Epitelial ovarial-, tube- og peritonealcancer v. 2.0

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket

 

C56     Ovarialcancer

C57.0  Tubecancer

C48.2  Peritoneal cancer

 

Stadieinndeling

3. Stadiuminndeling gynekologisk kreft

 

Gynekologisk kreft – Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging

 


Histologiske tumortyper

Epiteliale tumorer: serøse (høygradig og lavgradig), seromucinøse, musinøse, endometroide, klarcellete, malign Brenner tumor

Blandete mesenchymale og epiteliale: Adenosarkom og karsinosarkom

 

Ikke epiteliale: Sex cord- stromal tumorer(stromale) og germinalcelle tumores henvises til annet kapittel

 

 

Diagnostikk

Viktigst er mistanke; uklare symptomer i tidlig stadium.

BRCA, HNPCC/Lynch i anamnesen? Arvelig gynekologisk kreft Z80.4

Gu med ultralyd (evhttps://www.iotagroup.org/sites/default/files/adnexmodel/IOTA%20-%20ADNEX%20model.html)

Ca125, CEA, HE-4

Ved suspekt adnextumor med eller uten ascites: CT abd/bekken/thorax.

Ascites uten tumor: UL veiledet transvaginal tapping vurderes + cytologisk prøve(celleblokk)

Ved pleuravæske: Tapping til cyt. u.s

Vurder biopsi fra st 3 (ul veiledet, lapskopi)

Unge kvinner (<30 år) HCG-beta, AFP, CEA og CA125. (AMH ved mistanke granulosacelletumor)

Ved diff. diagn. problemstilling/affeksjon: gastroskopi, colonus. cystoskopi,cervixcytologi/pipelle, lap.skopi

Evt. tilsyn kirurg.

 

Behandling

Se flytskjema under «Relatert» - fanen

Diskutere på Klinisk beslutningsmøte eller Regionalt MDT møte:

Er pasienten operabel eller ikke? ECOG status- komorbiditet. Vurdere tromboseprofylakse ved avansert sykdom (ERAS prinsippet), tilby BRCA tesing ved sikker diagnose.

1.    Primær kirurgi – vurder behov for gastrokirurg eller annen spesialitet

2.    Neoadjuvant kjemoterapi evt forsinket primærkirurgi (komorbiditet, fersk trombose, lever /lungemetastaser, LK ved leverhilus- ikke operable, betydelig tynntarmscarcinomatose) Etter 3. kjemoterapikur vurder kirurgi.

3.    Ren palliativ behandling – symptomlindrende kirurgi før kjemoterapi

                                           Ascites/pleuratapping, medikamentelt behandling

4.    Henvisning til HUS /Radiumhospitalet

5.    Deltagelse i studier

 

Primær kirurgi:

Kurativ intensjon, men ofte er målet å fjerne mest mulig av tumorvev (debulking). Tarmkirugi og retroperitoneal disseksjon er ofte nødvendig. Informer pas.på forhånd om mulig stomi.

NB! systematisk beskrivelse FØR og ETTER inngrepet.  

Lengdesnitt

Acites / bukskyllevæske til cyt.us.

Usikker benign/malign: frysesnitt

Suspekte forandringer i buken biopseres

Hysterektomi

Adnekstirpasjon bilat

Bekkenperitoneum hvis affisert

Omentektomi

Appendektomi ved mucinøs tumor.

Lymfadenektomi ved:

  • st IA –IIA
  • st II B – IV fjerne «bulky nodes» hvis mulig

 

Sekundær kirurgi (restaging)

Ved uventet cancer/borderline/STIC vurderes ny operasjon for komplett staging. Rådfør med KK HUS

 

Fertiliserende kirugi

Diskuteres på KK HUS

 

 

Kjemoterapi

Bestemmes på Klinisk beslutningsmøte eller Regionalt MDT møte

 

Standardbehandling høygradig serøse adenocarciom

TC x 6 + deretter ev Letrozol

TC x6 + Avastin ved resttumor,neoadjuvant og st 4

TC x6 + Parp hemmer ved BRCA (også ved resttumor)

 

Standardbehandling for lavgradig serøse adenocarciom

TC x6 + Letrozol

 

Gynekologisk kreft- Til deg som får cellegift mot gynekologisk kreft - pasientinformasjon

Gynekologisk kreft - Til deg som har fått cellegift mot gynekologisk kreft- pasientinformasjon

 

Responsevaluering

Etter 3. og 6. kur: Standard GU, U,CA125 ev CT (se evt. studieprotokoll)

 

Angi: Komplett/partiell remisjon/stasjonær sykdom eller progresjon.

 

Oppfølging

Se kontrollkapittelet ad generell info om LETSGO studien

 

3.1. Lavrisko ovarialcancer

FIGO st. 1A uten adjuvant kjemoterapi

Avslutte ktr etter 12 mnd

Annen hver gang til spl/lege

IKKE rutinemessig billeddiagnostikk. Lav terskel ved symptomer

Legekontroll: husk å spørre om app, følger de målene sine etc

Sykepleier avinnstallerer varselfunksjonen på appen ved 12 mnd (siste konsultasjon)

Studiepasienter: Svare på sp skjema + ta blodprøver (inkl CA125) i til sammen 36 mnd

 

3.2. Middels/høyrisiko ovarialcancer

FIGO st. 1A med adjuvant kjemoterapi, og FIGO st. 1B – 4B

Avslutte rutinekontroll etter 36 mnd.

Annen hver gang til spl/lege

IKKE rutinemessig billeddiagnostikk. Lav terskel ved symptomer

Legekontroll: husk å spørre om app, følger de målene sine etc

Sykepleier avinnstallerer varselfunksjonen på appen ved 36 mnd (siste konsultasjon)

Studiepasienter: Svare på sp skjema + ta blodprøver (inkl CA125) i til sammen 36 mnd

 

Ved deltagelse i annen studie (FIRST f eks) følg aktuell protokoll

 

For de som ikke deltar i studier:

Individualisere etter prognose, symptomer og komorbiditet.

 

Ca 125 rutinemessig er omdiskutert

Gynekologisk undersøkelse med UL

CT ved resttumor ved operasjon etter 6 TC kurer

CT bekken/abd/thorax ved symptomer / mistanke om residiv.

Mange får symptomer på ileus/subileus, ascites, pleuravæske, hydronefrose som tegn på residiv

Residiv bør verifiseres histologisk eller cytologisk før ny behandling. Diskuter med 4AC overlege (kjemoterapi, opr.)

Stigende CA 125 ikke indikasjon for behandlingsstart alene.

 

Behandling av residiv. Livsforlengende og palliative inngrep.

 Diskuteres på Klinisk beslutningsmøte

Kirurgi

Tumorkirurgi vurderes (sekundær debulking)hvis tumorfrihet kan oppnås. PET CT vurderes.

Stomi ved ileus

PEG

Pyelostomi ved hydronefrose

 

Palliativ kirurgi

Malign tarmobstruksjon ved gynekologisk kreft

 

 

Kjemoterapi 

Ulike regimer – studier.

 

Platinsensitive

Karbo/caelyx (ev erstatte karbo med cisplatin)

Karbo/paxlitaxcel

Karbo singel

Uketaxol + ev Avastin (ved ascites/pleuravæske)

Avastin singel ved ascites/pleuravæske

PARP- hemmer

Tamoxifen

Novatrone

Platinresistente

Uketaxol (med fri uke hver 4 kur ev)

Gemcitabine

Caelyx

Tamoxifen

Letrozol

 

 

 

Stråling

Kan være aktuelt ved tumorgjennombrudd i vagina for å oppnå lokal blødningskontroll

Skjelettmetastaser

Hjernemetastaser (evt strålekniv HUS)