Stillingsbeskrivelse for administrasjonskonsulent v. 1.2, 19.03.2015

1.   Kvalifikasjoner

         Sekretær

         Utdanning og/eller erfaring innen relevante fagområder

2.   Organisatorisk plassering

         Faglig og administrativt underlagt avdelingssjef

         Medlem av avdelingens ledergruppe

3.   Stillingens hovedoppgaver

3.1 Administrative oppgaver

         Delta på møter i avdelingens ledergruppe

         Utføre administrative oppgaver for avdelingssjefen og ledergruppen

Stikkord:
- referent
- lage lister og møteplaner
- organisere posthyller
- reservere konferanserom
- kopiering mm

         Administrere avdelingens administrative arkiver

         Vedlikeholde avdelingens kontortekniske utstyr og utarbeide forslag til nyanskaffelser

         Bestille kontorrekvisita og varer fra sentrallager/eksternt

 

3.2 Økonomiadministrative oppgaver

         Kjøre regnskap og sørge for alle oppdateringer som er nødvendig i forbindelse med månedsregnskap

         Føre ukeregnskap ved salg av forbruksvarer

 

3.3 IKT-oppgaver

         Vedlikeholde kunderegister, pasientregister og takstregister i laboratoriedatasystemet

         Samarbeide med IT-koordinator i sammenfallende arbeidsfelt som IHR, PHT og svardistribusjon

         Samarbeide med fagleder-prøvefordelingen i sammenfallende arbeidsfelt som f.eks PHT

 

3.4 Annet

         Administrasjonskonsulenten har rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert

         Administrasjonskonsulenten skal utføre arbeidet etter faglige, administrative og kvalitetsmessige retningslinjer gjeldene for foretaket og for avdelingen

         Arbeidet skal utføres etter gjeldende prosedyrer

4.   Samarbeidsforhold

Administrasjonskonsulenten skal motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger innen avdelingen.

5.   Spesielle bestemmelser

         Har taushetsplikt etter Helsepersonelloven Taushetsplikt og opplysningsrett, kap 5

         Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef, etter at saken har vært forelagt administrasjonskonsulenten. Endringer skal gis skriftlig.