Testtekniker HABU v. 1.3

Organisatorisk plassering:

Avdelingssjef er nærmeste overordnede

I overordnede spørsmål vedrørende organisering og videreutvikling av det testtekniker faglige arbeidet, forholder en seg til Sjefspsykolog.

Testtekniker deltar på nevropsykologenes teammøter når kliniske og faglige spørsmål drøftes.

 

Kvalifikasjoner:

Bachelor innen helse/sosialfag eller pedagogikk,

Deltidsstudie over 3 år ved Universitetet i Bergen, eller

Nevropsykologisk poliklinikk med veiledning fra lokal nevropsykolog.

 

Ansvarsområde:

Testtekniker plikter å utføre arbeidet i tråd med lovbestemmelser og forskrifter for barne- og ungdomshabiliteringsfeltet, spesialisthelsetjenesten samt interne rutiner for SUS og barne- og ungdomshabilitering, HABU.

Testtekniker plikter å ha grundig kjennskap til administrasjon og skåring av de testinstrumentene som til enhver tid er i bruk i nevropsykologiske utredninger.

 

Samarbeid:

Testtekniker samarbeider med nevropsykolog i forhold til testing av barn og unge. 

 

Arbeidsoppgaver:

Bistå nevropsykologene i deres utredningsarbeid ved å administrere og tilrettelegge de ulike testene, hvilket innebærer:

Forberede utredningen i samarbeid med nevropsykolog

Administrere testverktøy

Notere relevante observasjoner underveis som ikke inngår i selve testprotokollen

Skåre testene

Dokumentere skårer og atferdsobservasjoner i elektronisk journal

Eventuelt delta på tilbakemeldingssamtale med barn og foreldre når resultater/observasjoner gjennomgås og muntlig tilrettelegging drøftes

Eventuelt delta på enkelte klientrettede formøter/ samarbeidsmøter med kommunen

Undervisning og veiledning internt og eksternt

 

Fagutvikling:

Plikter å holde seg ajour innen eget fag og habiliteringsfeltet.

 

Dokumentasjon:

Etter lov om Helsepersonell

§ 40. Krav til journalens innhold m.m.

Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.

Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen.