Prosedyrer Kvinneklinikken - Flytskjema utarbeidelse og godkjenning av prosedyrer v. 1.3, 17.01.2023
Medisinsk fagligeprosedyrerEtter gjennomgang ikvalitetsutvalgetsenderdokumentadministratorprosedyren tilAVDELINGSOVERLEGEfor godkjenning iEQSAdministrativeprosedyrerRegistrert behov forny/revidertprosedyre grunnetutilsiktet hendelse,ny kunnskap, endretmålsetning (medmer): Utarbeides avlege/ jordmor/sykepleierForslagsendes påhøring tilkvalitetsutvalgetvedKK,ledere, ogevt andreaktuelleEtter høring:Dok.administratorsenderprosedyren tilHMS-KP forgjennomgang ikvalitetsutvalgetBehov for ny/revidertprosedyre pga. endretmålsetning for delerav driften, endretorganisering,bemanning, økonomi,etc: Utarbeides avfagansvarlige, ledere,stabsmedlemmer ogandreEtter høring:Dok.administratorsenderprosedyren tilleder ogsekretær avkvalitetsutvalgetEtter høring:Dok.administratorsenderprosedyren tilHMS-KP forgjennomgang ikvalitetsutvalgetEtter gjennomgangi kvalitetsutvalgetsenderdokumentadministratorprosedyren tilAVDELINGSSJEF forgodkjenning i EQSForslagsendes påhøring tilkvalitetsutvalgetvedKK,ledere, ogevt andreaktuelle