Evalueringsrutiner for gynekologisk seksjon 4A/4C og seksjon for operativ drift SOP v. 1.2

EVALUERINGSRUTINER GYNEKOLOGISK SEKSJON 4A/4C OG SEKSJON OPERATIV DRIFT( SOP)

 

Endringer er understreket

        

* Driftsstatistikker. Hver måned og år utarbeides statistikk over antall innlagte, dagkirurgisk/ dagbehandlinger og poliklinisk behandlede pasienter totalt, som ø.hjelp og elektive og antall pasienter på ventelister fordelt på sykdomsgrupper. Tallene sammenlignes med tidligere måneder og år, og de mål en har satt for virksomheten.

 

* Operasjonsdatabase. Operative inngrep plottes inn i operasjonsdatabasene, og relevante rapporter tas ut, til dels publisert på KKs Internettside. Resultater sammenlignes med tidligere statistikker, benyttes til evt. endring av prosedyrer og rutiner etc.

 

* Cancerdatabasen benyttes for innlagte og polikliniske pasienter, relevant statistikk tas ut. Resultater sammenlignes med tidligere statistikker, benyttes til evt endring av prosedyrer og rutiner etc.

 

* Andre statistikker/rapporter. I tillegg utarbeides statistikk / undersøkelser som nevnt under KK generelt

 Evalueringsrutiner Kvinneklinikken

 

Brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelser og kliniske studier gjøres regelmessig over varierte deler av virksomheten ved 4A/4C og SOP, og en sammenligner resultatene med andre resultater fra litteraturen, egne prosedyrer og tidligere undersøkelser, og om det er grunn til endring av eksisterende prosedyrer. Det utarbeidet en intern rapport om tilbudet til pasientene ved de gynekologiske seksjonene i 2010

 

* Klagesaker og skademeldinger som gjelder Gynekologisk seksjon 4A/4C og SOP blir gjennomgått og kommentert av seksjonsoverlegen etc. og tas opp internt.

 

Relaterte prosedyrer:

Evalueringsrutiner for Føde/barselseksjonen

 

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)