2AB Arbeidsbeskrivelse Sykepleier Forundersøkelse v. 1.20, 21.09.2022

Før forundersøkelse

 • Sjekke at alle journaler til dagens forundersøkelse er på plass
 • Sjekke Orbit/DIPS hvilken dato pasienten skal opereres
 • Sjekke at blodprøver er bestilt

Forundersøkelse

 • Måle vekt, høyde, blodtrykk, puls og saturasjon på pasienter over 16 år. Vekt og høyde føres på «Preoperativ forberedelse» i Orbit
 • Eventuelle beskjeder til anestesi/operasjonsavdeling føres på «Preoperativ forberedelse» i Orbit
 • Opprette et nytt dokument i DIPS; «Spl. innkomst/kartleggingsnotat». Dokumenter hvilken informasjon som er gitt, spesielle hensyn som må tas og eventuelle undersøkelser som f.eks. EKG eller hørselstest (Dersom behov for kontakt med hørselssentral, ring tlf: 447 50 671) 
 • Registrere pasientens nærmeste pårørende i DIPS
 • Lege oppretter kurve/planlagt kurve og registrerer medisiner i Meona

Overnatting før operasjon: Dersom det er nødvendig av medisinske årsaker og i samråd med lege, kan hotell bestilles natt til operasjon. Sengeposten dekker imidlertid ikke overnatting pga. lang reisevei. Pasienter med lang reisevei og/eller tidlig oppmøtetidspunkt må selv ta kontakt med Pasientreiser for å bestille hotellovernatting. 

Overnatting etter operasjon: Pasienter med lang reisevei og pasienter som er alene første natten etter operasjonen settes opp som inneliggende og ikke dagkirurgiske. Tilleggssykdommer eller andre forhold kan også gjøre innleggelse nødvendig.

Tonsillektomi-pasienter

 • Pasienten får resept på smertestillende og eventuelt skjema for pleiepenger/sykemelding på forundersøkelsen
 • Registre pasientens e-postadresse og mobilnummer i DIPS (F5/Pasientopplysninger) til tonsilleregisteret
 • Tonsillektomi gjøres som regel dagkirurgisk. Unntak:
  • Barn under 3 år skal være inneliggende på sengepost
  • Barn 3-4 år skal være inneliggende på sengepost eller pasienthotellet
  • Barn 4-10 år skal være inneliggende dersom de har reisetid over 30 minutter eller er avhengig av båttransport
  • Barn over 10 år og voksne skal være inneliggende dersom de har reisetid over 60 minutter eller er avhengig av båttransport 

​​Tonsillektomi - inneliggende eller dagkirurgisk

Ved hotellovernatting

 • Pasienten må ha ledsager (over 18 år) med seg første natten
 • Hotellopphold er gratis for pasient og en pårørende etter operasjon ved indikasjon

Blodprøvetaking

 • Blodprøver tas på SUS og resultatet må foreligge kvelden før operasjonen 
 • Alle pasientene tar følgende blodprøver innen 14 dager før operasjonsdag: CRP, Leukocytter, Hemoglobin, Trombocytter og Hct (blodprøvepakke "ØNH opr")
 • Dersom pasienten trenger Blodbank (pga. tilleggssykdommer, høy BMI, tidligere komplikasjoner, blødninger etc.)  fyller vi ut antistoffskjema
  • Blodbank-prøve er gyldig i 4 dager og må være gyldig i minst 1 døgn etter operasjonen
  • Ifølge kvalitetssikringsprosedyre skal alle pasienter være blodtypetestet 2 ganger. Det tas 2 separate blodbank-prøver av 2 forskjellige bioingeniører. Begge prøvene kan tas samme dag. Blodprøveskjema må fylles ut til begge prøvene. Pasienter som har blitt blodtypetestet tidligere trenger kun 1 Blodbank-prøve. Unntak: ØNH-barn under 10 år tar kun 1 Blodbank-prøve (avtale mellom ØNH avdelingssjef og Blodbanken)

Fasting

Medisiner

 • Faste medisiner skal ikke tas om morgenen operasjonsdagen, men tas med til sykehuset. Anestesilege registrer i Meona hvilke medisiner som kan gis preoperativt
 • Inhalasjonsmedisin kan brukes som vanlig og tas med til sykehuset

EKG

 • Alle operasjonspasienter over 60 år må ha EKG som ikke er eldre enn 6 måneder. Dette kan tas hos fastlege og medbringes i papirform. EKG legges i pasientjournal

Søvnregistrering

 • Pasienten møter til forundersøkelse samme dag og kan reise på permisjon etterpå. Pasienten må komme tilbake til sengeposten før kl. 21:00 slik at kveldsvakten kan hjelpe til med å koble på søvnregistreringsutstyret
 • Søvnregistreringsutstyret blir levert til sengeposten fra ØNH poliklinikk i løpet av dagen
 • Spesialopplært sykepleier ved ØNH poliklinikk tolker studien innen 6 uker og skriver ut en søvnrapport

CPAP

 • Pasienten møter til forundersøkelse samme dag
 • Dersom pasientens BMI er over 30, bestiller sykepleier på forundersøkelsen syre-base blodprøve (Blodgass) til kl. 12:00. Sykepleier på ØNH poliklinikk sjekker blodprøvesvar og gir oss beskjed dersom pasienten trenger å ta ny syre-base prøve kl. 06:00 neste morgen
 • Etter forundersøkelsen tar personalet ved ØNH poliklinikk imot pasienten for CPAP tilpasning:
  • Gå inn i DIPS - Vis timebøker - Ressurser: CPAP - Trykk Vis: Viser oversikt over tidspunkt for CPAP tilpasning ved ØNH poliklinikk
 • Pasienten kan reise på permisjon etter CPAP tilpasningen og eventuelt blodprøvetaking og møte på sengeposten før kl. 22:00.
 • Nattevakt kan ved behov hjelpe pasienten med tilkobling av CPAP-apparatet

Forundersøkelsen er gyldig i 3 måneder.

Etter forundersøkelsen

 • Journalene legges i hylle på kontor DK etter ukedag for operasjon
 • Husk å fylle ut rosa skjema med begrunnelse for pasienter som ikke møter til forundersøkelse 
 • Sjekk at alt utstyr er tilstede og i orden (BT-apparat, instrumenter, sug, vekt, premier til barn etc.)
 • Brukt utstyr vaskes og settes på plass
 • Sykepleier bestiller blodprøver i DIPS (skal tas innen 14 dager før operasjonen) til pasienter som skal til forundersøkelse neste dag. Rekvirerende enhet: Poliklinikk 2AB. 
 • Sykepleier arbeider resten av vakten på sengeposten (ØNH eller Plast)