Arbeidsbeskrivelse for overlege/langdagslege/P vakt ved medisinsk avdeling v. 2.6

Arbeidsbeskrivelse generell overlegevakt/ langdagsvakt/P vakt ved medisinsk avdeling

 

Arbeidstid:

·         Vakt: Kl. 8 – 20 hverdager og kl. 8-18 lør/søn/helligdager.

·         Langdag: Kl. 8 – 20 hverdager og kl.8-18.00 lør/søn/helligdager.

·         P vakt: Kl. 16-18 hverdager og kl 8-15 lør/søn/helligdager. 

Tlf  561621 overtas innen kl 8.00 på vakt-møte i med.konf.rom. Langdagsoverlege og P vakt har kun personlig calling/ telefon.

NB! Personlig overlevering av vakt tlf/ calling.

 

Vakt-møte i akuttmottak kl. 16.00 hverdager, kl. 15.00 helg og helligdager.Vakthavende møter på vaktmøtet hverdager kl.07.45 i etterkant av vakt.  

 

Visitt:

 • Overlege nyre/infeksjon: 3F, 3B, 2I, OBA(hverdager)
 • Overlege gastro/lunge/geriatri: 4H, 4G, 1A, OBA(hverdager)
 • Overlege skal også gå daglig visitt til interne gjestepasienter (IGP) som er tilhørende sengepost som de har ansvar for
 • Langdag/vakt på den siden som har P vakt tar 2 tun på OBA hverdager samt Diagnostisk sengepost mandag til torsdag
 • I helg og helligdager går B-vakter visitt på OBA. Ved faglige spørsmål kontakter B-vakten den overlegen med spesialkompetanse innenfor aktuelt fagfelt.
 • Overordnet ansvar/bakvaktsfunksjon for OBA i helg er vakthavende overlege.

  

Ved visitt på sengepost skal overlegen:

 • Gå gjennom kurven for, evt. undersøke de pasienter som sykepleier har spørsmål om.
 • Vurdere/ undersøke alle nye pasienter som har kommet til posten etter at postlegene har gått heim.
 • Diktere/ skrive kort notat på de nye pasientene / postens pasienter, der det er viktig med opplysninger til kollegaer som skal overta pasienten.
 • Skrive ut klarerte pasienter. Vurdere pasienter til hotellet og til permisjon. Oppdatere IGP-/flytterliste

 

Langdag og P-vakt i helg og helligdager skal like før arbeidsdagens slutt, og i forbindelse med sykepleiernes vaktskifte, oppsøke sengeposten(ene) for å avklare evt. problemstillinger som måtte ha oppstått i løpet av dagen. 

 

Informasjon til A2-vakt om aktuelle pasienter på sengepostene OBA, 1A, 3B, 3F før vakthavende/ langdagsoverlege går hjem. Informasjon til C vakt om pasienter på 4H. Informasjon til E-vakt om 4G.

 

Generell overlegevakt har delegert myndighet og ansvar som avdelingsoverlege på medisin utenom ordinær arbeidstid.

Generell overlegevakt har ansvar for:

·         Orientere seg om beleggsoversikt ved SUS i forbindelse med hvert vaktmøte i samarbeid med B vakt

 • Skal orientere seg om situasjonen i akuttmottaket og på sengepostene innen han/hun går hjem. Kontaktes av A- og B-sjiktet dersom faglige problemer (av generell medisinsk karakter) eller problemer med pasientflyt i akuttmottak. Kardiologiske problemstillinger tas opp med kardiologisk bakvakt.
 • Skal kontaktes telefonisk på hjemmevakt av A1/A2/B/C/T- vakt dersom det oppstår spesielle problemer vedr. faglige spørsmål, pasientflyt, feilbehandling, el.l. (Telefonkontakt på hjemmevakt godskrives med ½ time utrykning på vakt).
 • Vakthavende overlege kan tilkalles av A1/ A2/B/C/T -vakt dersom kritisk medisinsk eller driftsmessig situasjon oppstår med behov for en overordnet og/eller ekstra kompetanse.
 • Ved akutte medisinske problemer vedr innlagte pasienter på Lassa: Dersom beredskapshavende lege fra Lassa ikke er tilgjengelig, kontaktes gen.overlege-vakten fram til kl 20 (etter kl 20 kontaktes A1-vakten).
 • I beredskapssituasjon:
  Alle vakthavende skal møte i akuttmottak for registrering og melde seg for Leder Medisin (i utgangspunktet A1-vakt). Se Metodeboken for ytterligere informasjon.

 

Vakans-vakter:

·         Vakans grunnet akutt sykdom sørger ledelsen normalt for å skaffe stedfortreder til. Ved sykdom som oppstår idet vakten begynner eller pågår: Vakthavende eller langdagsoverlege ringer til andre overleger (lege som kan være aktuell til å overta). Ved vakans i LIS-vaktsjikt kan overlege delegere oppgaven å ringe til en LIS (f.eks. B-vakt eller annen egnet LIS).

·         Sommerferievakanser fordeles i vaktplanen

·         Vakter i forbindelse med kurs/kongress og ferie utenom sommeren skal vanligvis tas av den enkelte selv gjennom bytte. Vakansvakter kan kun utløses via permisjonssøknad til ledelsen. Ved problemer, må avd.overlege eventuelt pålegge vakans.

 

 

EQS 18603: Tiltakskort masseskader - Medisiner OBA (Ikke tilgjengelig)

EQS 42586: Vaktmøte morgen (hverdager) for leger Mottaksklinikken (Ikke tilgjengelig)

EQS 47320: LIS-vaktlaget medisinsk avdeling (Ikke tilgjengelig)

EQS 24286: NEWS - Tidlig oppdagelse av forverret tilstand og sammenkalling av MIT (Ikke tilgjengelig)

EQS 34034: Medisinsk begrunnet ø.hj. flytting av pasienter mellom klinikker i somatikken (Ikke tilgjengelig)

COVID-19 håndbok er en samling av rutiner og prosedyrer knuttet til COVID-19 pandemi. EQS 44406: COVID-19 håndbok SUS (Ikke tilgjengelig)

PHA: Plan for høy aktivitet. Det finnes flere prosedyrer for pasientflyt med prefiks PHA.
EQS 40967: PHA - Tiltakskort overlegevakt Medisin, Kardiologi og ABK (Ikke tilgjengelig)