Diagnose- og prosedyrekoder, retningslinjer for etterregistrering v. 1.1

Hensikt

Kontroll av medisinske diagnosekoder har til hensikt å sikre korrekt koding av diagnoser og prosedyrer. Dette vil gi riktig statistisk grunnlag for virksomheten og korrekt inntekt.

 

Ansvarlig

Divisjonsdirektøren har overordnet ansvar for kodekvalitet.

Diagnosekodene bestemmes av epikriseansvarlig lege.

Kontroll og etterregistrering, etter legens godkjenning, utføres av kodekonsulenter.

 
Kodekonsulentens arbeidsområde

 

  • Gjennomlesing av alle epikriser.

  • Dersom forslag til endring av hoveddiagnose/bidiagnoser samt tilføyelse av manglende dokumenterte bidiagnoser, gjøres dette på intern melding til epikriseansvarlig lege, eventuelt seksjonsoverlege eller annen ansvarlig lege.

 

  • Dersom foreslåtte endringer godkjennes, opprettes ny versjon av epikrisen eller et tilleggsnotat.

  • Ansvar for at korrekte koder blir registrert i Dips.

  • Ved endring eller tilføyelse av prosedyrekoder, skal det fremgå av journalnotat/ operasjonsbeskrivelse/epikrise at aktuelle prosedyrekode som etterregistreres faktisk er utført.

  • Jevnlig uttak av aktuelle oppfølgingsrapporter fra Dips og Nimes.

  • Sørge for at all registrering er foretatt innen oppgitte frister for innsending av data til NPR.