Pandemiplan Kirurgisk klinikk trinn 0-3 v. 1.2, 22.12.2021

Plan for pandemisk fase – trinn 0-3 ved Covid-19

Verdens helseorganisasjon, WHO, benytter følgende klassifisering av fasene i en pandemi:

Verdens helseorganisasjon sin faseinndeling av pandemisk influensa

Interpandemisk fase

Dette er perioden mellom influensapandemier. l denne perioden vil det oppstå nye subtyper influensavirus i dyrepopulasjoner som iblant kan smitte fra dyr til mennesker, men som først vil ha pandemisk potensiale når det oppstår smitte mellom mennesker.

Høynet beredskapsfase

Denne inntrer når det er påvist en ny subtype av influensa hos mennesker. Økt årvåkenhet og grundige risikovurderinger er viktig på lokalt, nasjonalt og globalt nivå.

Pandemisk fase

Denne inntrer når vi ser en global spredning (til flere WHO regioner) blant mennesker av en ny subtype av influensa.

-Trinn 0

-Trinn 1

-Trinn 2

-Trinn 3

Overgangsfase

Etter toppen av en pandemisk bølge, ved minsket global risiko vil man kunne redusere tiltak og bevege seg mot gjenoppbyggingsfasen. Her kan det komme nye pandemibølger.

Den overordnede pandemiplanen for Helse Stavanger HF beskriver hvordan organisasjonen skal arbeide i disse fasene. Dette dokumentet spesifiserer strukturelle og organisatoriske endringer, pasientflyt og bemanning i de ulike trinnene i den pandemiske fasen for Kirurgisk klinikk. Trinnene fargelegges i ulike grader av rødt, for å gjenspeile farger i tabell over.

Organisasjonen vil som hovedregel være i grønn beredskap i Trinn 0. Hvilket beredskapsnivå organisasjonen skal være på i de neste trinnene bestemmes av beredskapsledelsen, basert på en totalvurdering av situasjonen. Beredskapsledelsen beslutter iverksetting av tiltak i Trinn 2 og 3. I Trinn 0 og 1 kan tiltak initieres av ordinære strukturer som ivaretar ledelse og drift, som LG og kapasitetsmøter.

Interpandemisk fase og Høynet beredskapsfase beskrives i Overordnet pandemiplan. For mer detaljerte planer henvises til hver klinikk/enhet sitt planverk for håndtering av Covid-19 pasienter. Se oversikt over disse nederst i dette dokumentet. Overordnede og lokale prosedyrer er samlet og systematisert elektronisk i Covid-19 håndbok

Trinn

Trinn 0

Normal drift med enkelte covid pasienter

Trinn 1

Delvis lavaktivitet

Trinn 2

Lavaktiviet

Kun ø.hjelp og kreft behandling

Trinn 3

Absolutte minimum

Kun prioritert ø.hjelp og kreft behandling

 

Scenario

Enkeltpasienter med påvist sykdom eller kjente nærkontakter vil ha behov for inneliggende helsetjenester.

0-9 pasienter

Et større antall pasienter har behov for innleggelse i spesialisthelsetjenesten.

10-18 pasienter

Alle med mulige symptomer vil måtte anses å være i risiko. Nærkontaktregimet er ikke sikkert nok. Smittespredning utenfor oppgitte områder

19-24 pasienter

Ytterligere tilstrømming av pasienter med symptomer på Covid-19.

25-35 pasienter og over

Struktruelle endringer operasjonsstuer SOP, se EQS 46874

Trinn 0

Full aktivitet

Ant. opr.stuer 43/42

Trinn 1 Delvis lav aktivitet

(Øhj stuer fordeles daglig)

Trinn 2 Lavaktiviet

Kun ø.hjelp og kreft behandling

Tr 3 Absolutte minimum

Kun prioritert ø.hjelp og kreft behandling

Gastrokirurgi

Urologi

Kar-thorax

Plastikk-/håndkir.

-Narkose

-Lokalbedøvelse

Bryst-endo Dkir (se tabell under)

14 (3+2+2+2+1+4øhj)

8/7 (1+2+2+1+2/1)

4/5 (1+1+1+1+0/1)

 

11/10 (2+3+2+3/2+1)

7/8 (2+1+2+1/2+1)

13 (2+2+2+2+1+4øhj)

7 (1+2+2+1+1)

5 (1+1+1+1+1)   

 

N:10/9 (2+2+2+3/2+1)

L: 7/8 (2+1+2+1/2+1)

 

 

8+øhford (2+2+1+2+1)   

5 (1+1+1+1+1)

4 (0+1+1+1+1)

 

7 (1+2+2+1+1)

5 (1+1+1+1+1)

7+øhford (2+1+2+1+1)

4,5 (1+1+1+1+0,5)

3 (0+1+1+0+1)

 

7 (1+2+2+1+1)

5 (1+1+1+1+1)

Struktruelle endringer operasjonsstuer DK syd/DK Hillevåg, se EQS 46874

Trinn 0

Full aktivitet

Ant. opr.stuer xx/xx

Trinn 1 Delvis lav aktivitet

 

 

Trinn 2 Lav aktiviet

Kun ø.hjelp og kreft behandling

Tr 3 Absolutte minimum

Kun prioritert ø.hjelp og kreft behandling

Gastrokirurgi

DK syd

DK Hillevåg

Urologi

DK Hillevåg

Kar-thorax

DK syd

Bryst-endo

DK Hillevåg

 

xx:1/0+2+0+0+1

xx:0/1+0+1+2+0

 

xx:1/0++0+1+1+1

 

xx:0+0+1+0+1

 

4 (1+1+1+1+0)

 

 

xx:1/0+2+0+0+1

xx:0/1+0+1+2+0

 

xx:1/0++0+1+1+1

 

xx:0+0+1+0+1

 

4 (1+1+1+1+0)

 

 

xx:1/0+2+0+0+1

xx:0/1+0+1+2+0

 

xx:1/0++0+1+1+1

 

xx:0+0+0+0+1

 

4 (1+1+1+1+0)

 

 

xx:0+0+0+0+0

xx:0+0+0+0+0

 

xx:xx:0+0+0+0+0

 

xx:0+0+0+0+1

 

4 (1+1+1+1+0)

 

Struktruelle endringer post/pol.kl.

Trinn 0

Normal drift

Trinn 1 Delvis lavaktivitet

Opp-/nedtrapping

Trinn 2 Lavaktivitet

Kun ø.hjelp og kreft behandling

Tr 3 Absolutte minimum

Kun prioritert  ø.hjelp og kreft behandling

Strukturelle endringer

Se også overordnet pandemiplan SUS

Plan for strukturelle endringer utarbeides.

Plan for sammenslåing av 4E og 5D utarbeides. Kommunikasjonsplan for informasjon og involvering av medarbeidere, tillitsvalgt og vernetjenesten utarbeides.

Risikovurdering i fht ulike scenario gjennomføres

Covid19-pasienter legges på isolatrom på 2I og 3F, se EQS ID 45311.

 

 

Pandemipost oppretttes i 5. etg vestbygg, se EQS ID 45311

4E/5D flytter til 4H i syd og 4H overtar 15 senger på 4E (ikke pol.kl.).

GKIR reduserer med 4 senger på 5G. 5G GKIR pasienter fordeles på 4AC, 2AB, 6E.

Pasienter med appendicitt, gallestein, brokk, divertikulitt og perianale fistler flyttes først ut i flytsonen. Se EQS 6591.

 

Etablering av flere pandemiposter, se EQS ID 45311

Ytterligere utviding og etablering av pandemiposter gjøres i hht EQS 45311 og fortløpende beslutninger i beredskapsledelsen /ledergruppen. 

Dersom behovet for sengeplasser til Covid-19 positive pasienter overskrider den totale kapasiteten for pandemipostene, utvides kapasiteten i henhold til EQS 44746 Etablering av ekstra sengekapasitet.

Endringer i ant senger i Kirurgisk klinikk

Trinn 0

Normal drift

Trinn 1 Normal/delvis lavaktitet

Opp-/nedtrapping

Trinn 2 Lavaktiviet

Kun ø.hjelp og kreft behandling

NB! Vil kunne bli endret ut fra aktuell situasjon.

Tr 3 Absolutte minimum

Kun  prioritert ø.hjelp og kreft behandling

NB! Vil kunne bli endret ut fra aktuell situasjon.behandling

Covid19

Tot ant senger

4E

5D

4E/5D på 4H

GKIR

5G

7 Plastikk 2AB

2 Bryst/endo

9

102

15

22

0

48

8

7

2

 

10-18

102

15

22

0

48

8

7

2

19-24

90

12

16

0

48

8

4

2

25-35+

70

0

0

22

40

8

0

0

Prioritering diagnoser

Trinn 0

Normal drift

Trinn 1

Opp-/nedtrapping

Trinn 2 Lavaktiviet

Kun ø.hjelp og kreft behandling

Tr 3 Absolutte minimum

Kun prioritert ø.hjelp og kreft behandling

1) Kar-thorax

2) Urologisk

3) Bryst-endo

4) Øvre Gastrokir

5) Nedre Gastrokir

6) Hudavdeling

7) Plastikkirurgisk

8) Håndkirurgisk

9) Sårpol Plastikk- og håndkir

10) Ergoterapi Plastikk- og håndkir

  1. Ordinær prioritering

2. Ordinær prioritering

3. Ordinær prioritering

4. Ordinær prioritering

5. Ordinær prioritering

6. Ordinær prioritering

7. Ordinær prioritering

8. Ordinær prioritering

9. Ordinær prioritering

10. Ordinær prioritering

 

  1. Akutt uavklarte situasjoner ø.hj., pasienter med AAA og kritisk ischemi samt poliklinikk.

2. Akutt uavklarte situasjoner ø.hj., pasienter med urologisk cancer og tilstander med økt risiko for sepsisutvikling samt elektive barn og poliklinikk.

3. Akutt uavklarte situasjoner ø.hj., pasienter med cancer mamma, Thyreoidea Bethesda 3 og 4, PHPT m CA>3, Mb Graves med endothalmopati, Fibroadenom som er hurtigvoksende og poliklinikk.

4. Øvre gastrokir: Poliklinikk, delvis lavaktivitet SOP. Akutt uavklarte situasjoner ø.hj. samt prioritere pasienter med:

a.  Selekterte dagkirurgiske diagnoser.

b.  Galler og brokk.

c.  Kreftpasienter med sykdom i pankreas, lever, galleblære.

d.  Polikliniske timer til kreftforløp og andre i risikosonen.

e.  Alle ikke-kreft relaterte diagnoser som har høyt lidelses trykk.

5. Nedre gastrokir: Poliklinikk, delvis lavaktivitet SOP. Akutt uavklarte situasjoner ø.hj. samt prioritere pasienter med:

a.  Tilbakelegging av stomi

b.  Kreftpasienter med sykdom i kolon og rektum

c.  Polikliniske timer til kreftforløp og for nyhenviste med spørsmål om dette

d.  IBD pasienter med høyt lidelses trykk.

e.  Pasienter med proktologiske lidelser

6. Ca 80% drift alle enheter ved overholdelse av smitteverntiltak.

7. Akutte uavklarte situasjoner, prioritering av elektive pasienter:

a.  Primær rekonstruksjon ved brystkreft inngår, C50.x

b.  Hypospadier (Q54.x)

c.  Pasienter med sterke smerter/betydelige bev. innskrenkninger/betydelig nedsatt livskvalitet.

d.  Kreftpasienter med Malignt Melanom og Plateepitelcarcinom

e.  Basalcellekarsinom har en 3 måneders frist og således kan disse skyves på relativt uproblematisk.

8. Akutte uavklarte situasjoner, prioritering av elektive pasienter:

a.Nervekompresjon

b.CMC-ledd artrose

c.Senerekonstruksjon

d.Fingerledd artrodeser

e.Fingerganglion triggerfinger

f.Alt som ikke krever 2 håndkirurger (hvis fortsatt deling i 2 team)

g.Alt som ikke innebærer låneutstyr

h.Pasienter med åpne brudd og/eller åpne skader hvor man mistenker nerve eller senelacerasjon. Akutte infeksjoner hvor man anser iv antibiotika-behandling som helt nødvendig.

i.Høytrykksinjeksjons-skader. Håndrots-luksasjoner og truende nerveskader.

9. Sårpol:

a.Pasienter med tilhelingsvansker postop.

b.Ø.hjelp

c.Postoperative komplikasjoner som ikke kan håndteres av fastlege/kommune alene.

10. Ergoterapi:

a.Pasienter med kroniske smerter

b.Treningspasienter

c.Konservativ behandling preoperativt

d.Ø.hjelp

e.Sene/nerveskade

f.Pasienter som trenger ortose

  1. Akutt uavklarte situasjoner ø.hj., pasienter med AAA og kritisk ischemi.

2. Akutt uavklarte situasjoner ø.hj., pasienter med urologisk cancer og tilstander med økt risiko for sepsisutvikling

3. Akutt uavklarte situasjoner ø.hj., pasienter med cancer mamma, Thyreoidea Bethesda 4, PHPT m CA>3 og Mb Graves med endothalmopati

4. Øvre gastrokir: Akutt uavklarte situasjoner ø.hj., prioritere pasienter med:

a.  Kreftpasienter med sykdom i pankreas, lever, galleblære.

b.  Polikliniske timer til kreftforløp og andre i risikosonen.

c.  Alle ikke-kreft relaterte diagnoser som har høyt lidelses trykk. Galle, Brokk, Pankreatitt

5. Nedre gastrokir: Akutt uavklarte situasjoner ø.hj., prioritere pasienter med:

a.  Kreftpasienter med sykdom i kolon og rektum

b.  Polikliniske timer til kreftforløp og for nyhenviste med spørsmål om dette

c.  IBD pasienter med høyt lidelses trykk.

d.  Pasienter med proktologiske lidelser med høyt lidelses trykk

6. Ca 67% drift alle enheter ved overholdelse av smitteverntiltak og utlån av personell.

7.  Akutte uavklarte situasjoner, prioritering av elektive pasienter ved Koronarelaterte driftsbegrensninger:

a.  Kreftpasienter med Malignt Melanom og Plateepitelcarcinom bør få uendret tilbud innen 2/4 uker.

b.  Basalcellekarsinom har en 3 måneders frist og således kan disse skyves på relativt uproblematisk.

c.   Alle ikke-kreft relaterte vurderinger og behandlinger kan i utgangspunktet utgå, men selvsagt må det tas hensyn til pasientenes grad av lidelse i hvert enkelt tilfelle.

8.  Akutte uavklarte situasjoner, prioritering av elektive pasienter ved Koronarelaterte driftsbegrensninger:

a.  Pasienter med åpne brudd og/eller åpne skader hvor man mistenker nerve eller sene-lacerasjon. Akutte infeksjoner hvor man anser iv antibiotika-behandling som helt nødvendig.

b.  Høytrykksinjeksjons-skader. Håndrots-luksasjoner og truende nerveskader.

9. Sårpol:

a.Ø.hjelp

b.Postoperative komplikasjoner som ikke kan håndteres av fastlege/kommune alene.

10. Ergoterapi:

a.Ø.hjelp

b.Sene/nerveskade

c.Pasienter som trenger ortose

 

Ved en ytterligere forverring av situasjonen må vi ha felles tverrfaglige møter der en gjør en ytterligere prioritering av prioriterte pasienter. Vi må da gjøre en vurdering og prioritering av hver enkelt pasients prognose og prognosetap.

  1. Akutt uavklarte situasjoner ø.hj., pasienter med AAA og kritisk ischemi.

2. Akutt uavklarte situasjoner ø.hj., pasienter med urologisk cancer og tilstander med økt risiko for sepsisutvikling

3. Akutt uavklarte situasjoner ø.hj., pasienter med cancer mamma, Thyreoidea Bethesda 4, PHPT m CA>3 og Mb Graves med endothalmopati

4. Øvre gastrokir: Akutt uavklarte situasjoner ø.hj., prioritere pasienter med:

a.  Kreftpasienter med sykdom i pankreas, lever, galleblære.

b.  Polikliniske timer til kreftforløp og andre i risikosonen.

c.  Alle ikke-kreft relaterte diagnoser som har høyt lidelses trykk. Galle, Brokk, Pankreatitt

5. Nedre gastrokir: Akutt uavklarte situasjoner ø.hj., prioritere pasienter med:

a.  Kreftpasienter med sykdom i kolon og rektum

b.  Polikliniske timer til kreftforløp og for nyhenviste med spørsmål om dette

c.  IBD pasienter med høyt lidelses trykk.

d.  Pasienter med proktologiske lidelser med høyt lidelses trykk

6. Ca 67% drift alle enheter ved overholdelse av smitteverntiltak og utlån av personell.

7.  Akutte uavklarte situasjoner, prioritering av elektive pasienter ved Koronarelaterte driftsbegrensninger:

a.  Kreftpasienter med Malignt Melanom og Plateepitelcarcinom bør få uendret tilbud innen 2/4 uker.

b.  Basalcellekarsinom har en 3 måneders frist og således kan disse skyves på relativt uproblematisk.

c.   Alle ikke-kreft relaterte vurderinger og behandlinger kan i utgangspunktet utgå, men selvsagt må det tas hensyn til pasientenes grad av lidelse i hvert enkelt tilfelle.

8.  Akutte uavklarte situasjoner, prioritering av elektive pasienter ved Koronarelaterte driftsbegrensninger:

a.  Pasienter med åpne brudd og/eller åpne skader hvor man mistenker nerve eller sene-lacerasjon. Akutte infeksjoner hvor man anser iv antibiotika-behandling som helt nødvendig.

b.  Høytrykksinjeksjons-skader. Håndrots-luksasjoner og truende nerveskader.

9. Sårpol:

a.Ø.hjelp

b.Postoperative komplikasjoner som ikke kan håndteres av fastlege/kommune alene.

10. Ergoterapi:

a.Ø.hjelp

b.Sene/nerveskade

c.Pasienter som trenger ortose

 

Utvidet lagerkapasitet/ logistikk til smittevernutstyr.

 

Risikovurdering i fht utstyr på 5D dersom 5D blir pandemipost samt på 4H dersom 4E/5D flyttes dit, må utføres av ledelsen på 4E og 5D, evt i samarbeid med pandemisjef og 4H.

Tiltak i risikovurderingen iverksettes. 

 

 

Pleiepersonell

se EQS 43511 Opprettelse av pandemiposter

Kartlegging av overskytende personell ved sammenslåinger/ flytting av poster som kan gå inn i pandemiposter når disse opprettes.

Kartlegging av overskytende personell for planlagte sammenslåinger/flytting av poster når opptrappingsplanen for pandemiposter iverksettes. Se EQS 43511 Opprettelse av pandemiposter.

4E/5D bemannes i utgangspunktet med eget personell, men det må vurderes evt utveksling av noe kompetanse innen urologi mot gastrokirurgi.

Alle poster/ bemanningssenter bidrar med personell til pandemiposter. Arbeid med dette koordineres av egen arbeidsgruppe

 

Alle poster/ bemanningssenter bidrar med personell til pandemiposter. Arbeid med dette koordineres av egen arbeidsgruppe

Legebemanning

Leger bemanner de poster de bemanner til daglig, men må også gå på tilsyn/bistå pandemiposter/-mottak.

Mottaksklinikken styrkes med leger fra andre avdelinger, og pandemiposter bemannes i henhold til vedtatt prosedyre: Fordeling av legeressurser Covid 19

Pandemiposter bemannes med leger i henhold til vedtatt prosedyre: Fordeling av legeressurser Covid 19

 

Pandemiposter bemannes med leger i henhold til vedtatt prosedyre: Fordeling av legeressurser Covid 19

 

Pre-triage

Pre-triage og venterom pandemi Covid-19

Mottaks- og behandlingsenhet

Mottaks- og behandlingsenhet for Covid-19

Intensiv

Opptrappingsplan intensivavdelingen

Intermediær

Intermediæravdeling for Covid positive/negative – prosess for etablering

Barn

Pasientflyt for barn som skal til barne- og ungdomsklinikken Covid -19

KPHV

KPHV- Innleggelser og utskrivelser av pasienter for vaktlag og AAT oppfølging – Covid-19

KPH BUPA

KPH BURA PBUD Innleggelse av pasienter Covid 19