Retningslinjer for felles konsultasjonsteam for Psykisk helsevern barn og unge og Barne- og ungdomshabilitering v. 1.4

1.     Hensikt: 

- Styrke samarbeid mellom Psykisk helsevern barn og unge(PBU) og Barne- og ungdomshabilitering (HABU) om felles pasientsaker, saker hvor det kan være behov for deltjenester fra en av partene eller hvor det er behov for veiledning m.t.p. videre utredning og behandling/oppfølging. Det vil også være mulig å melde opp problemstillinger/temaer knyttet til samarbeid generelt.

- Øke kunnskap om hverandres målgruppe og felles oppgaver

- Utvikle samarbeidsformer som sikrer at nødvendig kompetanse fra begge instanser er tilgjengelig for å finne gode løsninger til beste for pasientene.

- Bedre pasienttilbudet ved å skape mer oversiktlige pasientforløp, hindre dobbeltarbeid og unødvendige videre henvisninger.

Avtalen bygger på lovverk om barn og unges rett til nødvendig helsehjelp og prioriteringsveilederne for habilitering av barn og unge og for psykisk helsevern for barn og unge.

2.     Omfang:

Alle behandlere i PBU og HABU kan melde problemstillinger knyttet til utredning, diagnostisering eller behandling/

oppfølging i enkeltsaker eller på systemnivå. Avgjørelser som tas i konsultasjonsteam i den enkelte sak skal være gjensidig forpliktende for de to avdelingene.

3.     Ansvar:

Psykisk helsevern barn og unge (PBU)

Barne- og ungdomshabilitering (HABU)

4.     Beskrivelse:

Faste konsultasjonsmøter mellom PBU og HABU.

- Som hovedregel: Torsdag hver 14.dag kl.14.00.-15.00. Det sendes ut mail en gang per semester ifht når det er møter.

- Møtet legges vekselsvis til HABU og PBU v/Stavanger poliklinikk, det kan deltas elektronisk.

- På hvert møte skal det delta en med delegert ansvar fra hver avdeling som tar beslutninger på vegne av avdelingen.

 - Henvisning til konsultasjonsteamet sendes på gul lapp i DIPS til mappen SO STV BHØ TILSYN.

- Møtet ledes av avdelingen som har møtet.

- Møteleder har ansvar for å sette opp timeplan. Det beregnes ca. 20 minutter pr. sak.

- Det er ønskelig at den som henviser en sak også deltar på møtet for å presentere. Der dette ikke er mulig, drøftes saken basert på innholdet i den gule lappen og ut fra relevant journal.

- Det vanlige vil være å innhente samtykke fra foreldre eller foresatte før henvisning. Dette dokumenteres i DIPS.

- Saker kan, der dette er mest hensiktsmessig, drøftes anonymt.

- Den som har henvist saken skriver et referat i DIPS som inneholder problemstilling og forslag til løsning/tiltak samt hovedansvarlige deltakere fra ledelsen v/PBU og HABU.

5.     Avvik:

Dersom prosedyren fravikes, skal dette dokumenteres i DIPS. Behandler har myndighet til å gi dispensasjon fra prosedyren.

5.     Kilder/Referanser:

Lov om pasientrettigheter

Lov om spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder.Psykisk helsevern for barn og unge

Prioriteringsveileder Habilitering av barn og unge