Utdanningsplan for leger ved Kvinneklinikken v. 1.1, 02.11.2011

INTERN UTDANNINGSPLAN

 

FOR

SPESIALITETEN GYNEKOLOGI OG OBSTETRIKK

 

KVINNEKLINIKKEN

Stavanger Universitetssjukehus

HELSE STAVANGER HF

22. utgave 23.10.2007

 

MÅL FOR UTDANNINGEN VED KVINNEKLINIKKEN

 

Målet for utdanningen ved Kvinneklinikken, Stavanger Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF, er å utdanne spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer som kan ivareta:

1) En overordnet stilling ved en gynekologisk/obstetrisisk avdeling, som bl.a. innebærer kompetanse til å gå i bakvakter.

2) Spesialistpraksis/poliklinisk arbeid på selvstendig grunnlag.

Når utdanningskandidaten begynner ved Kvinneklinikken, får han/hun utdelt denne vdelingens interne utdanningsplan.Det forutsettes at utdanningskandidaten setter seg inn i såvel den interne utdanningsplan som målbeskrivelsen fra Lægeforeningen, finnes på Internett under www.legeforeningen.no

 

MINIMUMSKRAV TIL KOMPETANSE

 

SPESIALISTREGLENE I FØDSELSHJELP OG KVINNESYKDOMMER

 

1.    4 1/2  års tjeneste ved avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer

Inntil 1/2 år av denne tjenesten kan erstattes av:

a.    forskningstjeneste

              eller

b.    tjeneste i relevant spesialitet

     eller

c.    tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin

 

2.    1 års tjeneste ved avdeling for generell kirurgi. Inntil \x{00bd} år kan erstattes av forskningstjeneste.

 

Søknaden skal vedlegges skjema med oversikt over utførte operasjoner. Det er vedtatt minstekrav til operasjonslistene. Søknaden skal også vedlegges attestert operasjonsliste over utførte operasjoner for kirurgisk år.

 

Merknader til punkt 1 a:

Med forskningstjeneste menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50% stilling.

For ytterligere opplysninger se Legeforeningens internettside, endrede spesialistregler:

www.legeforeningen.no

 

Merknader til punkt 1 b:

Med tjeneste i relevant spesialitet vises til Legeforeningens redegjørelse  på Internett: www.legeforeningen.no

 

KURSUTDANNING

 

Oppdaterte kurskrav vil til enhver tid finnes i Årbok for Den norske lægeforening og Kurskatalogen, se Legeforeningens Internettsider:

 

1) Kurskrav gjeldende for søknad om spesialistgodkjenning inntil 31.12.06:

200 timer hvorav minimum 132 timer innenfor følgende obligatoriske kurs:

- emnekurs i onkologi og rettsmedisinske implikasjoner av medisinsk praksis

- emnekurs i reproduksjon

- emnekurs i generell gynekologi

- emnekurs i obstetrikk

- ultralydkurs

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

 

2) Kurskrav gjeldende for søknad om spesialistgodkjenning fra 01.01.07:

-emnekurs i gynekologisk onkologi

-spesielle emner innen gynekologi og obstetrikk

- emnekurs i generell gynekologi

- emnekurs i obstetrikk

- ultralydkurs

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

 

SPESIFIKKE LÆRINGSMÅL

 

Operative ferdigheter.

Det er utarbeidet lister over minstekrav. Kravene er veiledende, og må justeres i takt med endringer i fagområdets muligheter for utredning og behandling. Alle lister må være attestert av avdelingsoverlegen ved søknad om spesialistgodkjenning.

 

Generell gynekologi.

Leger under spesialisering må ha teoretisk kunnskap i vanlige gynekologiske emner som

blødningsforstyrrelser, infeksjoner, tumor pelvis, seksologi, infertilitet, inkontinens, endokrinologi, utviklingsavvik, tenåringsgynekologi og gynekologiske problemstillinger hos eldre kvinner.

Leger under spesialisering må ha kunnskap om abortus provocatus og spesielt kjenne godt til lovverket.

Videre må leger under spesialisering kunne utrede og behandle kvinner med

tidlige og seine spontanaborter, gjentatte aborter, ektopiske graviditeter og trofoblastsykdommer.

Leger under spesialisering må tilegne seg kunnskaper i diagnostiske prosedyrer som

klinisk undersøkelse, gynekologisk ultralyd, kolposkopi, cervikal abrasio og biopsier, cytologisk prøvetaking fra cervix/endometriet og laparoskopier.

Kunne vurdere indikasjonsstillingen for operative inngrep.

Kunne utføre vaginale inngrep som

hysteroskopi, marsupialisering, konisering, legge på cerclage og utføre operasjoner ved desens og inkontinens.

Kunne laparoskopere og gjøre

sterilisering, adenexoperasjoner ved cyster, endometriose og tubare graviditeter.

Kunne utføre laparotomier og gjøre

Adenxoperasjoner, uterus amputasjoner og extirpasjoner.

Kunne oppdage og behandle komplikasjoner som

blødning, infeksjon og sårruptur.

Leger under spesialisering må kunne ta seg av kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep og kunne utføre rettsmedisinske undersøkelser i den sammenheng.

 

Gynekologisk onkologi

Leger under spesialisering må ha teoretisk kunnskap i emner som

carcinogenese, cellulær biologi, risikofaktorer for gynekologisk kreft, familiær kreft, patologisk-anatomiske klassifiseringer og cancermarkører.

 

Spesielt må leger under spesialistutdanning kunne:

Utrede, behandle og kontrollere premaligne lidelser i cervix og vulva

Diagnostisere, behandle og kontrollere hyperplasier

Ha grunnleggende kjennskap til behandlingen av all gynekologisk cancer

Kunne meldingsrutinene og vite når man skal henvise til spesialavdeling

Kunne ta ansvar for oppfølging av gynekologisk cancer

Ha kunnskap om palliativ behandling, smertebehandling og terminalomsorg.

 

Svangerskapsomsorg

Leger under spesialisering må ha teoretisk kunnskap og skal kunne ha ansvar for oppfølging av både normale og patologiske svangerskap og spesielt:

Ha ansvar for foster med vekstavvik og avvikende leier, flerlingesvangerskap, kvinner med hypertensive svangerskapsykdommer, med komplisert maternell sykdom og kvinner med rusproblemer

Kunne vurdere truende prematur fødsel

Ha grunnleggende kunnskap om ultralyddiagnostikk for undersøkelse av morfologi og blodstrøm.

Ha grunnleggende kunnskap om utviklingsavvik hos fosteret.

 

Fødselshjelp

Leger under spesialisering skal ha god teoretisk og praktisk kunnskap i fødselshjelp og kunne overvåke og lede normale og patologiske fødsler.

Gi smertebehandling i samarbeid med jordmor og anestesipersonell

Behandle akutte fødselsproblemer (f.eks. placentaløsning, navlesnorframfall, skulderdystoci)

Overvåke ved truende asfyksi og behandle stans i fødselsforløpet

Ta ansvar for premature fødsler, setefødsler, tvillingfødsler

Forløse med tang og vakum

Forløse med keisersnitt

Behandle fastsittende placenta, post partum-blødning og reparere skade i fødselsveien.

Resucitere nyfødte

Følge opp foreldrene etter kompliserte forløsninger og ved perinatale dødsfall

 

Kirurgi

Leger under spesialisering må ha gode kirurgiske ferdigheter og spesielt beherske

cystoskopier, rektoskopier, laparotomier, appendektomier, absecessdrenasje, ascitestapping og behandle sårruptur

Leger under spesialisering må også ha kjennskap til

Tarmkirurgi; colostomier, ileostomier, anastomoseteknikk og brokkirurgi

Urologiske operasjoner

Kirurgi på bakre bukvegg

 

Generelt

Leger under spesialisering må ha grunnleggende kunnskap i emner som

Kommunikasjon

Forskning, statistikk og epidemiologi

Lovgivning og helsejus

Administrasjon og ledelse


 

DET INTERNE UTDANNINGSPROGRAM, KK, SUS

 

UTDANNINGSUTVALGET

Ved Kvinneklinikken, SUS, HS , ble det opprettet et internt utdanningsutvalg i 1985. Utdanningsutvalget består pr. januar 06 av avdelingsoverlegen som leder, 3 representanter fra overlegene, og 3 representanter for utdanningskandidatene.

Utdanningsutvalget har utarbeidet denne undervisningsplanen for avdelingen i samsvar med målbeskrivelsen utarbeidet av spesialitetskomiteen for gynekologi og obstetrikk.

Utdanningsutvalget vurderer og evt. godkjenner individuelle utdanningsplaner fra utdanningskandidatene.

Utdanningsutvalget sender rapport til spesialitetskomiteen hvert år.

Utdanningsutvalget utarbeider detaljerte møteplaner for den interne teoretiske

undervisningen.

 

UNDERVISNINGSMØTER, se side 7 og 8.

Utdanningsutvalget fører et løpende tilsyn med spesialist-utdanningen på avdelingen.

 

VEILEDER

Alle utdanningskandidatene skal få tildelt veileder ved tiltredelse på avdelingen,også vikarer.Alle utdanningskandidatene får utlevert avdelingens interne utdanningsplan, og gjøres oppmerksomme på målbeskrivelse for faget gynekologi og obstetrikk utarbeidet av spesialistkomiteen på internettsidene til  Legeforeningen.

Veileder og kandidat oppsummerer kandidatens erfaringer hittil, utfører evaluering , planlegger den videre utdanning ved å sette opp en individuell utdanningsplan , og skriver referat fra veiledningsmøtet. En kan også utarbeide individuelle utdanningsplaner for kortere perioder uten bruk av skjema, f.eks. for 6 mnd. om gangen.

Kopi av den individuelle utdanningsplan  sendes det interne utdanningsutvalget ved KK, SUS.

Regelmessige veiledningsmøter mellom veileder og kandidat skal avholdes. Hvor hyppig dette skal holdes er avhengig av individuell behov, muligens 1 møte med 1 til 2 mndr.s mellomrom. Det er også avsatt tid til veiledningssamtaler 1 gang pr måned på KK's onsdags-møte-program.

I veiledningssamtalen må kandidatens holdninger til pasienter, pårørende, medarbeidere og etiske problemstillinger diskuteres.

Det skal skje en kontinuerlig evaluering av utdanningskandidaten i veiledningsperioden, evt evaluering av veileder foretatt av utd.kandidat. Vedlagte skjema  kan brukes til dette.

I spesielle situasjoner må veileder og kandidat, evt. i samarbeid med avdelings-overlege og utdanningsutvalget, vurdere kandidatens egnethet for den aktuelle utdanning. Det er således ikke meningen at veileder skal drive praktisk undervisning i fag-feltet.

 

UTDANNINGSKANDIDATEN

Utdanningskandidaten har selv hovedansvaret for gjennomføringen av spesialist-utdanningen.

Avdelingsledelsen må tilrettelegge forhodlene slik at utdanningen er mulig i løpet av normert tid. Med utgangspunkt i den enkelte kandidats erfaringer må det sikres en progresjon i utdannelsen. Innen fødselshjelp kan det være aktuelt å følge et visst antall normalfødsler før den aktive opplæringen i operativ forløsningshjelp.

Innen gynekologi  læres først målrettet journalopptak med prøvetaking, og basale kirurgiske prinsipper, se flytskjema for utdanningen, vedlegg nr. 3

 

 

 

 

ROTASJONSORDNING

Det er utarbeidet en rotasjonsordning for assistentlegene, hvor en tjenestegjør i 4 mnd på

hver av de følgende seksjoner (se vedlegg 2, kap. 8.4 i KK's Kvalitetshåndbok,del I):

- gynekologisk seksjon 4B for generell gynekologi, sentral operasjonsavdeling, 

operasjonsavdeling stue 9 for mindre operative inngrep, ab.prov, abrasio etc. og    

gynekologisk poliklinikk.

- Føde-Barsel-seksjonen og seksjon Fødepoliklinikk/ultralydlaboratorium.

- Gynekologisk seksjon 4C for gynekologisk cancer.

 

Hvor en starter i rotasjonen er avhengig av evt. erfaringer fra tidligere, eksisterende ledighet i stillingene etc.

Hvis en utdanningskandidat er uten erfaring i faget, vil en tilstrebe først 2 uker innføring i gynekologisk undersøkelsesteknikk med vaginal/abdominal ultralyd, mindre operative inngrep som abrasio, ab.prov etc  Deretter tilstedeværelse ved Fødeavdelingen i en uke hvor en følger med en bestemt jordmor på fødsler, deretter én uke ved Fødepol der en får innføring i abdominal ultralyd, screeninger og kliniske vurderinger. Dette kan sammenfattes i et flytskjema, se vedlegg 3.

 

PROGRESJONSPLAN FOR UTDANNINGEN VED FØDE/BARSEL-SEKSJONEN

Utdanningskandidatenes tidligere erfaringer varierer, og en må tillempe planen etter dette.

Ansettelsesvilkår:

         Ass.lege i en 4-årsstilling

         Ass.lege i 1 \x{00bd} år for gruppe-I-tjeneste etter de ”gamle” reglene

         Ass.legevikar

Utdanningskandidatenes tjeneste ved Føde/barsel-seksjonen følger rotasjonsplanen, (se ovenfor), i 4 måneders perioder. Det er ønskelig at utdanningskandidatene før hver fødeperiode gjennomgår utdanningsopplegget med seksjonsoverlegen på Føde/Barsel.

På vaktene må utdanningskandidatene trekkes aktivt inn i arbeidet på Fødeavdelingen fra første stund. Dette kan variere ut fra erfaring på de leger som har vakt, arbeidsbelastning etc. De 3 leger som har vakt bør ved møtet ved vaktens innledning avtale arbeidsfordelingen på vakten etter retningslinjer i Kval.håndboken.

Utdanningskandidater som bare ansettes for 1 \x{00bd} år for å få gruppeI-tjeneste bør få 2 perioder på Fødeavdelingen under utdanningen.

 

1.periode:

Første periode bør komme relativt raskt etter ansettelsen hvis kandidaten er uten nevneverdig erfaring i obstetrikk. Utdanningskandidaten setter seg inn i den normale fødsel, følger jordmor, syr epsiotomier,enklere rifter.

Utd.kandidaten vurderer mormunnsåpning, gjør amniotomier, legger på intern CTG-registerering, begynner med tolkning av CTG og STAN.

Utd.kandidaten begynner med ultralyddiagnostikk og følger jordmor ved ultralydscreening-undersøkelser. Alle må opplæres i å utføre screeningundersøkelser.

Det er også ønskelig at utd.kandidaten introduseres for patologiske fødsler, som vacuumforløsninger, og får instruksjon i forløsning av seteleie på fantom.

Utdanningskandidaten kan gå previsitt/visitt på barselpostene 7G og 7H.

 

2. og 3.periode :

En tilstreber et fast ukeopplegg, selv om dette ikke alltid lar seg gjennomføre pga vakter/avspasering/kurs etc.

 

1 dag/uke ved Fødeavdelingen: Vurdere og forløse ved patologiske svangerskap

1 dag/uke ha ansvar for observasjonspost 4A: Visitt, undersøkelse og utskriving (previsitt

med overlege). Resten av dagen kan brukes til å være med ved ultralydscreening

eller fordypning hvis det er tid til dette.

1 dag/uke ass.lege-poliklinikk- gjøre ultralydundersøkelser med føtometri.

1 dag/uke previsitt barselpostene 7G/7H, resten være med på ultralydscreeninger eller faglig

fordypning.

1 dag/uke går vanligvis bort etter vakt.

Kandidatene bør øve på patologiske forløsninger på fantom og trenes opp til økende grad av selvstendighet.

Utd.kandidaten kan avhengig av tidligere erfaringer også begynne med Doppler-undersøkelser. STAN eksamen må tas.

 

Senere perioder:

Utd.kandidatene trener spesielt på de tingene hun/han trenger mer erfaring i. Økende grad av selvstendighet utføres.Kandidaten bør ha ”hoved-føde-poliklinikk”. Evt. Overgang til vaktsjikt II vurderes.

 

 

SJEKKLISTE for ferdighetskrav /operasjonslister med angivelse av minimumskrav.

Listene attesteres av avdelingsoverlege ved henholdsvis KK og Kirurgisk klinikk, og vedlegges søknad om spesialist-godkjennelse. Vedlegg 1.

 

 

KRAV TIL AVDELINGSOVERLEGE, kontroll av utdanningsmiljø og kandidater.

Avdelingsoverlegen har ansvaret for at det oppnevnes et utdanningsutvalg , og at dette fungerer. Hun/han skal ha kontakt med veilederne vedrørende kandidatens progresjon.

Alle godkjente utdanningsinstitusjoner sender årlig rapporter til vedkommende spesialitetskomite. Kandidaten evalueres gjennom sine sjekk/operasjonslister, kursbevis og regelmessig kontakt med veileder.

 

 

UNDERVISNINGSMØTER

Det er 3 faste undervisningsmøter pr.uke for teoretisk undervisning i gynekologi og obstetrikk, hver mandag fra kl.08.05 til 08.30, hver torsdag fra kl.08.05 til 08.30 og hver onsdag fra kl. 15.30 til 16.30.

Mandagsmøtene og onsdags-morgen-møtene brukes til artikkelreferat, aktuelle tema, kursreferater og forslag til oppsett/revisjon av metodebok for avdelingen. Detaljert plan for hvilke leger som har ansvaret for hvert møte utarbeides for hvert år.

Onsdags-ettermiddags-møtene brukes til en systematisk gjennomgang av spesielle tema innen gynekologi og obstetrikk i løpet av en 2-års-periode. Følgende tema vil bli tatt opp:

 

 

GYNEKOLOGI:

- "Bedside behaviour". Gynekologisk undersøkelsesteknikk.

- Gynekologiske infeksjoner. 2 møter.

- Gynekologisk cancer. 2 møter.

- Benigne, gynekologiske tumores.

- Urininkontinens /utero-vaginalt descens.

- Meno/metrorrhagi.

- Endokrinologiske forstyrrelser. Menopause. 2 møter.

- Medfødte misdannelser  i genitalia.

- Infertilitet, mannlig og kvinnelig.

- Abdominalsmerter.

- Samlivsproblemer, psykososiale

problemer.Prevensjonsveiledning.

- Lovbestemmelser vedrørende kjønnssykdommer, sterilisering,ab.prov.

Rettsmedisinsk bistand  i voldtekts- incest- og farskapssaker.

- Spontanaborter.

- Ultralyd i gynekologi.

I alt 17 gynekologiske møter. 1 møte til fri disposisjon.

 

 

OBSTETRIKK:

- Det normale svangerskap.

- Ultralyd i obstetrikk.

Graviditetslengde,placentalokalisasjon,fosterleie, 

flerlinger, avvikende fostervannsmengde, vanlige

misdannelser, fosterdød, vektanslag, vekstretardasjon.

- Blødningstilstander ved svangerskap og fødsel. 2 møter.

- Placenta, normal og patologisk funksjon.

- Preeclampsi, eclampsi og hypertensjon.

- Gravide med diabetes mellitus.

- Rhesusimmunisering.

- Andre medisinske sykdommer hos moren i svangerskapet.

- Genetisk veiledning.

- Normal fødsel.

- Overvåking av patologisk svangerskap og fødsel.

- Kompliserte fødsler  og indikasjonen for forløsning med tang/vacuum og sectio.

- Barselperioden, normal og patologisk.Rådgivning for senere  svangerskap,  

Prevensjonsveiledning.

- Anestesi/analgesi under fødsel.

I alt 15 møter.

 

 

GENERELT:

- Administrasjon.

-          Litteratursøkning/kunnskapstilegnelse.

-          Vitenskapsteori, forskningsmetodikk og –etikk*

-          Statistikk*

*: SUS , Universitetet i Stavanger (UiS) og Universitetet i Bergen (UiB) arrangerer også kurs i disse emnene.

 

I alt 4 møter.

 

I tillegg til disse møtene brukes onsdagsmøter til fellesmøter med barneavdelingen og patologisk/anatomisk avdeling.

 

 


FORSLAG TIL LITTERATUR FOR UTDANNINGSKANDIDATENE:

 

BASISLITTERATUR:

KK's Kvalitetshåndbok

Veileder i generell gynekologi         (Norsk Gynekologisk Forening/Dnlf) 2004

Veileder i fødselshjelp                   (Norsk Gynekologisk Forening/Dnlf) 2005

Veileder i gyn.onkologi                  (Norsk Gynekologisk Forening/Dnlf) 2002

Gynekologi (Bergsjø, Maltau, Molne,Nesheim. 1997)

Obstetrikk                                  (Bergsjø et al)

Ultraljud: obstetrik och gynekologi   (Britt-Marie Weldner 1998)

ARG heftene fra Svensk Fõrenings fõr Obstetrik och Gynekologi, bl.a.:

-          Gynekologisk ultraljudsdiagnostik 2000

-          Obstetriskt ultraljud 1997

 

SUPPLERENDE LITTERATUR:

Gynaecology (Shaw, Soutter, Stanton- 2003,Churchill Livingstone )

Clinical gynecologic endocrinology and infertility (Speroff, Glass, Kase- 1999, 5.utg.)

Hysteroskopi i gynekol. praksis       (Kullander, Maltau- 1991, Universitetsforlaget)

Operativ gynækologi                     Clevin et al 2004

Atlas of gynecologic surgery (Ostegard, Berman, Yee 2000. Saunders Company)

A colour atlas of gynaec. surgery    (Lees & Singer - 6 bind) 1978

An atlas of pelvic operations          (Parsons & Ulfelder- 1968 W.B. Saunders company)

 

Evidence based obstetrics              James D.K. et al, 2002

High Risk Pregnancy                     James D.K. 1999

Multiple Pregnancy: Epidemiology.. Blickstein I, 2004

Normal Values in Pregnancy           Ramsay M, 2000

Handbook of Obstetric Medicine      Nelson-Piercy, C. 2001

Medical disorders Obstetric Practice M. De Suriet, 2002                      

Turnbulls obstetrics                      2003

Williams obstetrics                        21.utgave, 2001

Textbook for Midwives                  (Myles- 2003 , Churchill Livingstone)

 

Elektronisk fosterövervakning        (Ingemarsson- 1987, Studentlitteratur, Lund)

STAN-heftet  

 

Tidsskrifter (Se oversikt på Biblioteket)

 

De fleste av disse bøkene og heftene finnes på Biblioteket på SUS, Fødeavd eller Fødepoliklinikken.

NYTTIGE INTERNETT-LINKER:

www.kvinneklinikken-sus.com

www. relis.org,  gå inn på linker (finner det meste)

www. pubmed.no

www.legesiden.no

www. legeforeningen.no

UpToDate: www.utdol.com/utd/index.do

www.who.int/reproductive-health/impac

 

Denne avdelingens utdanningsplan revideres løpende etter hvert som utdanningskravene endres.

 

 

 

---------------------- ----------------                   --------------

avd.overlege                               overlege                           ass.lege

leder internt utdann.utvalg KK                          

Vedlegg 1)
Individuell utdanningsplan. Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Avdeling:

Navn:

 

For kalenderåret

 

 

1.    Bakgrunn/ tjeneste

Eksamensår:

 

Assistentlege

Gyn Obst gr. 1

Måneder

Assistentlege

Gyn Obst gr. 2

Måneder

Relevant side-utdanning

Måneder og type

Annen tjeneste

Måneder

 

Tjeneste pr 01.01.20XX

 

 

.

 

Mangler tjeneste

 

 

 

 

Plan for videre tjeneste:

 

 

Kurs

Gjennomførte kurs

(navn + årstall)

Manglende

obligatoriske kurs

Tid for neste kurs evt. ønske om år/ dato for å ta kurset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgfrie kurstimer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.    Ferdighetslister

Gynekologiske/obstetrisiske praktiske ferdigheter per 01.01.200X

Utredning / behandling

Lege under spesialisering har vært pasientansvarlig lege eller deltatt aktivt i behandlingsteam ved utredning, oppfølging og behandling av kvinner med: 

 

Minstekrav

 

Antall utført

Gynekologi:

 

 

         Infertilitet

10

 

         Blødningsforstyrrelser

20

 

         Oppfylning lille bekken

20

 

         Inkontinens

10

 

         Smerter, akutte og kroniske

20

 

         Ektopiske svangerskap

10

 

         Overgrep

3

 

 

 

 

Gynekologisk onkologi

 

 

         Premaligne lidelser i cervix

25

 

         Endometriehyperplasi

10

 

         Nydiagnostisert gynekologisk kreftsykdom

5

 

         Terminal omsorg ved kreft sykdom

5

 

 

 

 

Svangerskapsomsorg

 

 

         Utviklingsavvik hos fosteret

5

 

         Truende prematur fødsel

10

 

         Hypertensive sykdommer

10

 

         Vekstavvik

20

 

         Flerlingesvangerskap

5

 

 

 

 

Obstetrikk:

 

 

         fødsler med truende asfyksi

20

 

         fødsler manglende progresjon  i forløpet

20

 

         akutte situasjoner under fødsel

10

 

         postpartumblødninger

5

 

         sfinkterrupturer

5

 

         perinatal fosterdød

2

 


 

 


Legen har hatt ansvar for og utført

Minstekrav

Antall utført

         Gynekologisk kirurgi

 

 

         Operasjoner på adenex ved laparotomi

20

 

         Operasjoner på adenex ved laparoskopi

20

 

         Uterusextirpasjoner

20

 

         Vaginale plastikker

20

 

         Koniseringer (kniv, laser eller slynge)

20

 

         Inkontinensoperasjoner (selvstendig eller assistert)

6

 

         Laparoskopier (diagnostiske eller steriliseringer)

40

 

         Fødselshjelp

 

 

         tang/vakumekstraksjoner

30

 

         sectio

30

 

         vaginale seteforløsninger

10

 

         vaginale tvillingfødsler

5

 

         Generell kirurgi  1)

 

 

         Laparotomi

20

 

         Appendectomi

5

 

         Kirurgia minor

30

 

         Cystoskopi

20

 

         Rectoskopi

20

 

         Ultralydundersøkelser

 

 

         vaginal ultralyd undersøkelse ved gyn.problemer

50

 

         vaginal ultralyd undersøkelse i 1.trimester

50

 

         rutine ultralydus. i 2 trim, eventuelt i samarbeid med jordmor

100

 

         ultralyd undersøkelser i 3. trimester

50

 

         blodstrømsmålinger i arteria umbilicalis

50

 

 

Ønsker å prioritere inneværende år:

-          Praktisk tjeneste:

 

-          Teoretisk:

 


 

3.    Teoretisk undervisning

 

Internundervisning

Andre møter

Annen teoretisk/praktisk undervisning

Deltatt i undervisning

(antall ggr)

 

 

 

Gått glipp av undervisn  pga. avdelingsarbeid

 

 

 

Kommentar:

 

 

4.    Veiledningsfunksjon

Veileder:

 

Veiledermøter

Strukturerte opplegg fra veileder

Deltatt (antall)

 

 

Avtalt men avlyst (antall)

 

 

 

Kommentar:

 

 

5.    Forskning/kvalitetssikringsarbeid:

 

6.    Annet:

 


Vedlegg 2)

 

Forandringer siden sist er understreket

 

ROTASJONSORDNING OG VAKTORDNING FOR LEGER VED KVINNEKLINIKKEN fra 1.10.2005

 

Leger ved Kvinneklinikken roterer mellom seksjoner etter nedenfornevnte planer. Unntatt er stedfortredende avdelingsoverlege og seksjonsoverlegene (og evt faste assistenter).

 

1) OVERLEGER ( og evt. erfarne ass.leger i vaktsjikt II)                                                        

6 leger inngår i rotasjonsordningen (A,B,C,D,F,G,)

(Kan bli endret avhengig av bemanningsstrukturen)

 

 

1.ÅR

2.ÅR

3.ÅR

4.ÅR

5.ÅR

6.ÅR

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Gyn 4B:

Hære,Ry 05

Flensb./

Sm 02.06

 

 G/A

 

 A*(D) /G*

( C)

 

C/F

 

 B /A

 

 D/F

 

 G/B

Gyn.4C:

Fiane,Rygh

06/Heggheim

 

    B

 

   D*(A)

 

  D

 

C

 

G

 

F

Gyn-pol:

Time

Se nedenfor

Se nedenfor

Se nedenfor

Se nedenfor

Se nedenfor

Se nedenfor

Føde/bars.:

Smedvig 05/Eggebø06

Økland/LJ

Ul.lyd/Fø.pl:

Eggebø

 

 C/F

 

 C*(G)/F

 

  B/A

 

 D/ G

 

B/C

 

    D/A

 

Inntreder:

  

   D

 

    B

 

G  

 

  F

 

  A

 

 

C

 

I tjenesten på gyn. 4B og 4C inngår gyn.pol. og operasjonsavdelingen.

*=A og D, og G og C bytter i 2006

 

 


 

2) ASSISTENTLEGER ,(og overleger) Kan bli endret avhengig av bemanningssituasjonen     

 

8 ass.leger  inngår i ordningen pr.1.10.05 (a,b,c,e,f,g,h,i)

 

1.1.9.05

4 mnd

2.  1.1.06

4mnd.

3.1.5.06

4mnd.

4.1.9.06

4mnd.

5.1.1.07

4 mnd.

6.1.5.07

4 mnd.

7.1.9.07

4 mnd

8.1.1.08

4 mnd

Fødepol/ul

Føde/barsel-seksj.

 

 a/e/f*

 

b/h/i

 

c/f/h

 

g/h/ e/

 

a/e/c

 

 b/i/g

 

c/f/b

 

g/h/a

Gyn.sek.

4B

 

c/g

 

a/f

 

b/ e

 

b/a

 

g/i

 

f/h

 

h / i

 

e/c

Gyn. sek.

4C

 

f*/i

 

g

 

i

 

c

 

h

 

a

 

e

 

b

 

Inntreder

 

 h /b

 

c/e

 

a/g

 

f/i

 

f/b

 

c/e

 

a/g

 

i/f

 

 

 

I tjenesten på Gyn.4B og 4C inngår tjeneste på gyn.pol, oper.avdelingene (SOP og  2Øst)For ass.leger som er ansatt i bare 1 år, bør en tilstrebe at vedkommende får en periode ved Føde-seksjonen. Det vil derfor kunne bli nødvendig med en del ombyttinger i rotasjonsperioden.  For forklaring på hvilke leger som går inn i de ulike bokstav-koder, se vedlegg !

 


Vedlegg 3)