Evalueringsrutiner for Føde/barselseksjonen v. 1.2, 31.07.2013

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©
Endringer er understreket.

 

På basis av data fra NATUS kan alle med brukertilgang ta ut generelle rapporter.

Den generelle oversiktsrapporten publiseres på KK sin internettside.(klikk her)

 

Den inneholder informasjon om:

Antall fødsler

Antall akutte og elektive keisersnitt

Antall operative vaginale forløsninger

Rifter grad III og IV

Store blødninger

Setefødsler

Induksjoner

Premature fødsler

Antall barn med metabolsk acidose

Barn med Apgar <7 etter 5 min

 

Andre statistikker

I tillegg utarbeides statistikk / undersøkelser som nevnt under KK generelt,

Evalueringsrutiner Kvinneklinikken

 

Brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelser og kliniske studier gjøres regelmessig. og en sammenligner resultatene med andre resultater fra litteraturen, egne prosedyrer, egne tidligere undersøkelser og om det er grunn til endring av eksisterende prosedyrer.

 

Fellesmøte mellom KK og Barneklinikken avholdes 1 gang i måneden. En følger her opp temaer eller enkeltbehandlinger, og evaluerer dette.

Klagesaker som gjelder Føde og barselseksjonen blir gjennomgått og kommentert av seksjonsoverlegen og alvorlig hendelser tas opp i kvalitetsutvalget

 

Evalueringsrutiner Kvinneklinikken

Erstatningssaker-rutiner Kvinneklinikken