Organisering av Kvinne-og barnedivisjonen - beskrivelse v. 3.1, 07.05.2015

Kvinne- og barnedivisjonen består av 3 avdelinger:

 

         Kvinneklinikken

         Barne- og ungdomsklinikken

         Barne- og ungdomshabilitering

 

Organisasjonskart Kvinne- og barnedivisjonen: ORFU - organisasjonskart Helse Stavanger HF

 

 

Målsetting Kvinne- og barnedivisjonen: Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

 

 

1.    DIVISJONSDIREKTØR KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN

 

Kvinne- og barnedivisjonens øverste leder er divisjonsdirektøren, - se stillingsomtale for divisjonsdirektøren: Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

 

Divisjonsdirektørens nærmeste overordnende er Administrerende direktør Helse Stavanger.

 

Divisjonsdirektøren skal ivareta ledelse av Kvinne- og barnedivisjonen (KB-divisjonen) og har det overordnede totalansvar for KB-divisjonens tjenesteyting, personell og økonomistyring. Divisjonsdirektøren utpeker stedfortreder. Stedfortreder trer i funksjon når divisjonsdirektøren er borte.

 

2.   KVINNE- OG BARNEDIVISJONENS LEDERGRUPPE

 

Kvinne- og barnedivisjonens ledergruppe er sammensatt slik:

        Divisjonsdirektør, leder

        Avdelingssjefene for den enkelte avdeling

        Medisinskfaglig rådgiver for avdelinger hvor avdelingssjef ikke er lege

        Administrasjonskonsulent ved divisjonsdirektørens kontor er sekretær

        Andre aktuelle kalles inn ved behov

 

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for ledergruppens medlemmer, - se stillingsbeskrivelser for disse i EQS.

 

3.    AVDELINGSVIS ORGANISERING OG LEDELSE

 

         Kvinneklinikken

Organisasjonskart: ORFU - organisasjonskart Helse Stavanger HF

Stillingsbeskrivelse for avdelingssjef: Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Beskrivelse av avdelingens tjenester:

Ugyldig dokument-ID «????»

 

 

         Barne- og ungdomsklinikken

Organisasjonskart: ORFU - organisasjonskart Helse Stavanger HF

Stillingsbeskrivelse for avdelingssjef: Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Beskrivelse av avdelingens tjenester:

Ugyldig dokument-ID «????»

 

 

         Barne- og ungdomshabilitering

Organisasjonskart: ORFU - organisasjonskart Helse Stavanger HF

Stillingsbeskrivelse for avdelingssjef: Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Beskrivelse av avdelingens tjenester:

Ugyldig dokument-ID «????»