Setefødsel/ytre vending

Setefødsel/ytre vending v. 3.0, 05.11.2020

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©                     

Endringer er understreket

 

 

Seteleie

 • Forekommer hos 3-4% til termin.
 • Er forbundet med økt morbiditet og mortalitet som ikke er relatert til forløsningsmetode.

 

Undersøkelse før fødsel

 • Ultralyd med vektestimering av fosteret bør utføres ved fødselens start, med mindre det er utført de siste 3 uker.
 • For vaginal setefødsel bør estimert fødselsvekt være >2000g og  <4000g. Individuell vurdering ved 4000-4500g.
 • Det finnes ikke gode data på nytten av pelvimetri i seleksjon for vaginal seteforløsning. Pelvimetri skal derfor ikke tas rutinemessig.
 • Evt vurdering av om pelvimetri likevel skal brukes kan vurderes av overlege. I tilfelle brukes følgende «minstemål»:
  (Saggital inngang («Conjugata Vera») <11,5 cm, sum utgang <32,5 cm)
  Hvis fosterstørrelsen estimeres mindre enn gjennomsnitt (men større enn 2000g) kan Conjungata vera >11.0 og sum utgang >31.5 cm aksepteres.

 

 

Valg av forløsningsmetode

Kontraindikasjoner mot vaginal forløsning (anbefal sectio) ved:

 • Prematurt foster (25/0 - 34/0 uker).
 • Begge føtter strakt forliggende under fødsel
 • Estimert fostervekt <2000 g eller >4500 g.
 • Uttalt defleksjon i cervicalcolumna hos fosteret

 

Vaginal fødsel:

 • Anbefales ved fravær av kontraindikasjoner (se over).
 • Avdelingens policy er at ingen kvinner skal presses til å føde vaginalt, men man bør komme med en klar anbefaling.
 • Kvinnen skal være informert om forløsningsprosedyren og om fordeler og ulemper både ved vaginal fødsel og ved keisersnitt.
 • Ytre vending (se nedenfor) bør forsøkes der hvor kvinnen til tross for anbefaling ikke ønsker å føde vaginalt.

 

 

Fødselsforløpet:

 • Seteleie induseres på tilsvarende kriterier som hodeleie. Det foreslås å være mer tilbakeholden med amniotomi pga fare for navlesnorsprolaps. Vurder stimulering på hele hinner før amniotomi dersom det ikke er rier.
 • Erfaren fødselshjelper skal være tilstede.
 • Barnelege skal være tilstede.
 • Kvinnen bør ha epiduralanestesi eller spinalanestesi. Dersom dette ikke er oppfylt vurder å forløse i anestesiberedskap.
 • Bør overvåkes med kontinuerlig CTG i aktiv del av fødselen (fortrinnsvis STAN).
 • NB! Tøm blæren før forløsningen
 • Bruk vanlig prosedyre for partiell ekstraksjon. Vær passiv til navlen er født, aktiv etter dette (ikke vent på ny ri).
 • La kroppen henge ned.
 • Trykk over symfysen¨
 • Stor bue (evt Mauriceau-Smellie-Veits metode)
 • Bruk Pipers tang hvis hodet ikke kommer lett (Ikke dra i nakken).
 • Unngå totalekstraksjon. Kan i noen tilfeller vurderes hos flergangsfødende, men da kun av erfaren overlege (Bortsett fra på tvilling 2 hvor totalekstraksjon er lov).

 

Hånd/knestående stilling:

 • Kvinner med seteleie kan forløses i hånd/knestående stilling.
 • Prinsipielt brukes Løvsetsmetode som ved vanlig seteforløsning.
 • Ved hånd/knestående får en hjelp fra tyngdekraft, fleksjon i nakke skjer spontant, også trolig mindre kompresjon på navlesnoren.
 • Ved behov for tang på sistkommende hode må kvinnen snus til ryggleie. I forkant forberedes kvinnen på at hun eventuelt må snu til ryggleie. Planlegg hvem som støtter barnets kropp og hvem som ordner benholdere.
 • Ved uttalt overvekt hos kvinnen, vurder om dette er en kontraindikasjon for forløsning i knestående pga utfordring ved behov for tang på sistkommende hode.

 

 

 

 

Ytre vending ved seteleie:

 • Tilbys ved seteleie og fravær av kontraindikasjoner (se under). Lokale data har tidligere vist om lag 50% vellykket resultat.
 • Vending bør være forsøkt før kvinnen settes opp til elektiv sectio på indikasjon seteleie/eget ønske.

 

Vending er kontraindisert ved:

 • Flerlinggraviditet
 • Alvorlig preeklampsi
 • Alvorlig veksthemming
 • Vannavgang, Oligohydramnion
 • Placenta previa
 • Uterusanomali
 • Deflektert nakke hos fosteret                          

 

Prosedyre:

 • Vending skal ikke gjøres før uke 37 (kan vurderes fra uke 36+ved f.eks. tidligere fødsler i uke 36-37)
 • Utføres på fødeavdelingen på dagtid
 • CTG før og etter forsøk på vending. Det skal foreligge en normal CTG før kvinnene reiser hjem (minst 30 min)
 • Oksytocinantagonist; (atosiban) TractocileÒ 6,75 mg/0,9 ml iv injeksjon gis over 1 min for å oppnå relaksjon av uterus.
 • Legen som gjør vendingsforsøket er ansvarlig for videre oppfølging av kvinnen m.t.p endelig forløsningsmetode. Det må lages en fødselsplan for disse kvinnene før de drar fra avdelingen etter vending/vendingsforsøk.
 • Det bør informeres om at fosteret kan snu seg tilbake til seteleie etter en vellykket vending og at fosteret selv etter mislykket vendingsforsøk kan snu seg spontant til hodeleie fram til fødsel.
 • Ustabilt leie forekommer særlig hos flergangsfødende. Fosteret vil da ofte legge seg spontant i lengdeleie ved fødselsstart. Gjentatt vendingsforsøk gjøres ikke rutinemessig, men kan vurderes individuelt.
 • Det er ikke nødvendig med rutinemessig kontroll etter vendingsforsøk.
 • Rhesusprofylakse: Legemidler barsel