Stillingsbeskrivelse for sjefbioingeniør v. 1.5

1.  Kvalifikasjoner

 • Autorisert bioingeniør

 • Udanning og/eller erfaring innen administrasjon og ledelse

 • Gode lederegenskaper

2.  Organisatorisk plassering

 • Sjefbioingeniør rapporterer til avdelingssjef

 • Sjefbioingeniør har delegert personal - og fagansvar for bioingeniører, merkantilt personale, IT-koordinatorer og assistenter

 • Sjefbioingeniør er administrativ stedfortreder for avdelingssjef

 • Sjefbioingeniør er stedfortreder for kvalitetssjef

 • Sjefbioingeniør har delegert ansvar for avdelingens IT løsninger

 • Sjefbioingeniør er medlem av avdelingens ledergruppe

 • Stillingen er plassert i nivå 4       

3.  Stillingens hovedoppgaver

Sjefbioingeniør skal ivareta den koordinerende ledelsen av avdelingen, med ansvar for avdelingens bioingeniørfaglige, IT og merkantile ressurser, slik at tildelte ressurser blir utnyttet etter vedtatte retningslinjer og rammer. Sjefbioingeniør har ansvar og myndighet som vist i 3.1 – 3.6. og er i tillegg beskrevet mer detaljert i de enkelte prosedyrene.

3.1 Administrative oppgaver

 • I samarbeid med avdelingssjef og ledergruppen lage mål og virksomhetsplaner for avdelingen i tråd med vedtatte retningslinjer for Stavanger Universitetssjukehus

 • I samarbeid med avdelingssjef lede og utvikle avdelingen i henhold til gjeldende regelverk, vedtatte mål og strategier

 • Utføre administrative oppgaver delegert fra avdelingssjef

 • Sammen med avdelingssjef representere avdelingen utad

 • Utarbeide og følge opp avdelingens budsjett sammen med avdelingssjef og ledergruppe

 • Delta i vurdering og avgjørelse av hvilke prosjekter/utviklingstiltak avdelingen kan påta seg       

3.2 Personalpolitikk og personaloppfølging

 • Påse at personalpolitikken ved avdelingen er i tråd med Stavanger Universitetssjukehus reglement
 • Se til at personalet utfører sitt arbeid i hht autorisasjon og offentlig godkjenning
 • Sørge for at forholdene blir tilrettelagt slik at kvalitets- og HMS-arbeidet blir drevet etter gjeldende prosedyrer, og arbeide aktivt for at avdelingens system for kvalitet og HMS blir fulgt
 • Ansvar for utarbeidelse og oppfølging av personell- og stillingsoversikt
 • Ha ansvar for rekruttering og endring i stillingsstørrelse for bioingeniører, IT og merkantilt personell
 • Ha personalansvar for seksjonslederne, koordinator for kvalitet og opplæring samt IT-koordinatorer 

3.3 Kvalitetsarbeid

 • I samarbeid med kvalitetssjef og øvrig ledelse på avdelingen ha ansvar for kvalitetsforbedring og kvalitetsutviklingsarbeidet på avdelingen
 • Kjenne til ISO 15189 og relevante kravdokumenter i standarden

3.4 Kompetanseutvikling

 • Ha overordnet ansvar for at avdelingen har kompetanseplaner og at disse iverksettes
 • Ha overordnet ansvar for at avdelingen har et godt fungerende opplæringsprogram
 • I samarbeid med ledergruppen vurdere deltakelse på faglige kurs, konferanser/seminarer og sørge for at kompetansehevingen er i tråd med kompetanseplanene     

3.5 Innkjøp

 • I samarbeid med ledergruppen ha ansvar for innkjøp av nytt utstyr samt omdisponering/ombygging av avdelingen

3.6 Annet

 •  Rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert innen administrasjon, ledelse andre fagområder som er av betydning for jobbutførelsen

4.   Samarbeid

 • Motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger innen avdelingen

 • Samarbeide med avdelingens ledergruppe i spørsmål av faglig og administrativ art

 •  I samarbeid med avdelingssjef informere tillitsvalgte og verneombud om avdelingens drift og legge forholdene til rette slik at de kan ivareta sine plikter og rettigheter i henhold til gjeldende lov- og  avtaleverk

 • Sørge for godt samarbeid gjennom kontakt med de øvrige enheter i Stavanger Universitetssjukehus

 • Etablere et godt samarbeid med avdelingens brukere   

5.   Spesielle bestemmelser

 • Taushetsplikt etter Helsepersonelloven Taushetsplikt og opplysningsrett, kap 5

 • Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef, etter at saken har vært forelagt sjefbioingeniør. Endringer skal gis skriftlig