Kreftsykepleier gynekologisk seksjon 4AC / gynekologisk poliklinikk v. 1.3, 13.09.2021

 

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier.
 • Fullført videreutdanning i kreftsykepleie.

Stillingens formål:

 • synliggjøre og nytte kreftsykepleierens særegne kompetanse.
 • høyne den sykepleiefaglige kvaliteten innen kreftomsorgen på gynekologisk seksjon 4AC og gynekologisk poliklinikk.
 •  

Organisatorisk plassering:

 • Faglig og administrativt underordnet avdelingssykepleier ved gynekologisk seksjon 4AC eller gynekologisk poliklinikk.

 

Ansvarsområder/hovedoppgaver:

Kreftsykepleier tillegges ansvar for sykepleiefaglige oppgaver delegert av avdelingssykepleier eller ass.avdelingssykepleier.

 

Dette ansvaret innebærer:

1. Kvalitet

 • Ansvar for at sykepleiens kvalitet er av faglig forsvarlig standard.
 • Gjennom observasjon og klinisk kompetanse kunne kartlegge generell og spesielle behov for behandling og pleie.
 • Prioritere og iverksette tiltak som sikrer pasientens behov for behandling og pleie.
 • Være oppmerksom på pasient og pårørendes behov for informasjon, og tilrettelegge for informasjonsmøter. Kunne identifisere og følge opp pårørendes behov for støtte og omsorg.
 • Ansvar for at sykepleietjenesten er i overensstemmelse med Kvinneklinikkens og SUS sine målsettinger.
 • Dokumentasjon av egen sykepleieutøvelse, gjennom behandlingsplaner med målrettede tiltak og rapporter.
 • Dokumentasjon skal være oppdatert, lett identifiserbar og angi nøyaktige personalia.
 • Dokumentasjon av egne kvalifikasjoner i Kompetanseportalen.
 • Utøvelse av legens medisinske forordninger.
 • Veilede / undervise medarbeidere og studenter.
 • Gi tilbakemelding på ønskede / uønskede holdninger og handlinger til medarbeidere og studenter.

 

2. Økonomi

 • Medansvar for at posten / poliklinikken disponerer sine ressurser hensiktsmessig.
 • Medansvar for at posten / poliklinikkens inventar / medisinteknisk utstyr forvaltes forsvarlig.

 

3. Utviklingsarbeid

 • Tilegne seg kunnskap og egenskaper som er nødvendige for å ivareta stillingens arbeidsoppgaver.
 • Opprettholde interesse og videreutvikling av spesialområde.
 • Medansvar for å se behov for nye prosedyrer, evt. revisjon av prosedyrer, metoder og rutiner.
 • Medansvar for veiledning / undervisning.

 

4. Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

 • Ansvar for at kvalitetssikrings- og HMS arbeid, f.eks. dokumentasjon av avvik / skade, uhell og næruhell, blir utført etter gjeldende prosedyre.
 • Kjenner til gjeldende pasientrettigheter og klageadgang, og kunne bistå pasient / pårørende hvis de ønsker å fremme en klage.

 

5. Personalforhold

 • Være verdiskaper
 • Medansvar for å motivere for fagutvikling
 • Være oppmerksom på opplæringsbehov for pleiepersonell
 • Ta del i og utvikle arbeidsplassens systemer for å bearbeide følelsesmessige opplevelser.
 • Holde seg faglig ajour ved å delta på internundervisning, kurs og møter.
 • Holde seg ajour med gjeldende prosedyrer og aktuelle informasjonsskriv.
 • Medansvar for utvikling av godt arbeidsmiljø som gagner både pasienter, pårørende og ansatte.

 

Samarbeidsforhold

 • Avdelingssykepleier
 • Ass.avdelingssykepleier
 • Øvrig personell / studenter ved sengepost og poliklinikk
 • Fagutviklingssykepleier
 • Andre avdelinger og yrkesgrupper ved SUS
 • Ansattes tillitsvalgte og verneombud
 • Helse- og sosialetaten utenfor SUS

 

Spesielle bestemmelser

Kreftsykepleiere er underlagt taushetsplikt i henhold til Helsepersonelloven. Kreftsykepleier skal utøve sykepleiefunksjonen i overenstemmelse med de yrkesetiske retningslinjer.