Stillingsbeskrivelse kvalitetskoordinator v. 1.9, 24.09.2021

 

1.  Kvalifikasjoner

         Relevant universitets- eller høgskoleutdanning

         For stillingen må det dokumenteres kompetanse innen fagområdet

         Ha kjennskap til NS EN ISO 15189

 

2.  Organisatorisk plassering

         Stillingen er organisatorisk plassert i stab til avdelingssjef og rapporterer direkte til denne

         Delegert ansvar innen fagområdet kvalitetssikring og har mulighet for å opprette arbeidsgrupper innen dette område ved behov

         Kvalitetskoordinator er en del av avdelingens ledergruppe

 

3.  Ansvars- og arbeidsområder

Kvalitetskoordinator skal:

         Bidra til at avdelingens prosedyrer og rutiner forbedres slik at mål for virksomheten kan oppnås med den kvalitet som lover og forskrifter krever

         Ha ansvar, sammen med avdelingsledelsen, for at avdelingens prosedyrer lages i tråd med krav i NS EN ISO 15189

         Ha ansvar for avdelingens totale kvalitetssystem; prosedyrer innen kvalitetssikring, revisjoner, internkontroll, temperaturkontroll, dokumentasjon etc.

         Enhetsadministrator i EQS – dokumentstyringssystem

         Administrere avdelingens avviksbehandling. Ansvar for opplæring i Synergi og saksfordeling av innkomne saker. Behandle Synergisaker innen eget fagområde

         Systemadministrator for programvaren Calibry som benyttes til kalibrering og kontroll av pipetter

         Fagansvarlig i Kompetanseportalen. Administrere planer i Komptanseportalen og tilhørende prosedyrer i EQS.

         Ha ansvar for å holde seg oppdatert innen sitt fagområde og delta ved aktuelle kurs, møter og konferanser

         Ha ansvar for ulike kvalitetsprosjekter initiert av avdelingsledelsen

         Ha ansvar for at ansatte i avdelingen har kjennskap til risikovurdering (ROS) og at ROS blir gjennomført i henhold til retningslinjer

         Ha ansvar for planlegging og gjennomføring av interne revisjoner i samråd med avdelingsledelsen

 

4.   Samarbeidsforhold

         Sammen med avdelingsledelsen: informere og stimulerer det øvrige personale til samarbeid om kontinuerlig kvalitetsforbedring

         Kvalitetskoordinator skal motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger i avdelingen

         Sammen med avdelingsledelsen: sørge for tilfredsstillende kontakt med andre avdelinger i klinikken og foretaket og tilsvarende avdelinger ved andre foretak

         Sammen med avdelingsledelsen: Ivareta et godt forhold til våre samarbeidspartnere

         I samarbeid med seksjonsledere/fagbioingeniører påse at kvalitetskontroller utføres, at resultater registreres og systematiseres og at avvik følges opp

 

5.   Spesielle bestemmelser

         Kvalitetskoordinator har taushetsplikt etter Helsepersonelloven Kap. 5 § 21

         Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef, etter at saken har vært forelagt kvalitetskoordinator. Endringer skal gis skriftlig.

 

6.  Stedfortrederordninger

Christina Mæland, seksjonsleder – Seksjon for bakteriologi, er stedfortreder for kvalitetskoordinator med hensyn til ansvar for kvalitetsstyringssystemet, rapportering til ledelsen og behov for forbedring.

Ved lengre tids fravær skal det konstitueres en stedfortreder i stillingen.

 

Enkelte daglige oppgaver må også ivaretas ved kvalitetskoordinators fravær. Dette gjelder:

  • Saksfordeling i Synergi. Stedfortreder: Christina Mæland, seksjonsleder – Seksjon for bakteriologi og Tiina Greig.
  • EQS: enkelte enhetsadministrator-oppgaver. Stedfortreder: Christina Mæland, seksjonsleder – Seksjon for bakteriologi
  • Temperaturkontroll i Boomerang. Stedfortreder: IT-koordinator

 

Annen EQS-relatert problematikk: seksjonslederne har delegert ansvar i egen seksjon.

Seksjonslederne har også ansvar for at egen seksjon følger avdelingens kvalitetssystem.