Ansvarshavende jordmor FA, 7G, 7H og 7I- Funksjonsbeskrivelse v. 2.2, 10.05.2022

Prosedyre Kvinneklinikken©

Prosedyren er omarbeidet

 

Den ansatte som har hatt ansvarsvakt, legger inn forespørsel om ansvarstillegg i Min Gat


Fødeavdelingen

Kvalifikasjoner

Minimum 3 års jordmorerfaring, tilsvarende 100 % stilling

Være kjent i avdelingen

Ansvarsområde/hovedoppgaver

         Ansvar for jordmor- og pleiefaglig drift

         Fordele arbeidet  til jordmødre og barnepleiere etter  kompetanse.

         Ha kontinuerlig oversikt over endringer i aktiviteten, eventuelt omfordele arbeidsoppgaver og ha oppdatert pasientliste

         Ansvarshavende på dagvakt i ukedagene deltar på morgenmøtet kl.8.15 på Fostermedisinsk poliklinikk.

         Ta imot telefon fra de andre føde-/barselpostene etter vaktskifte kveld, natt og helg. Ta kontakt med de andre     føde-/barselpostene når aktiviteten øker slik at det kan bli behov for ekstra ressurser. Formålet er å avklare om det er kapasitet/ kompetanse til å hjelpe på tvers av avdelingene.

         Tilkalle / beordre ekstra bemanning ved sykdom (vurder behov) eller travel vakt dersom det ikke er ressurser å låne fra andre poster. Bruke tiltaksplan  Plan for høy aktivitet: Tiltakskort for ansvarshavende jordmor for å fordele ressurser, uavhengig av belegg (Ikke tilgjengelig)

         Ansvar for evakuering ved brann

         Melde avvik ved samtidighetskonflikter

         Ikke forlat posten uten å gi ansvaret til andre/ gi beskjed om hvor du kan nås

         Ved vaktskiftet; gi rapport og avklar med påtroppende ansvarshavende ved behov om noen må arbeide overtid​

         Ved vaktskiftet; ha oversikt over hvor det er studenter på fødestuene og om noen ønsker å gå over vaktskiftet

         Lede den første samtalen med alle involverte dersom det har skjedd en alvorlig hendelse, evt. involver kollegastøtte. Bruk grønt kort/TALK. Kontakte avdelingsjordmor 1. virkedag om hendelsen

         Tilgjengelig for telefonhenvendelser. Ved travel avdeling kan telefonen overlates til annen jordmor.

         Ha oversikt over at nødvendig utstyr er i orden til en hver tid (Asfyxibord mm)

         Ansvarshavende jordmor skal ikke rutinemessig gå inn på fødestuene. Den enkelte jordmor har ansvar for å kontakte ansvarshavende jordmor når hun trenger hjelp, råd eller ved behov for legetilsyn.

         Den enkelte jordmor har ansvar for å melde fra til ansvarshavende om det blir komplikasjoner

         Ved uenighet om vurdering av situasjonen mellom ansvarshavende og jordmor som har ansvar for kvinnen, skal alltid lege tilkalles.

         Kontakte barnelege ved (forventet) dårlig barn og assistere barnelegen. Ansvar for resuscitering av nyfødte dersom lege ikke er tilstede

         Være tilgjengelig for å gi råd og kortvarige assistanse, men unngå å bli låst fast i situasjoner over lang tid.

         Koordinerer og bestiller epidural

         Hente ut og vurdere prøvesvar på polikliniske pasienter, ev. konferer med lege.

         Melde avvik f. eks hvis kvinner blir liggende > 6 t etter fødsel for å vente på ledig rom på barselpostene.

         Dokumentere telefonhenvendelser fra gravide.

 

Fødeloftet/ spesialpost 7H

Kvalifikasjoner

Minimum 3 års jordmorerfaring, tilsvarende 100 % stilling

Være kjent i avdelingen 

Ansvarsområde/hovedoppgaver

         Ansvar for jordmor- og pleiefaglig drift

         Fordele arbeidet til jordmødre og barnepleiere etter kompetanse etter rapport.

         Ha kontinuerlig oversikt over endringer i aktiviteten, eventuelt omfordele arbeidsoppgaver og ha oppdatert pasientliste

         Ansvarshavende på dagvakt i ukedagene deltar på morgenmøtet kl.8.15 på Fostermedisinsk poliklinikk..

        Ringe fødeavdelingen etter vaktskifte kveld, natt og helg. Ta kontakt med de andre føde-/barselpostene når aktiviteten øker slik at det kan bli behov for ekstra ressurser. Formålet er å avklare om det er kapasitet/ kompetanse til å hjelpe på tvers av avdelingene.

         Tilkalle / beordre ekstra bemanning ved sykdom (vurder behov) eller  travel vakt dersom det ikke er ressurser å låne fra andre poster. Bruke tiltaksplan    Plan for høy aktivitet: Tiltakskort for ansvarshavende jordmor for å fordele ressurser, uavhengig av belegg (Ikke tilgjengelig)

         Ansvar for evakuering ved brann

         Melde avvik ved samtidighetskonflikter

         Ikke forlat posten uten å gi ansvaret til andre/ gi beskjed om hvor du kan nås

         Ved vaktskiftet; gi rapport og avklar med påtroppende ansvarshavende ved behov om noen må arbeide overtid

         Lede den første samtalen med alle involverte dersom det har skjedd en alvorlig hendelse, evt. involver kollegastøtte. Bruk grønt kort/TALK. Kontakte avdelingsjordmor 1. virkedag om hendelsen

         Tilgjengelig for telefonhenvendelser

         Ha oversikt over at nødvendig utstyr er i orden til en hver tid (Asfyxibord mm)

         Kontakte barnelege ved (forventet) dårlig barn og assistere barnelegen. Ansvar for resuscitering av nyfødte dersom lege ikke er tilstede

         Ansvarshavende jordmor skal ikke rutinemessig gå inn på fødestuene. Den enkelte jordmor har ansvar for å kontakte ansvarshavende jordmor når hun trenger hjelp, råd eller behov for legetilsyn.

         Den enkelte jordmor har ansvar for å melde fra til ansvarshavende om det blir komplikasjoner

         Jordmor bør ved avvik primært kontakte ansvarshavende før overflytting til Fødeavdelingen.

         Være tilgjengelig for å gi råd, og kortvarige assistanse, men unngå å bli låst fast i situasjoner over lang tid.

         Hente ut og vurdere prøvesvar på polikliniske pasienter, ev. konferer med lege.

         Melde avvik hvis f. eks hvis kvinner blir liggende > 6 t etter fødsel for å vente på ledig rom på barselpostene

         Dokumentere telefonhenvendelser fra gravide

 

Barsel 7G 

Kvalifikasjoner

Jordmor / sykepleier må være kjent i avdelingen

Ansvarsområde/hovedoppgaver

         Ansvar for jordmor- og pleiefaglig drift

         Fordele arbeidet til jordmødre og barnepleiere etter rapport.

         Ha kontinuerlig oversikt over endringer i aktiviteten, eventuelt omfordele arbeidsoppgaver og ha oppdatert pasientliste

         Ansvarshavende på dagvakt i ukedagene deltar på morgenmøtet kl.8.15 på Fostermedisinsk poliklinikk..

         Ringe fødeavdelingen etter vaktskifte kveld, natt og helg. Ta kontakt med de andre føde-/barselpostene når aktiviteten øker slik at det kan bli behov for ekstra ressurser. Formålet er å avklare om det er kapasitet/ kompetanse til å hjelpe på tvers av avdelingane.

         Tilkalle / beordre ekstra bemanning ved sykdom (vurder behov) eller travel vakt dersom det ikke er ressurser å låne fra andre poster. Bruke tiltaksplan    Plan for høy aktivitet: Tiltakskort for ansvarshavende jordmor for å fordele ressurser, uavhengig av belegg (Ikke tilgjengelig)

         Ansvar for evakuering ved brann

         Melde avvik ved samtidighetskonflikter

         Ikke forlat posten uten å gi ansvaret til andre/ gi beskjed om hvor du kan nås

         Ved vaktskiftet, gi rapport og avklar med påtroppende ansvarshavende ved behov at noen må arbeide overtid

         Lede den første samtalen med alle involverte dersom det har skjedd en alvorlig hendelse, evt. involver kollegastøtte. Bruk grønt kort/TALK. Kontakte avdelingsjordmor 1. virkedag om hendelsen

         Tilgjengelig for telefonhenvendelser

         Ha dialog med ansvarshavende sykepleier på nyfødtintensiv 3D i forhold til å vurdere antall premature barn barsel 7G kan ta ansvar for.

 

 Barsel 7I

Kvalifikasjoner

Jordmor / sykepleier må være kjent i avdelingen

Ansvarsområde/hovedoppgaver

         Ansvar for jordmor- og pleiefaglig drift

         Fordele arbeidet til jordmødre og barnepleiere etter rapport.

         Ha kontinuerlig oversikt over endringer i aktiviteten, eventuelt omfordele arbeidsoppgaver og ha oppdatert pasientliste

         Ansvarshavende på dagvakt i ukedagene deltar på morgenmøtet kl.8.15 på Fostermedisinsk poliklinikk..

         Ringe fødeavdelingen etter vaktskifte kveld, natt og helg. Ta kontakt med de andre føde-/barselpostene når aktiviteten øker slik at det kan bli behov for ekstra ressurser. Formålet er å avklare om det er kapasitet/ kompetanse til å hjelpe på tvers  av avdelingene. .

         Tilkalle / beordre ekstra bemanning ved sykdom (vurder behov) eller travel vakt dersom det ikke er ressurser å låne fra andre poster. Bruke tiltaksplan    Plan for høy aktivitet: Tiltakskort for ansvarshavende jordmor for å fordele ressurser, uavhengig av belegg (Ikke tilgjengelig)

         Ansvar for evakuering ved brann

         Melde avvik ved samtidighetskonflikter

         Ikke forlat posten uten å gi ansvaret til andre/ gi beskjed om hvor du kan nås

         Ved vaktskiftet, gi rapport og avklar med påtroppende ansvarshavende ved behov at noen må arbeide overtid

         Lede den første samtalen med alle involverte dersom det har skjedd en alvorlig hendelse, evt. involver kollegastøtte. Bruk grønt kort/TALK. Kontakte avdelingsjordmor 1. virkedag om hendelsen

         Tilgjengelig for telefonhenvendelse

         Skaffe seg oversikt over antall ledige rom, hva som blir ledig etter utsjekking og formidle dette videre til ansvarshavende på fødeavdelingene.

         Ansvarshavende på dagvakt ringer resepsjonen etter morgenrapporten og gir beskjed om antall avreiser.