Kriterier for innleggelse av barn/ungdom i alderen 0-18 år i Barne- og ungdomsklinikken v. 2.5
  • Barn og ungdom i alder 0-18 år med medisinske eller nevrologiske tilstander, blir innlagt på Barne- og ungdomsklinikken, post 3E4D.

 

 

1.   Hensikt:

Hensikt med prosedyren er å sikre at barn og ungdom sikres en forsvarlig innleggelse og behandling, samt at det opprettholdes et godt samarbeid mellom de involverte avdelinger og enheter.

 

2.   Ansvar:

Ansvar for at prosedyren overholdes: Seksjonsoverlege 3E4D, avdelingssykepleier 3E4D, avdelingsoverlege og avdelingssykepleier OBA.

 

3.   Definisjoner:

«Behandlingsansvar» i avsnitt 4 gjelder for innleggelsen, dvs. etter at mottak og stabilisering er utført.

«Intoksikasjon/intox» defineres som inntak av et medikament, rusmiddel, kjemikalie, organisk materiale eller næringsmiddel som fører til eller kan føre til alvorlig skade eller død. Definisjonen gjelder uavhengig av pasientens intensjon med inntaket.

«Selvskading» defineres som en handling (ikke intox), utført av pasienten selv, som medfører eller kan medføre alvorlig skade eller død, herunder svelging av potensielt skadelige gjenstander.

 

4.   Innhold:

Hovedregel:

Barn og ungdom i alderen 0-18 år med medisinske eller nevrologiske tilstander skal tas imot av barnelege og innlegges på Barne- og ungdomsklinikken, post 3E4D.

 

Unntak

 

4.1      Barn/ungdom 0-18 år med behov for spesiell fagkompetanse

 

         Behov for intensiv behandling:

o   Skal formelt være innlagt på BUK, men har fysisk plassering på intensiv avdeling.

o   Behandlingsansvar: Leger ved BUK i samarbeid med leger og sykepleiere på intensiv avdeling.

 

         Behov for kontinuerlig telemetri overvåkning:

o   Fysisk plassering på MIO/3H.

o   Behandlingsansvar: Leger ved BUK, eventuelt i samarbeid med voksenkardiolog.

 

         Gynekologiske lidelser:

o   Graviditetsrelaterte lidelser: Tas imot av gynekolog.

§  Fysisk plassering: KK

§  Behandlingsansvar: Gynekologer og sykepleiere ved KK

o   Gynekologiske traumer: Tas imot av gynekolog i samarbeid med barnelege, hver journalfører sine funn. Innkomstjournal ved gynekolog, tilsynsnotat ved barnelege.

§  Fysisk plassering: BUK opp til 12 år, ellers KK

§  Behandlingsansvar: Gynekologer og sykepleiere ved KK (over 12 år)/BUK (opp til 12 år), eventuelt i samarbeid med barnelege.

 

 

 

4.2      Barn/ungdom 10-14 år med intoksikasjoner og/eller selvskadende adferd.

 

         Tas imot av barnelege og forvakt medisinsk avdeling.

         Akuttbehandling og stabilisering skjer i akuttmottak.

         Innkomstjournal v/barnelege.

         Fysisk plassering skal primært være BUK/3E4D, men vurderes ut fra pasientens hovedtilstand/skadeomfang. Ved tvil/uenighet om fysisk plassering tas beslutning av vakthavende barnelege.

 

         Akutt intox:

o    Henvises til ruskonsulent ved rusrelatert intox (Ps Stv SRP Ruskonsulent tilsyn)

o    Henvises til barnepsykiatrisk tilsyn ved behov (Ps Stv BUPA tilsyn – tilgjengelig fram til 15.30).

o    Behandlingsansvar: Barnelege og sykepleier BUK, evt. i samarbeid med forvakt medisinsk avdeling.

 

         Selvskading inkl. suicidforsøk:

o    Kirurg tilkalles ved behov for kirurgisk vurdering.

o    Behandlingsansvar: Barnelege og sykepleiere på posten der pasienten er plassert, ev. i samarbeid med vakthavende kirurg.

 

 

4.3      Ungdom 14-18 år med intoksikasjoner og/eller selvskadende adferd

 

4.3.1 Akutt intox (se definisjon i pkt. 3):

o   Tas imot av forvakt medisinsk avdeling i akuttmottak.

o   Ved behov konferer med vakthavende barnelege.

o   Fysisk plassering i OBA for behandling/avrusning/overvåkning, med videre ansvar og tilhørighet i Mottaksklinikken.

o   Henvises ruskonsulent ved rusrelatert intox (Ps Stv SRP Ruskonsulent tilsyn).

o   Henvisning til BUPA vurderes.

o   Ved behov for medisinsk behandling utover akutt behandling/avrusning/overvåkning, skal pasienten overflyttes Barne- og ungdomsklinikken.

o   Behandlingsansvar: Leger og sykepleiere på OBA (BUK dersom overflytting etter avrusning).

 

4.3.2    Selvskading inkl. suicidforsøk (gjelder ikke intox)

o   Tas imot i akuttmottak av barnelege og forvakt ved enten medisinsk eller kirurgisk avdeling (avhengig av barnelegens behov/vurdering).

o   Innkomstjournal v/barnelege.

o   Videre ansvar og tilhørighet på BUK eller Kirurgisk klinikk avhengig av hovedtilstand/skadeomfang. Eventuelt tilsynsbehov neste dag avklares og journalføres ved innkomst.

o   Henvises til barnepsykiatrisk tilsyn (forvakt) (Ps Stv BUPA tilsyn – tilgjengelig fram til 15.30)

o   Henvises til ruskonsulent (Ps Stv SRP Ruskonsulent tilsyn) dersom det avdekkes rusproblematikk.

o   Fysisk plassering som hovedregel på BUK. Pasientens fysiske plassering er avgjørende for hvem som evt. skaffer fastvakt ved behov. Følgende hensyn med tanke på plassering må vurderes og kan medføre avvik fra hovedregel:

§  Pasientens grad av utagering – Dersom pasientens adferd anses som umulig å håndtere inne i barneavdelingen pga. risikoen for at pasienten er til fare for medpasienter, skal fysisk plassering være OBA.

§  Kirurgiske pasienter – Fysisk plassering i kirurgisk flytsone, lokalisasjon avhengig av type skade og videre oppfølging.

§  Behov for overvåkning – Ved behov for overvåkning må det vurderes intermediærseng, intensiv eller kardial overvåkning se punkt 3.1.

§  Tilgang til enerom – Flytkoordinator avgjør hvor det er mulig å frigjøre et enerom.

o   Ved tvil/uenighet om fysisk plassering tas beslutning av vakthavende barnelege.

o   Behandlingsansvar: Barnelege og sykepleiere på posten der pasienten blir plassert, i samarbeid med lege ved OBA og/eller vakthavende kirurg etter behov. Dersom pasienten er definert som kirurgisk har vakthavende kirurg behandlingsansvar, i samarbeid med barnelege.

 

Telefonoversikt for aktuelle samarbeidspartnere:

 

Overlege OBA – tlf. 907 18 512

Ansvarshavende sykepleier OBA – tlf. 974 68 856

Bakvakt medisin – tlf. 561621/917 59 263

A2-vakt medisin – tlf. 902 63 702

E1-vakt medisin – tlf. 416 01 533

B-vakt medisin – tlf. 415 70 229

Vaktleder akuttmottak – tlf. 51519341

Vakthavende barnelege: tlf. 511448/900 93 021

Bakvakt barnelege: tlf.511449/901 55 680

Vaktleder 3E4D: tlf. 902 77 073

(3E4D, tlf. 3etg: 51518479, tlf. 4.etg: 51518517)

Vakthavende kirurg-P2 vakt: tlf. 908 11 249

Vakthavende gynekolog; calling: *49850

Vakthavende kardiolog: *49001

Forvakt BUPA: 905 53 862

 

 

Andre aktuelle aldersgrenser for barn/unge til BUK- hovedregel,

(evt. avvik tas opp med flytkoordinator i kirurgisk flytsone)

 

ØNH pasienter: 10 år

Kirurgiske pasienter: 12 år

Ortopediske pasienter: Skal i utgangspunktet ikke til BUK, har egen barnestue på ortopedisk avdeling