Gynekologi - Laparotomi - Pasientinformasjon generell v. 2.4, 03.12.2020