Avdelingssykepleier ved gynekologisk poliklinikk og gynekologisk seksjon 4AC v. 1.4

Kvalifikasjoner:

         Autorisert sykepleier med kunnskap om/praksis fra gynekologisk fagfelt.

         Ønskelig med videreutdannelse i administrasjon og ledelse

         Ønskelig med 5 års praksis som sykepleier

 

Organisatorisk plassering:

         Avdelingssjef er nærmeste leder.

         Faglig og administrativt overordnet alt personell knyttet til enhetens pleietjeneste

 

Ansvarsområder

 • Har i samarbeid med seksjonsoverlege ansvar for enhetens daglige drift
 • Sørge for at enhetens målsetting er i tråd med Kvinneklinikkens mål
 • Ansvar for at enheten disponerer sine ressurser mest mulig hensiktsmessig i forhold til budsjettrammer og målsetting
 • Ansvar for/kontroll med at kvalitet i pleietjenesten som ytes, har den standard som til enhver tid er gjeldende.
 • Ansvar for ansettelse i sin enhet (i samarbeid med jordmor- og sykepleiefaglig koordinator)
 • Holde seg oppdatert med utviklingen innen sitt fagområde
 • Sørge for at interne prosedyrer utarbeides og implementeres
 • Sørge for at arbeids- og ferieplaner utarbeides og godkjennes i samarbeid med tillitsvalgte
 • Gjennomfører medarbeidersamtaler
 • Deltar i planlegging av utbygging, om– og nyinnredninger innen enheten
 • Avdelingssykepleier ved gynekologisk poliklinikk har ansvar for koordinering av pasientinntak

 

Samarbeidsforhold

 • Avdelingssjef, ledergruppe, seksjonsoverlege, Kvinneklinikkens stab
 • Andre aktuelle avdelinger og yrkesgrupper ved SUS
 • De ansattes tillitsvalgte og verneombud.
 • Undervisningsinstitusjoner som har tilknytning til enheten
 • Merkantil- og renholdstjeneste
 • Delta på avdelingssykepleiermøter, ledermøter og uformelle seksjonsmøter

 

 

Annet

 • Dagtidsarbeider