KPHV - AMC2 - Signering av blodprøver / Somatiske undersøkelser - Rutiner v. 1.1

Rutine for signering av blodprøver på nye pasienter dagen etter ankomst:

 

1. LIS-lege sjekker blodprøver på pasienter vurdert av psykolog.
 

2. Hvis LIS ikke er på jobb så har konstituert overlege oppgaven. Videre ved fravær av konstituert overlege har postoverlege ansvar.

3. Hvis der ikke er lege på AMC2 så tar ansvarlig spl. på AMC2 kontakt med vakthavende lege og ber om signering på blodprøver på pasienter vurdert av psykolog, såfremt noen av blodprøvene er anmerket med rødt.

4. Dersom blodprøvesvar ikke foreligger ved overføring til post skal dette anmerkes i notat til den som vurderer pas. før overføring (lege).

5. Personal som følger pas. til post må da gjøres oppmerksom på at blodprøvesvar avventes ved rapport til mottagende post

   

Helger/helligdager

Dersom blodprøvesvar ikke foreligger ved tidspunkt for vurdering skal spl. på AMC2 som har pasienten dagen for overføring se på blodprøvene og kontakte vakthavende lege hvis noen av blodprøvene er anmerket med rødt.

 

 

Rutine for somatisk undersøkelse:

 

1. Somatisk u.s. gjøres i hovedsak ved innkomst.

2. LIS-lege gjør somatisk u.s på pasienter mottatt av psykolog ved innkomst.

3. Hvis LIS ikke er på jobb så har konstituert overlege oppgaven. Videre ved fravær av konstituert overlege har postoverlege ansvar.

4. Hvis det ikke er lege på AMC2 så tar ansvarlig spl. på AMC2 kontakt med vakthavende lege og ber om somatisk u.s. på pasienter vurdert av psykolog.

5. Dersom somatisk u.s. ikke er gjort ved innkomst skal dette etterstrebes gjort dagen etter av den som vurderer pas. Dersom psykolog vurderer pas. «dagen derpå» skal somatisk u.s. gjøres av LiS lege, evt. konstituert overlege, evt. postoverlege (i prioritert rekkefølge).

6. Dersom det da fortsatt ikke er mulig skal dette nedtegnes i notat gjort av den som vurderer pas. (alternativt i eget notat av lege dersom pas. er vurdert av psykolog) og må forsøkes gjort på mottagende post.

 

 

Rutine for oppfølging av somatiske funn ved innkomst:

 

1.    Somatiske funn som fremkommer ved undersøkelse av pasient ved innkomst journalføres av mottakende lege i innkomstjournal under overskrift «somatisk status». Under siste avsnitt «oppsummering/vurdering» oppsummeres somatiske funn, eventuelle iverksatte tiltak og plan for oppfølging.
 

2.    Mottakende lege gir muntlig informasjon ved vaktskiftet om somatiske funn som må følges opp og på hvilken måte. Miljøpersonale på AMC2/evt sengepost informeres også.

3.    Alvorlighet av somatiske funn avgjør grad av hast på henvisning og evt overføring til somatisk avdeling. Ved uklare tilstander der underliggende somatisk sykdom ikke kan utelukkes skal pasienten overføres til somatisk akuttmottak for avklaring før pasienten evt tas imot for videre vurdering og evt innleggelse ved psykiatrisk avdeling.  Videre innleggelse avgjøres da i hovedsak ved at somatisk avd. henviser til psyk. tilsyn.

4.    Pasienter med > 3  promille, eller med lavere promille men med signifikant påvirket bevissthet skal innlegges somatisk akutt avdeling (akuttmottak/OBA)  for observasjon inntil tilstanden er somatisk avklart og stabil.  Somatisk avd. henviser til psyk tilsyn når pas. er klarert slik at en da kan avgjøre videre plan for pas.

 

 

Vedlegg: Sjekkliste AMC2