Pasientkoordinator avdeling Kvinneklinikken v. 1.9

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©

Endringer er understreket

 

 

Kvalifikasjoner

         Autorisert sykepleier

         Minst 3 års relevant praksis fra fagfeltet gynekologi

 

Organisatorisk plassering

         Avdelingssjef ved avdeling Kvinneklinikken (KK) er nærmeste overordnede

 

Ansvarsområdet/hovedoppgaver

         Koordinerer pasientflyt i samarbeid med seksjonsoverlegen for operativ drift ved KK

         Har oversikt over mottatte søknader og ventelister

         Tildeler timer/tidspunkter til undersøkelse og behandling i samarbeid med gynekologisk poliklinikk etter prioritering og kapasitet

         Holde oppdatert liste over ventetidene ved Kvinneklinikken.

         Pasientkoordinator er tilgjengelig for pasientkontakt, telefonisk eller ved oppmøte eller annen pasientkontakt, når det gjelder spørsmål om innleggelse og/eller operasjoner

         Bidra til at pasient får informasjon om hva som er planlagt, rettigheter og ventetider

         Være tilgjengelig for pasient og evt. pårørende

         Kjenne til offentlige organer som er med på å støtte fritt behandlingsvalg for pasienter, herunder HELFO og søknader ved fristbrudd. (Selve søknadsprosessen kan delegeres til merkantilt personell) 

         Arbeide etter avd. Kvinneklinikkens øvrige prinsipper og prosedyrer beskrevet i EQS

 

Samarbeidsforhold

         Samarbeider med avdelingssjefens ledergruppe, seksjonsoverleger, avdelingssykepleiere, kreftkoordinator og avdeling Kvinneklinikkens øvrige personell

         Samarbeide med andre avdelinger ved sykehuset og primærhelsetjenesten

 

Spesielle bestemmelser

        Stedfortreder for kreftkoordinator ved Kvinneklinikken

         Deltar på samarbeidsmøte med operasjon gynekologi SOP og DK Hillevåg og planleggingsmøte for operasjoner SOP.

         Der koordinator har delt stilling med Gynekologisk poliklinikk forholder hun seg til leder på det arbeidsstedet hun til enhver tid arbeider. Avdeling Kvinneklinikken defineres som arbeidssted 1, og Gynekologisk poliklinikk som arbeidssted 2 i GAT

 

Lenke til relevant prosedyre: Sykepleier ved gynekologisk poliklinikk