Sosionom/Klinisk sosionom HABU

Sosionom/Klinisk sosionom HABU v. 1.4, 09.04.2021

Organisatorisk plassering:

Seksjonsleder Terapi er nærmeste overordnede.

 

Kvalifikasjoner:

3-årig universitetsutdannelse som sosionom. Relevant master eller videreutdanning. Klinisk sosionom.

 

Ansvarsområde:

Sosionom utfører arbeidsoppgaver delegert fra inntaksteam/nærmeste overordnede.

Sosionom har selvstendig behandleransvar innen eget fagområde.

Sosionom plikter å utføre arbeidet i henhold til lovbestemmelser og forskrifter for eget fag, habiliteringsfeltet, spesialisthelsetjenesten samt interne rutiner for SUS og avdelingen.

 

Samarbeid:

Sosionom inngår i fagteam rundt det enkelte barn og har ellers nært samarbeid med andre faggrupper på HABU og SUS.

Sosionom samarbeider med aktuelle fagpersoner i kommune/instanser, og ved andre aktuelle institusjoner.

 

Arbeidsoppgaver:

Informere foreldre/foresatte om rettigheter og muligheter til hjelp fra det offentlige hjelpeapparatet.

Støtteamtaler med foreldre/foresatte som har fått et barn med nedsatt funksjonsevne i forhold til deres livssituasjon. Oppfølgingssamtaler med enkelte familier.

Være oppdatert på lover og regler som angår avdeling Barne- og ungdomshabilitering sin målgruppe.

Prosedyrearbeid for å utvikle det sær- og tverrfaglige tilbudet i tråd med spesialisthelsetjenestens oppgaver.

Være oppdatert på aktuelle brukerorganisasjoner og lærings- og mestringstilbud.

Undervisning og veiledning internt og eksternt.

 

Dokumentasjon:

Etter lov om Helsepersonell

§ 40. Krav til journalens innhold m.m.

Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.

Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen.

 

Fagutvikling:

Sosionom plikter å holde seg ajour innen eget fag og habiliteringsfeltet.