Neonatal Alloimmun Trombocytopeni - NAITP v. 1.1, 06.09.2012

Endringer siden sist er understreket

Bakgrunn: 

NAITP (Neonatal AlloImmun TrombocytoPeni). Forekomst: 0,5-1/1000 svangerskap. Det finnes flere aktuelle trombocyttantigener, men antigenet HPA-1a er klinisk det viktigste (80% av tilfellene). Om lag 2% av vestlige kvinner er HPA-1a negative (genotypen HPA-1bb.) Om fosteret får HPA-1a fra far blir genotypen HPA-1ab, og dette kan føre til immunisering hos mor (10% av HPA-1bb gravide).

Anti HPA-1a som dannes hos mor kan krysse placenta og føre til trombocytopeni hos fosteret (28% av gravide som har antistoffer) med økt risiko for intracerebrale blødninger. Dette kan skje allerede i første svangerskap.

Antistoffkonsentrasjonen i mors plasma vil vanligvis øke i første svangerskap. I senere svangerskap, ser det ut til at antistoffnivået synker til tross for ny uforlikelig graviditet. Det er god korrelasjon mellom antistoffnivå og alvorlighetsgraden av trombocytopeni hos fosteret.

 

Diagnose:

Kvinner som tidligere har fått barn med alvorlig trombocytopeni eller intracerebrale blødninger må vurderes utredet for trombocyttantistoff. Prøve fra mor (7.5 ml EDTA blod, sendes sammen med rekvisisjon fra Avd for immunologi og transfusjonsmedisin, UNN (Tromsø), merket ”NAITP-utredning” + kort anamnese). Kopi av prøvesvar sendes Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin, SUS

 

Oppfølgning:

Kvinner med kjent immunisering anbefales forløst med sectio i uke 38. Trombocyttantistoff-titer tas av mor i uke 22-24 og i uke 32-34. Ved kraftig titerstigning vurderes sectio framskyndet til sv.sk.uke 36-37. Kontakt avd.overlege ved ”blodbanken”, SUS, i god tid før forløsning (ca. 2 uker) for bestilling av forlikelig trc-konsentrat og SAG-erytrocytter. Konferer med avd.overlege ved ”blodbanken”, SUS (evt. med Nasjonalt kompetansesenter ved UNN i løpet av sv.skapet!)

Ultralydundersøkelser i sv.skapet får ingen behandlingsmessig konsekvens! Det foreslås en undersøkelse i uke 32, samt dagen før sectio for å se evt. tegn på blødning før forløsning.

 

Ved forløsning:

-   NB: Skånsom forløsning. Bruk Nitroglycerin rett før uterotomi for å

  lette forløsning av fosterhodet.

- Personell fra med.biokjemi (prøvetaking) og barnelege tilstede på op.stuen. Det tas blodprøve fra navlesnor til umiddelbar bestemmelse av trc. nivå. Barnelege får direkte beskjed og vurderer trc-transfusjon.

- Dersom mor trenger blodtransfusjon skal hun ha blodtype HPA1bb.

- Snarest mulig bør det tas EDTA-blod fra barnet (1 ml er tilstrekkelig), fra mor (7.5 ml EDTA blod) og fra far (7.5 ml EDTA-blod) som sendes UNN for trombocyttantistoffundersøkelse og antigenbestemmelse.

 

Kilder/Referanser:

UptoDate online (www.utdol.com)

NGF`s ”veileder i fødselshjelp 2008

Utarbeidet i samarbeid med dr. Gunn Kristoffersen ved blodbanken, SUS