ha ansvar for å delta ved planlegging av faglig aktivitet og utvikling   
 • ha personalansvar for alle ansatte i seksjonen
 • ha ansvar for gjennomføring av medarbeidersamtaler med fast ansatte på seksjonen
 • sørge for at arbeidsoppgavene i seksjonen blir fordelt etter kvalifikasjoner og arbeidsmengde
 • sørge for at avdelingen har arbeidsplaner som er i samsvar med gjeldende lov og tariffavtale
 • vurdere og avgjøre feriefastsetting, velferdspermisjoner og avspasering for egne ansatte
 • ha ansvar for opplæring og sertifisering av nyansatte og vedlikehold av kompetanse og resertifisering i egen seksjon
 • delta ved innkjøp av medisin teknisk utstyr og inventar i eget ansvarsområde. Ha kunnskap til Lov om offentlig anskaffelser
 • sørge for at seksjonen til enhver tid har tilstrekkelig med forbruksvarer, og at lagringen er forskriftsmessig
 • sørge for at avvikshåndtering og registrering foregår i henhold til prosedyrer

Seksjonsleders ansvarsforhold er nærmere beskrevet i den enkelte prosedyre

 

4.  Samarbeidsforhold

 • Seksjonsleder skal informere og stimulere sine medarbeidere til å samarbeide om avdelingens og foretakets mål, og positivt bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Ivareta et godt forhold til våre leverandører, etter retningslinjer fastsatt av Helse Stavanger

 

5. Spesielle bestemmelser

 • Seksjonsleder har rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert i de fagområder som hører til stillingen
 • Stillingsinnehaver må ha kunnskap og rettigheter til å kunne være stedfortreder for de andre seksjonslederne ved kortere fravær i følgende oppgaver: Bestilling av varer, disponering og oppfølging av personalet
 • Stillingsinnehaver må kunne delta i deler av avdelingens rutinearbeid ved behov
 • Har taushetsplikt etter Helsepersonelloven,» Taushetsplikt og opplysningsrett, kapittel 5»    
 • Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef, etter at saken har vært forelagt seksjonsleder. Endringer skal gis skriftlig