Rutine for opp- og nedtrapping av Pandemipost 5E v. 1.0

Posten skal på kort varsel (når behovet er tilstede) kunne klargjøres for mottak av Covid 19 pasienter.

    1. Beslutning om å klargjøre 5E for Covid 19 pasienter bør fattes før kl. 20.00.
    2. Iverksetting av pandemidrift 5E bør om mulig ikke skje mellom kl. 24.00 og 07.30.
    3. Ved særskilte behov kan vurdering, beslutning og iverksetting av pandemidrift 5E skje hele døgnet.

På dagtid vil dette iverksettes etter Felles kapasitetsmøte.

Dersom behovet oppstår utenfor ordinær arbeidstid (aften, natt og helg), er beslutningsmyndighet delegert til ansvarlig pasientflytkoordinator. Dette i dialog med:

o   Ansvarshavende spl. 3F                 tel. 975 62 982

o   Ansvarshavende spl. 5E                 tel. 900 38 016

o   Bakvakt infeksjon                            tel. 994 43 354

Dersom det er uenighet om beslutning innkalles felles kapasitetsmøte via beredskapsvakten (Telefon: 909 19 035).

Informasjon og varsling i egne enheter/linjer avtale lokalt.

Ved effektuering vil ansvarshavende spl. 5E sammen med fungerende pasientflytkoordinator iverksette flytting av inneliggende pasienter ved 5E. Fra beslutning fattes til 5E er klare til å ta imot Covid 19 pasient vil det ta mellom 2 og 4 timer, avhengig av godt samarbeid med pasientflytkoordinator og øvrige sengeposter.

Rutinen er godkjent av avd. sjef: ortopedisk avdeling, medisinsk avdeling, MOBA, Pandemisjef og Beredskapssjef 17.12.2021, med virkning fra og med nå og inntil annet blir besluttet.