Stillingsbeskrivelse for analytisk kjemiker/forsker ved seksjon for kromatografi v. 1.1, 04.08.2014

1.   Kvalifikasjoner

         Relevant høyere utdanning fra universitet, høyskole eller tilsvarende

         Forskererfaring på PhD nivå innen feltet analytisk kjemi, kromatografi og massespektrometri

         Grunnleggende kunnskap og kompetanse innen fagfeltet medisinsk biokjemi

2.   Organisatorisk plassering

         Administrativt underlagt avdelingssjef

         Faglig underlagt avdelingsoverlege

3.   Ansvars- og arbeidsoppgaver

         Drive utviklingsarbeid, metodeutvikling og forskning i overenstemmelse med avdelingens satsningsområder innen fagfeltet analytisk kjemi, kromatografi og massespektrometri

         Formidle egne forskningsresultater gjennom publikasjoner og presentasjoner

         I samarbeid med avdelingsoverlege ha et overordnet fagansvar for analysene på analyseseksjon 4 og for at kvaliteten på analysene er god nok

         Ha medansvar for opplæring og kompetanseheving innen analysemetoder og instrumenter på analyseseksjon 4

         I samarbeid med seksjonsleder ha ansvar for å melde inn seksjonens behov for oppgraderinger eller nytt medisinteknisk utstyr

         Delta i innkjøpsprosessen ved kjøp av nytt medisinteknisk utstyr på analyseseksjon 4

         I samarbeid med seksjonsleder og fagbioingeniører ha ansvar for at nødvendig vedlikehold blir utført på det medisinsk tekniske utstyret og at serviceavtaler blir overholdt

         Være veileder, opponent eller sensor for studenter på bachelor, master og doktorgradsnivå, samt være referee for relevante vitenskapelige tidsskrifter

         Være tilgjengelig som veileder og ressursperson for ansatte og studenter innen eget fagfelt, forskningsmetodikk og analyseteknikker internt på avdelingen og eksternt til forskningsinteresserte klinikker

         Utføre arbeidet etter faglige, administrative og kvalitetsmessige retningslinjer gjeldende for helseforetaket og for avdelingen. Arbeidet skal utføres etter gjeldende prosedyrer

         Har rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert

4.   Samarbeidsforhold

         Bidra positivt til et godt arbeidsmiljø og samarbeide med avdelingens øvrige personale for at avdelingen og foretaket skal nå sine mål

         Samarbeide med andre forskningsmiljøer internt og eksternt om metodeutvikling og forskingsprosjekter

         Sammen med avdelingsledelsen sørge for tilfredsstillende kontakt med tilsvarende fagområder ved andre foretak

         Delta i nasjonale og internasjonale arbeidsgrupper og møter knyttet til eget fagområde

         Motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger

         Analytisk kjemiker har informasjonsplikt overfor nærmeste overordnede

5.   Spesielle bestemmelser

        Ha ansvar for å holde seg oppdatert innen sitt fagområde og delta ved aktuelle
arbeidsgrupper, kurs, møter og konferanser

         Har taushetsplikt etter Helsepersonelloven Taushetsplikt og opplysningsrett, kapittel 5.

         Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef, etter at saken har vært forelagt biokjemiker/forsker. Slike endringer gis skriftlig.