Stillingsbeskrivelse for fagbioingeniør v. 1.4, 16.10.2020

1. Kvalifikasjoner

 • Autorisert bioingeniør
 • Relevant videreutdanning og / eller høy bioingeniørfaglig kompetanse
 • Kunnskap om validering av analyser innen eget fagområde

2. Organisatorisk plassering

 • Administrativt tilknyttet en av avdelingens fire seksjoner.
 • Seksjonsleder er nærmeste faglige og administrative overordnede.
  Unntak: Det overordnede fagansvaret på kromatografigruppen er delt mellom seksjonsleder og analytisk kjemiker/forsker på kromatografigruppenStillingsbeskrivelse for analytisk kjemiker/forsker ved seksjon for kromatografi .
 • Stillingen har delegert bioingeniørfaglig ansvar for eget fagområde.

3. Stillingens hovedoppgaver

 • Fagansvar innen eget fagområde.
 • Daglig drift av faggruppe innen eget fagområde.

3.1 Ansvars og arbeidsområder

 • I samarbeid med seksjonsleder delta i planlegging og gjennomføring av forandringer i gruppens struktur og arbeidsoppgaver.
 • I samarbeid med seksjonsleder evaluere gruppens organisering og drift.
 • Ha ansvar for at kvaliteten på det arbeidet som utføres innen eget fagområde utføres tilfredsstillende og i henhold til krav og retningslinjer.
 • Ha oversikt over nødvendig utstyr, reagenser og forbruksmateriell, og i samarbeid med seksjonsleder, sørge for at tilstrekkelig rekvisita finnes på lager.
 • I samarbeid med medisinsk ansvarlig og kvalitetssjef ha ansvar for utarbeiding og oppdatering av prosedyrer i eget fagområde.
 • Være pådriver og ressursperson for utvikling innen eget fagområde.
 • Delta ved vurdering og kjøp av medisinsk teknisk utstyr og inventar i eget fagområde.
 • I samarbeid med medisinsk ansvarlig ha ansvar for at analyser innen eget område utføres med nødvendige kvalitetskontroller og at innføring av nye metoder og instrumenter kvalitetssikres gjennom tilfredsstillende validering eller verifisering.
 • I samarbeid med seksjonsleder og Avdeling for Medisinsk teknololgi og informatikk ha ansvar for at service og vedlikehold av instrumenter utføres forskriftsmessig og at serviceavtaler følges.
 • I samarbeid med seksjonsleder ha ansvar for opplæring av nyansatte og oppdatering av ansatte etter lengre tids fravær.
 • Medvirke til at opplæring og oppdatering blir dokumentert i kompetanseportalen.
 • Delta i deler av avdelingens rutineoppgaver ved behov.
 • Stimulere til registrering i Synergi. Ha ansvar for behandling av avvik, klager og forbedringsforslag i henhold til gjeldende prosedyre.
 • Fagbioingeniørens ansvarsforhold er nærmere beskrevet i den enkelte prosedyre.

4. Samarbeidsforhold

 • Bidra positivt til et godt arbeidsmiljø og samarbeide med avdelingens øvrige personale for at avdelingen og foretaket skal nå sine mål.
 • Informasjonsplikt overfor seksjonsleder og ansatte innen sitt fagområde.
 • Stimulere til samarbeid og økt kompetanse innen fagområdet.
 • Sammen med avdelingsledelsen sørge for tilfredsstillende kontakt med tilsvarende fagområder ved andre foretak.
 • Delta i møter i egen seksjon og i fagmøter knyttet til eget fagområde.

 5. Spesielle bestemmelser

 • Ha ansvar for å holde seg oppdatert innen sitt fagområde og delta ved aktuelle kurs, møter og konferanser.
 • Har taushetsplikt etter Helsepersonelloven,» Taushetsplikt og opplysningsrett, kapittel 5»
 • Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef etter at saken har vært forelagt fagbioingeniør. Endringer skal gis skriftlig.