Stillingsbeskrivelse for avdelingssykepleier, Barne- og ungdomsklinikken v. 1.4, 31.01.2019

                                                                                                                                  

1. Kvalifikasjoner 

Offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning i administrasjon og ledelse

Erfaring fra barneavdeling er en fordel

Kunnskap om sengepostens/poliklinikkens fagfelt er en fordel

 

2. Organisatorisk plassering                                              

Avdelingssjef ved avdeling Barne- og ungdomsklinikken er nærmeste overordnet.
Avd.spl. er faglig og administrativt overordnet pleiepersonell ved Barne- og ungdomsklinikkens poster.
Avd.spl. representerer arbeidsgiver overfor de ansatte.

 

3. Ansvarsområder

3.1 Drift

Avd.sykepleier har ansvar for den daglige driften av sin post/poliklinikk. Samarbeider med seksjonsoverlegen og de andre avdelingssykepleierne innad i Barne- og ungdomsklinikken ift ressursbruk, pasientflyt og driftsresultater innenfor fastlagt budsjett.

Avd. sykepleier ved 3E4D har i tillegg ansvar for drift av Hjemmesykehuset, samt samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Avd.sykepleier ved 3D har i tillegg ansvar for drift av NAST (nyfødtintensivs ambulerende sykepleietjeneste), samt personalansvar for pleiepersonalet ved Barne- og ungdomspoliklinikken. Ass.avd.sykepleier ved Barne- og ungdomspoliklinikken har driftsansvar der, og rapporterer til avd.sykepleier ved 3D.

 

3.2 Økonomi

Avdelingssykepleier har fra avdelingssjef fått delegert det økonomiske ansvaret for at posten drives i henhold til tildelt budsjett. Avdelingssykepleier melder behov til neste års budsjett når det gjelder personal, utstyr, areal og driftsutgifter etter fastsatt mal. I dette arbeidet samarbeider avdelingssykepleier med seksjonsoverlegen for tilhørende post, og innad med de øvrige postene i Barne- og ungdomsklinikken.

 

3.3 Personal

 • Har ansvar for pleiepersonalet på post/poliklinikk

 • Har ansvar for ansettelser i samarbeid med avdelingssjef

 • Har ansvar for å sikre forsvarlig bemanning i forhold til posten/poliklinikkens drift

 • Oppfølging av pleietjenesten i posten/poliklinikken, bl.a. med årlige medarbeidersamtaler og sykefraværsoppfølging etter IA avtalens retningslinjer

 

3.4 Kvalitet og forbedringsarbeid

 • Har ansvar for at sykepleiens kvalitet har høy faglig standard

 • Være motivator for fagutvikling

 • Har ansvar for at rett pleiefaglig kompetanse er tilgjengelig på posten

 • Har ansvar for at de ansatte har kompetanse i våre kvalitetssystem som bl.a. EQS, Synergi, Stoffkartoteket, Kompetanseportalen

 • Har ansvar for utviklingsarbeid i avdelingen i samarbeid med de ansatte

 • Har kontinuerlig evaluering og dokumentasjon av den utførte sykepleien på post

 • Har ansvar for at interne rutiner og prosedyrer blir implementert og fulgt

 • Har ansvar for en god informasjonsflyt i avdelingen, slik at alle ansatte skal kunne være oppdaterte på bl.a. endringer i prosedyrer, medisinsk teknisk utstyr og medikamentadministrering

 • Legger til rette for faglig utvikling ved opplæring og veiledning, videre- og etterutdannings tilbud og intern- undervisning

 • Tilrettelegger for at studenter og hospitanter blir ivaretatt i avdelingen

 • Reflekterer over eget arbeid og holder seg faglig oppdatert

 

3.5 HMS/pasientsikkerhet

 • Ansvar for at HMS arbeidet drives etter gjeldende retningslinjer og prosedyrer for Helse Stavanger

 • Ansvar for gjennomføring av årlig HMS runde i posten i samarbeid med ansatte og verneombudet, samt utarbeide HMS handlingsplan etter overordnede retningslinjer for Helse Stavanger

 • Ha fokus på helse, miljø og sikkerhet for ansatte og pasienter i det daglige arbeidet

 

4. Samarbeidsforhold

Avdelingssykepleier samarbeider bl.a. med:

Assisterende avdelingssykepleier, seksjonsoverlege, avdelingssjef

Tillitsvalgte og verneombud, og har jevnlige møter med disse.

Fagutviklingssykepleiere og evt praksisveileder

Ansatte og øvrig personale knyttet til posten og klinikken

Helse- og sosialetaten i kommunene

Aktuelle utdanningsinstitusjoner

Deltar i aktuelle ledermøter, kvalitetsråd og andre aktuelle møter.

 

5. Andre forhold

Avdelingssykepleier er underlagt taushetsplikt i henhold til Helsepersonell loven § 21 og 

Spesialisthelsetjenesteloven § 6-1. 

Avd.sykepleier skal utøve lederfunksjonen i overensstemmelse med de yrkesetiske retningslinjene og i henhold til "Forskrift om barns opphold i helseinstitusjoner".

Internkontroll forskriften:https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127?q=internkontroll

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250?q=forskrift om ledelse