Arbeidsbeskrivelse Anestesisykepleier v. 1.1

 

Alle vakter:

-      På alle stuer: rydde forrom og operasjonsstue etter sjekkliste.

-      Stue 11:            - lekkasjetest av anestesiapparat og la stå i stand by

   posisjon.

                               -sjekke asfyxi- og intubasjonsbord og utstyr til sectio etter  

  sjekkliste på innledningsrom.

                       - sjekke sectiomedisiner i kjøleskap mellom stue 12 og 13.

- sjekke akutt medisiner i kjøleskapet mellom 6 og7,

 signer på sjekklista på kjøleskapsdøra.

 

-      Stue 1,4,5,12,laser:      - lekkasjetest av anestesiapparat og la stå i stand by

  Posisjon

Annet:

-      Telle narkotika før vaktskiftet.

-      Dataregistrere pasienter som ikke har Picis journal.

-      Kjenne katastrofe- og brannplan og kunne igangsette prosedyrer når dette kreves.

-      Kjenne til hvor trykkvaktene er.

-      Kjenne prosedyren for spesielt renhold av anestesiapparat.

-      Sørge for at personalet får pause.

-      Sørge for at personalet får den hjelp og veiledning de trenger.

 

 

Alle aften-, natt- og helgevakter:

-      Rapport fra avd.spl. på overbar/oppholdsrom eller vakthavende fra foregående skift.

-      Overlevering av mobil telefonene, calling og nøkler til giftskap.

-      Gi anestesiservice til ø.hj. pasienter i akuttmottak, fødeavd, ved hjertestans og lignende som medlem av stans- og traumeteamet ved SUS.

-      Avløse av pågående operasjoner.

-      Forberede til neste operasjon etter anestesilegens prioritering. Trekke opp medikamenter som skal brukes. Dobbelkontroll av medikamenter på anestesiavdelingen (Ikke tilgjengelig)

-      Anestesisykepleier ringe ned neste operasjonspasient i samråd med anestesilege og operasjonssykepleier. Påse at pasienten blir registrert på Orplan på rett stue.

-      Etterfyll væske i varmeskapene.

-      Rapport til neste vaktteam med overlevering av mobiltelefoner, calling og nøkler.

-      Det skal være 2 anestesipersonale tilstede ved anestesi til revisio.Revisio og abrasio i SOP, anestesi (Ikke tilgjengelig)

-      Det skal være 2 anestesisykepleiere tilstede ved sectio til barnet er ute.

 

Ansvarsvakt:

     Arbeidsinstruks for Ansvarshavende anestesisykepleier

-      Skrive vaktrapport til oversykepleier

-      Iverksette avlastningssamtale etter spesielle hendelser.

-      Har vakthavende anestesisykepleiers rolle ved økt beredskap Beredskapsplan Anestesiavdelingen Mottak av Masseskader (Ikke tilgjengelig)

-      Vurdere hvem som skal rykke ut ved katastrofealarm.

-      Ha oversikt over anestesipersonalet ved en brannevakuering.

-      Møte på konferanserommet kl 1500.

 

Dagvakter:

-      Full test av anestesiapparat.

-      Delta i gjennomføring av dagens program.

 

Før vaktslutt:

-      Slå av anestesiapparat. Stue 1,4, 5, 11 og 12 i Stand by posisjon.

-      Rapportere til avd. spl, eventuelt aftenvakter om noe gjenstår.

-      Preanestesiologisk vurdering - (konf. med avdelingsspl)

-      Legge fram utstyr til første pasient på neste dags program.

 

E-vakt i Hillevåg:

-      Postoperativ overvåkning og pleie av dagkirurgiske pasienter.

Pre - og postoperativ behandling dagkirurgi voksne- fellesprosedyre (Ikke tilgjengelig)

 

 

Aftenvakter ukedager:

-      Rapport fra avd.spl. på overbar med overlevering av mobil telefoner, callinger og nøkler til giftskap.

-      Gjenstående sjekking, rydding og fremlegging i avdelingen fullføres.

 

 

Nattevakter:

-      Marker første pasient, som har tidspunkt på or plan

-      Klargjør opp evnt. arterietrykk/CVK.

-      Klargjør anestesiutstyr til første pasient.

-      Utstyr til barneanestesi og store operasjoner legges inn på operasjonsstua.

-      Sjekke temperatur på operasjonsstua ved planlagt barneanestesi (skal være 25 grader).

-      Rapport til D-vakter med overlevering av mobiltelefoner, callinger og nøkler til giftskap.

 

Ved vaktarbeid på ØNH, Øye, Lab 5, Lab 6 og PCI:

-      Slå av anestesiapparatet på øye. De andre anestesiapparatene skal stå

 i standby.

-      Påse at stuen er ryddet og nødvendig utstyr er lagt frem. 

-      Påse at stuen er rengjort og dørene er låst.

-      Påse at det alltid er to personer tilstedet ved rydding/rengjøring.