Stillingsbeskrivelse for helsesekretær/sekretær v. 1.5, 20.07.2020

1.   Kvalifikasjoner

Sekretær, autorisert helsesekretær eller tilsvarende

2.   Organisatorisk plassering

 • Administrativt tilknyttet preanalytisk seksjon - faggruppe kontor
 • Seksjonsleder er nærmeste administrative overordnede
 • Fagansvarlig helsesekretær er nærmeste faglige overordnede

3.   Stillingens hovedoppgaver

 • Delta i kontorets daglige oppgaver og faggruppens vaktordning
 • Utføre arbeidet på faggruppen faglig forsvarlig i samsvar med gjeldende rutiner og prosedyrer​​
 • Helsesekretær/sekretær har ansvar og arbeidsområde som vist i pkt 3.1 og er i tillegg beskrevet mer deltaljert i de enkelte prosedyrer

​​3.1.   Ansvars og arbeidsområder

 • Pakke ut tilsendte laboratorieprøver og evt videresende prøvene til andre laboratorier
 • Registrere laboratorieprøver i avdelingens laboratoriedatasystem
 • Pakke og sende varer til primærhelsetjenesten
 • Betjene telefonhenvendelser
 • Utgi prøvesvar pr telefon og post
 • Betjene de som henvender seg til avdelingen via ekspedisjonen
 • Delta i opplæring av nyansatte helsesekretærer og helsesekretærstudenter
 • For autoriserte helsesekretærer: Delta i blodprøvetaking
 • Har rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert

4.   Samarbeid

Helsesekretær/sekretær skal motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger innen avdelingen og ha informasjonsplikt overfor nærmeste overordnede

 5.   Spesielle bestemmelser

 • Helsesekretær/sekretær har taushetsplikt etter Helsepersonelloven, Taushetsplikt og opplysningsrett,kapittel 5.
 • Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef, etter at saken har vært forelagt helsesekretær/sekretær. Slike endringer gis skriftlig.