Epitelial ovarial-, tube- og peritonealcancer v. 1.7, 09.01.2020

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Forandringer understreket 

 

C56     Ovarialcancer

C57.0  Tubecancer

C48.2  Primært peritoneal cancer

 

Stadieinndeling

 

Stadium I Tumor begrenset til ovarie eller tube

IA Tumor i ett ovarium(intakt kapsel) eller tube; negativ bukskyllevæske/ascites

IB Tumor i begge ovarier(intakt kapsel) eller tuber; neg.bukskyllevæske/ascites

IC Tumor i stadium Ia eller Ib med kapselgjennombrudd/ -ruptur; eller positiv bukskyllevæske/acites.

 

Stadium II Utbredelse i ovarie eller tube begrenset til bekkenet eller primær peritoneal cancer

IIA Tumorutbredelse i bekkenet og/eller innvekst/metastase til uterus og/eller tube/ovarier

IIB Tumorinnvekst/metastasering til til andre vev i bekkenet

 

 

Stadium III Tumor i ovarie eller tube eller primær peritoneal cancer med spredning utenfor bekkenet, men begrenset til bukhulen og/eller sprdning til lymfeknuter i bekken eller paraaortalt.

III A1 Bare positive retroperitoneale lymfeknuter .

III A1.1 Metastaser < 10mm til øvre del av abdomen

III A1.2 Metastaser >10mm til øvre del av abdomen

III A2 Mikroskopisk metastase utenfor bekken , begrenset til bukhulen, men eller uten positive lymfeknuter retroperitonealt

III B Metastase < 2 cm i øvre del av buken, med eller uten positive retroperitoneale lymfeknuter.

III C Metastaser> 2 cm i øvre del av buken, med eller uten positive retroperitoneale lymfeknuter.

 

Stadium IV   Spredning utenfor abdomen

IV A Pleuravæske med positiv cytologi

IV B Intrahepatiske metastaser, ekstraabdominale organer, inklusiv inguinale lymfeknuter

 

 


Histologiske tumortyper

 

Epiteliale tumorer,hyppigst: serøse (høygradig og lavgradig) seromucinøse, musinøse, endometroide, klarcellete, malign Brennertumor

 

Angående Sex cord- stromal tumorer( stromale) og germinalcelle tumores henvises til annet kapittel

 

 

Diagnostikk

         Viktigst er mistanke; uklare symptomer i tidlig stadium.

BRCA, HNPCC/Lynch i anamnesen? Arvelig gynekologisk kreft Z80.4

          

         Gu med ultralyd (ev IOTA klassifisering)

         Ca125 /CEA.

         Ved suspekt adnextumor med eller uten ascites: CT abd/bekken/thorax.

         Ascites uten tumor: UL veiledet transvaginal tapping vurderes + cytologisk prøve(celleblokk)

         Ved pleuravæske: Tapping til cyt. u.s

         Unge kvinner (<30 år) HCG-beta, AFP, CEA og CA125

         Ved diff. diagn. problemstilling/affeksjon: gastroskopi, colonus. cystoskopi,cervixcytologi/pipelle, lap.skopi

         Tilsyn kirurg evt.

 

Behandling

Diskutere på Klinisk beslutningsmøte eller MDT møte

1.    Primær kirurgi

2.    Neoadjuvant kjemoterapi

3.    Ren palliativ behandling

4.    Henvisning til HUS /Radiumhospitalet

5.    Deltagelse i studier

 

Primær kirurgi:

Kurativ intensjon, men ofte er målet å fjerne mest mulig av tumorvev (debulking).Tarmkirugi og retroperitoneal disseksjon er ofte nødvendig. Informer pas.på forhånd om mulig stomi.

NB! systematisk beskrivelse FØR og ETTER inngrepet. 

 

           Lengdesnitt

           Acites / bukskyllevæske til cyt.us.

           Usikker benign/malign: frysesnitt

           Suspekte forandringer i buken biopseres

           Hysterektomi

           Adnekstirpasjon bilat

           Bekkenperitoneum hvis affisert

           Omentektomi

           Appendektomi ved mucinøs tumor.

           Lymfadenektomi  ved :

      stad.: I –IIIB for stadieinndeling

 

Sekundær kirurgi (restaging)

Ved uventet cancer/borderline vurderes  ny operasjon for komplett staging. Rådfør med KK HUS

 

Sekundær debulking

Kan være aktuelt ved lokalisert (singel) residiv

 

Palliativ kirurgi

Malign tarmobstruksjon ved gynekologisk kreft

 

Kjemoterapi

Bestemmes på Klinisk beslutningsmøte eller MDT møte

Gynekologisk kreft- Til deg som får cellegift mot gynekologisk kreft - pasientinformasjon

Gynekologisk kreft - Til deg som har fått cellegift mot gynekologisk kreft- pasientinformasjon

 

Responsevaluering

Etter 3. og 6. kur: Standard GU, UL,CA125 ev CT (se evt. studieprotokoll)

 

Angi: Komplett/partiell remisjon/stasjonær sykdom eller progresjon.

 

Oppfølging

Se kontrollkapittelet ad generell info om LETSGO studien

 

3.1. Lavrisko ovarialcancer

         FIGO st. 1A uten adjuvant kjemoterapi

         Avslutte ktr etter 12 mnd

         Annen hver gang til spl/lege

         IKKE rutinemessig billeddiagnostikk. Lav terskel ved symptomer

         Legekontroll: husk å spørre om app, følger de målene sine etc

         Sykepleier avinnstallerer varselfunksjonen på appen ved 12 mnd (siste konsultasjon)

         Studiepasienter: Svare på sp skjema + ta blodprøver (inkl CA125) i til sammen 36 mnd

 

3.2. Middels/høyrisiko ovarialcancer

         FIGO st. 1A med adjuvant kjemoterapi, og FIGO st. 1B – 4B

         Avslutte rutinekontroll etter 36 mnd.

         Annen hver gang til spl/lege

         IKKE rutinemessig billeddiagnostikk. Lav terskel ved symptomer

         Legekontroll: husk å spørre om app, følger de målene sine etc

         Sykepleier avinnstallerer varselfunksjonen på appen ved 36 mnd (siste konsultasjon)

         Studiepasienter: Svare på sp skjema + ta blodprøver (inkl CA125) i til sammen 36 mnd

 

Ved deltagelse i annen studie ( FIRST f eks) følg aktuell protokoll

 

For de som ikke deltar i studier:

 

Individualisere etter prognose, symptomer og komorbiditet.

 

         Ca 125 rutinemessig er omdiskutert

         Gynekologisk undersøkelse med UL

         CT bekken/abd/thorax ved symptomer / mistanke om residiv.

         Mange får symptomer på ileus/subileus, ascites, pleuravæske, hydronefrose som tegn på residiv

         Residiv bør verifiseres histologisk eller cytologisk før ny behandling. Diskuter med 4AC overlege (kjemoterapi, opr.)

         Stigende CA 125 ikke indikasjon for behandlingsstart alene.

 

Behandling av residiv. Livsforlengende og palliative inngrep.

 Diskuteres på Klinisk beslutningsmøte

Kirurgi

         Tumorkirurgi vurderes (sekundær debulking) hvis tumorfrihet kan oppnås.

         Tarmstomi ved ileus

         Pyelostomi ved hydronefrose

 

 

Kjemoterapi

         Ulike regimer – studier.

 

Stråling

         Kan være aktuelt ved tumorgjennombrudd i vagina for å oppnå lokal blødningskontroll