Spesialpedagog HABU v. 1.3

Organisatorisk plassering:

Avdelingssjef er nærmeste overordnede.

Faggruppeleder for spesialpedagogene er bindeledd til avdelingssjef i faglige saker.

 

Kvalifikasjoner:

Relevant master. 2. avdeling spesialpedagogikk.

 

Ansvarsområde:

Spesialpedagog utfører arbeidsoppgaver delegert fra inntaksteam, faggruppeleder og nærmeste overordnede.

Spesialpedagog har selvstendig behandleransvar innen eget fagområde.

Spesialpedagog plikter å utføre arbeidet i henhold til lovbestemmelser og forskrifter for eget fag, barnehabiliteringsfeltet, spesialisthelsetjenesten samt interne rutiner for SUS og avdelingen.

 

Samarbeid:

Spesialpedagog inngår i fagteam rundt det enkelte barn og har ellers nært samarbeid med andre faggrupper på HABU og i Spesialisthelsetjenesten.

Spesialpedagog samarbeider med kommunalt fagpersonell/instanser, og andre aktuelle institusjoner.

 

Arbeidsoppgaver:

Utredning og tiltak i forhold til barnets ressurser og læringsmuligheter:

Kontakt, samspill og tidlig kommunikasjon.

Samhandling og lek.

Oppmerksomhet og konsentrasjon.

Utvikling av språk- og kommunikasjon ved hjelp av tale og/eller alternativ og supplerende kommunikasjon.

Bruk av kompensatoriske tekniske løsninger (IKT) ift. motorikk, forståelse oppmerksomhet, språk og kommunikasjon.

Prosedyrearbeid for å utvikle det sær- og tverrfaglige tilbudet i tråd med spesialisthelsetjenestens oppgaver.

Undervisning og veiledning internt og eksternt.

 

Dokumentasjon:

Etter lov om Helsepersonell

§ 40. Krav til journalens innhold m.m.

Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.

Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen.

 

Fagutvikling:

Spesialpedagog plikter å holde seg ajour innen eget fag og habiliteringsfeltet.