Pasientreiser KK v. 1.4

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©

                           

 

Den beste oppdaterte informasjonen vedr rutiner for bestilling av fly og drosje finner du på "På pulsen" under Pasientreiser.

http://pulsen.sus.no/enheter/medisinskservice/pasientreiser

 

Pasientreiser 0-05515. Åpningstid - hverdager kl. 08:00- 16:00.

 

 

Reise uten rekvisisjon

Som hovedregel dekker Pasientreiseforskriften en standardsats pr. km. uavhengig av hvilket transportmiddel som benyttes.

Forutsetningen for dekning er at reisen er over 10 km. og koster over lokal minstetakst med kollektiv transport.

Tilleggsutgifter til bom, parkering, ferger og piggdekkavgift dekkes normalt ikke, men kan dekkes dersom pasienten har legeerklæring på at det er behov for å kjøre egen bil av helsemessige årsaker.

For reiser som er over 300 km. dekkes utgifter tilsvarende billigste rutegående transport.

 

Reiseregning fylles ut ved å logge inn på https://helsenorge.no/

eller ved å benytte papirutgave som kan skrives ut fra samme sted.

Det er ikke behov for å legge ved oppmøtebekreftelse eller kvitteringer.

 

Egenandel for 2022 er 159 kr. Dette endres av Helse- og Omsorgsdepartementet årlig.

Unntak fra egenandel finnes i Pasientreiseforskriften § 24. Eksempler på unntak er: Barn under 16 år, ledsager og pasienter som har frikort.

 

 

Reise med rekvisisjon

Drosje rekvireres elektronisk i NISSY alle dager og hele døgnet.

Ved driftsbrudd benyttes rød nødrekvisisjon (papir rekvisisjon, ligger på vaktrom)

Drosjesentral med gyldig avtale kontaktes direkte.

Det er ulike avtaler for de ulike kommunene - se liste under nød-prosedyre ved å følge lenke under.

 

http://pulsen.sus.no/enheter/medisinskservice/pasientreiser/Sider/Nodprosedyre.aspx

 

Flyreise i og utenfor Pasientreisers åpningstid:

http://pulsen.sus.no/enheter/medisinskservice/pasientreiser/Sider/Bestilling-av-fly.aspx

 

 

Bestill taxi elektronisk her: NISSY    

 

Eksempel på kvinner og barn der en vurderer å bestille taxi.

1) Kvinnen ringer på fødetelefonen, vi vurderer at hun skal komme til kontroll som ø-hjelp, har ikke tilgang til bil/kollektivtilbud.

2)Hjem fra føde/barsel; ikke tilgang til bil/helsetilstand gjør at mor ikke kan benytte seg av kollektivtransport)

3)Poliklinisk kontroll/blodprøver av barnet, ikke tilgang til bil/helsetilstand gjør at mor ikke kan benytte seg av kollektivtransport.

 

Unntak, kvinnen kommer med taxi uten rekvisisjon, men har rett til å få reisen dekket:

        Kvinnen ettersender reiseregningsskjema innen 6 mnd, se: Reiseregningsskjema

        Hun må selv betale reisen, men får dekket det som overstiger egenandelen.

 

 

Bestilling av fly (pasienttransport):

Alle bestillinger skal skje via Pasientreiser som utsteder elektronisk rekvisisjon på vegne av avdelingen. (her er også informasjon om ordinær reise utenfor Pasientreisers åpningstid.)

 

 

Når barn overflyttes fra 3D til annet sykehus, bestiller 3D reisen for barnet, dersom mor og far(ledsager) følger barnet bestiller 3D også for dem. Transport til og fra andre sykehus 3D (Ikke tilgjengelig)

 

3D ringer barsel/føde om overflytting av barn til annet sykehus, avtal om jordmor eventuelt skal komme til 3D for å bistå i organisering. Husk:

        Avklar mors tilstand i forhold til transport sammen med barnet, eventuelt avvente til dagen etterpå dersom dette er mulig i forhold til barnets tilstand, da kan eventuelt far følge som ledsager i ambulansefly. (Dersom mor må reise senere, se nedenfor*.)

        Navn på kvinnen, også navn på nødvendig ledsager

        Fødsels- og personnummer på pasienten

        Kvinnens telefonnummer

        Nødvendig bagasje

        Eventuelt smertestillende til mor

        Følge mor til inngang 5 til avtalt tidspunkt

        Kvinner som ikke er ferdig med sitt barselopphold på SUS skal overflyttes som pasient til ny barselpost

        Jordmor ringer barselavdeling ved aktuelt sykehus. Lege/jordmor skriver epikrise/overflyttingsnotat. Kopi av medikamentkurve, helsekort og aktuelle journalnotat skal følge kvinnen.

        Dersom far skal reise etter i rutefly må reisen bestilles fra

G-travel: 37 05 24 15 (kostnadsstednummer for avdelingen må oppgis.)

 

Dersom mors helsetilstand ikke tillater overflytting sammen med barnet, bestiller føde/barsel reisen; følg aktuell forklaring ovenfor for bestilling av fly.

        Avklar mors tilstand i forhold til transport, barselkvinner må fortrinnsvis ha direktefly eventuelt må ambulansefly benyttes. Eventuelt ambulansetransport til/fra flyplass: ring AMK – SUS: 51 81 53 06. AMK organiserer transporten til flyplassen. Transport med ambulanse fra flyplass: ring aktuell AMK der hvor pasienten skal.

        Eventuelt smertestillende til mor

        Kvinner som ikke er ferdig med sitt barselopphold på SUS skal overflyttes som pasient til ny barselpost

        Jordmor ringer barselavdeling ved aktuelt sykehus. Lege/jordmor skriver epikrise/overflyttingsnotat. Kopi av medikamentkurve, helsekort og aktuelle journalnotat skal følge kvinnen.

 

 

Transport med ambulansefly (Inngår ikke i Pasientreiser)

 

        Planlagt transport bestilles innen klokken 15.00 dagen før:

Reisen bestilles elektronisk via AMIS på Intranett (Pulsen).

         Tjenester à «Ambulanseflybestilling»

AMK Akershus underretter rekvirent om forventet flytid med mer kvelden før transporten utføres.

 

        Øyeblikkelig hjelp overflytting (samme dag):

Reisen bestilles elektronisk via AMIS på Intranett (Pulsen).

         Tjenester à «Ambulanseflybestilling»

         Oppdraget må også meldes pr telefon til AMK-Ålesund: 70-13-10-03

               

        Ambulanse til/fra flyplassene inngår i bestillingen.

 

 

Nødvendig informasjon:

        Navn på kvinnen (også navn på mulig ledsager)

        Fødsels- og personnummer på pasienten

        Kvinnens telefonnummer

        Nødvendig bagasje

        Eventuelt smertestillende til mor

        Jordmor ringer barselavdeling ved aktuelt sykehus. Lege/jordmor skriver epikrise/overflyttingsnotat. Kopi av medikamentkurve, helsekort og aktuelle journalnotat skal følge kvinnen.

        AMK-Ålesund vurderer nødvendig følgepersonell, eventuelt jordmor.

 

Retur helsepersonell:

        Dersom jordmor/lege fra KK følger må retur bestilles via Pasientreiser. Husk å oppgi at dette gjelder personal fra sykehuset, ikke pasient, og oppgi navnet på pasienten.

        Se ovenfor; Pasientreiser 0-05515 for bestilling av returreise.

        Dersom reisen er utenfor Pasientreiser sin åpningstid, rød nødrekvisisjon fylles ut og reisen bestilles på G –Travel: 37 05 24 15